AKTUALNOŚCI

 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
9
 
 
search
adwokat Białystokpostępowanie cywilnepełnomocnikdroga koniecznasprawy karneobrońcapostępowanie wykonawczeprywatny akt oskarżeniapostępowanie sądowedozór elektronicznypomoc prawnaubezwłasnowolnienieopiekun prawnywyrok łącznykara łącznałączenie karadwokatzasada asperacjizasada absorpcjizasada kumulacjiadwokat białystokzaprzeczenie ojcostwaAdwokatustalenie ojcostwauznanie ojcostwapełnomocnik Białystokkodeks rodzinny i opiekuńczypozwanypowódprzywrócenie posiadaniapowód pozwanyprzywrócenie posiadania posiadanie adwokat Białystokpowodowietymczasowe aresztowanieśrodek zapobiegawczyabsorpcjaasperacjaalimentypodwyższenie alimentówwarunkowe przedterminowe zwolnieniezażalenie prokuratorazażaleniezakład karnykodeks karnyniezatrzymanie się do kontroliapelacjaodwołaniezatrzymanie prawo jazdyZUSstażystaaplikantSąd OkręgowySąd Apelacyjnywyłączenie sędziegowniosek o wyłączenie sędziegoSąd Rejonowyposiedzenie niejawnezawieszenie postępowaniapostanowienie Sądu NajwyższegoodszkodowaniezadośćuczynienierentaWydział Rodzinny i Nieletnichdemoralizacjaumorzenie postępowaniaprokuratorumorzeniewyroksprawa karnasąd rejonowy w Białymstokugrzywnakoszty sądoweratyrozwódseparacjaz urzędu zwolnienie od kosztówoświadczenieSąd Najwyższypełnomocnik z urzęduzażalenie Sąd Rejonowyśrodek zapobiegawczy wolnościowynakaz opuszczenia lokaluProkuratura Rejonowaznęcanie sięzniesienie współwłasnościuczestnik postępowaniawnioskodawcapostanowienieprzystąpienie do sprawybialystokoskarżyciel posiłkowypokrzywdzonymałoletniBiałystokwykonywanie kary pozbawienia wolnościzmiana kolejnościkontakty z dzieckiemniewykonywanie kontakównakaz zapłaty  uczestnik postępowaniaSąd Rejonowy w Białymstokubiałystokzabezpieczenie
Pozwana spółka jawna wniosła o zwolnienie jej od uiszczenia opłaty od apelacji ponad kwotę 2.000,00 zł z uwagi na trudności finansowe spółki. Sąd wniosku pozwanej nie uwzględnił.
Strona wnosząca sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, jak również dział spadku oraz zniesienie współwłasności wniosła o zwolnienie jej od ponoszenia kosztów sądowych w całości. Sąd postanowieniem zwolnił stronę z ponoszenia kosztów sądowych w części. Zwolnił stronę od obowiązku uiszczenia opłaty w sprawie.
Obrońca podejrzanego złożył w jego imieniu zażalenie do Sądu Okręgowego na postanowienie Sądu Rejonowego w przedmiocie utrzymania i przedłużenia stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 
Adwokat w imieniu skazanego, który odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego złożył wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Przytoczonych zostało szereg argumentów, które Sąd uwzględnił i udzielił skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. W niniejszym przypadku Sąd umorzył postępowanie w sprawie, gdyż po przeprowadzonych czynnościach w sprawie uznał,iż brak jest przejawów demoralizacji nieletniej.
Sąd Penitencjarny nie udzielił skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności. Na postanowienie przysługiwało zażalenie. Obrońca skazanego w zażaleniu podniósł błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia.
Uczestniczka postępowania złożyła wniosek o wyłączenie sędziego, wskazała na konflikt interesów zaistniały między nią a sędzią. Podnosiła, iż może mieć to znaczący wpływ na stosunek sędziego do niej, jako do strony. W ocenie sądu I instancji wniosek o wyłączenie sędziego nie zasługiwał na uwzględnienie, nie stwierdzoną żadnej z przyczyn mogących świadczyć o zaistnieniu przesłanek z art. 48 k.p.c lub art. 49 k.p.c. Na to postanowienie uczestniczka postępowania złożyła zażalenie.
Obrońca skazanego, złożył wniosek w jego imieniu o warunkowego przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności. Sąd Penitencjarny na posiedzeniu w zakładzie karnym mimo sprzeciwu prokuratora udzielił skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia. W związku ze sprzeciwem, do Sądu Apelacyjnego wpłynęło zażalenie.
Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy na podstawie przepisu art. 204 § 1 k.k.w., art. 93 b § 1 k.k., art. 93 c pkt. 2 i 3 k.k., art. 93 g § 1 k.k.postanowił w dalszym ciągu stosować wobec skazanego środek zabezpieczający w postaci umieszczenia go w Szpitalu Psychiatrycznym w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla sprawców przestępstw seksualnych.
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
9
 
 
Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się