AKTUALNOŚCI

zwolnienie od kosztów wniesienia apelacji

Sygn. akt XI C 000/12.

 

POSTANOWIENIE

                            

                                                                               Dnia 21 sierpnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w B XI Wydział Cywilny w następującym składzie:

 

Przewodnicząca: SSR A D

 

po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2013 r. w B

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa B R, R R, Ł R, K R i M R

przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej w S i W M W Spółce jawnej w B 

o zapłatę

ma skutek wniosku pozwanej W M W Spółki jawnej w B 

o zwolnienie od kosztów sądowych

                                

postanawia:

 

oddalić wniosek pozwanej o zwolnienie od opłaty sądowej od apelacji.

 

SSR A D

  Uzasadnienie

 

Pozwana W M W Spółka jawna w B wniosła o zwolnienie jej od uiszczenia opłaty od apelacji ponad kwotę 2.000,00 zł, wniesionej od wyroku wydanego w niniejszej sprawie w dniu 5 czerwca 2013 r. z uwagi na trudności finansowe,  w jakich Spółka aktualnie się znajduje.

 

Sąd zważył, co następuje:

 

Wniosek pozwanej nie zasługuje na uwzględnienie.

 

W myśl art. 103 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej, jeżeli wykazała ona, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.

Pozwana wnosząc o zwolnienie od kosztów przedłożyła zestawienie przychodów i rozchodów w okresie 1 stycznia 2013 r. – 31 lipca 2013 r., z którego wynika ponoszenie straty w działalności gospodarczej. Okoliczności te jednak, w ocenie Sądu, nie są wystarczające dla uznania, że pozwana nie ma środków na uiszczenie kosztów sądowych (opłata sądowa od apelacji została ustalona na kwotę 6.900,00 zł). Trzeba zauważyć, że o kondycji finansowej osoby prawnej, która decyduje, czy posiada ona dostateczne środki na uiszczenie kosztów sądowych, nie świadczy wyłącznie przychód bądź strata zaistniałe w przeszłości, czy ujemne bieżące obroty, ale również np. posiadane środki trwałe, oszczędności na rachunkach bankowych, inne wierzytelności i zobowiązania innych instytucji wobec danego podmiotu. „Dostateczne środki”, o których mowa w treści powołanego przepisu, potrzebne do uiszczenia kosztów sądowych nie muszą pochodzić z zysku czy wolnych środków, którymi podmiot w danej chwili dysponuje. Nawet w przypadku straty istniejącej w pewnych okresach, nie można twierdzić z pewnością, że pozwana nie ma środków na pokrycie kosztów sądowych. Z treści przedłożonych dokumentów nie wynika, że pozwana nie ma żadnych środków na uiszczenie opłaty sądowej od apelacji, bądź też, że posiadane środki musi wydatkować na cele niezbędne do prowadzenia działalności bieżącej. Zaznaczyć trzeba, że okresowe trudności finansowe są wkalkulowane w ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej. Tylko i wyłącznie z tej przyczyny nie można uznać, że pozwana nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych w pozostałej do zapłaty kwocie 4.900,00 zł.


Należy zauważyć, że w kilkumiesięcznym okresie, jaki upłynął od chwili wstąpienia pozwanej do niniejszego procesu oraz od daty wydania wyroku (prawie 3 miesiące) pozwana winna liczyć z możliwością ponoszenia kosztów procesu. W tym czasie pozwana mogła więc zgromadzić środki finansowe potrzebne do opłacenia kosztów sądowych, które z punktu wiedzenia Spółki prowadzącej dość szeroką działalność gospodarczą nie są wysokie.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji postanowienia.adwokat Białystok, pełnomocnik,

zwolnienie od kosztów, sąd rejonowy, Białystok, 

apelacja, postanowienie

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się