AKTUALNOŚCI

warunkowe przedterminowe - dozór elektroniczny

Sygn. akt IV Kow 000/19/wz       

 

POSTANOWIENIE

                                                                           Dnia 00 lipca  2019 roku

Sąd Okręgowy w B IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w składzie:

Przewodniczący –  sędzia SO G Lotko

Protokolant – U M

przy udziale prokuratora A S

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Sądzie Okręgowym w B

wniosku skazanego M D

w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywanej w systemie dozoru elektronicznego kary pozbawienia wolności

 

postanowił:

 

I. Na podstawie art. 43ln § 1 k.k.w. w zw. z art. 77 § 1 k.k. i art. 78 § 1 k.k.  warunkowo zwolnić skazanego  M D s. A z odbycia reszty kary 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w B z 21 grudnia 2018 roku, sygn. akt III K 000/18.

II. Na podstawie art. 43ln § 3 k.k.w. uchylić udzielone skazanemu M D postanowieniem Sądu Okręgowego w B z 12 marca 2019 roku (sygn. akt IV Kow 000/19/el) zezwolenie na odbycie ww. kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

III. Na podstawie art. 80 § 1 k.k. wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 00 lipca 2021 roku;

IV. Na podstawie art. 159 § 1 k.k.w. w związku z art. 72 § 1 pkt 1, 4 k.k., w okresie próby:

                  a)  oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora sądowego,

                  b) nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki: informowania kuratora o każdorazowej zmianie miejsca pobytu i przebiegu okresu próby, wykonywania pracy zarobkowej.


UZASADNIENIE

 

Postanowieniem z dnia 12 marca 2019 roku (sygn. akt IV Kow 000/19/el) Sąd Okręgowy w B udzielił skazanemu M D zezwolenie na odbycie w systemie dozoru elektronicznego kary 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w B z 00 grudnia 2018 roku, sygn. akt III K 000/18.

Skazany przystąpił do odbywania kary 14 marca 2019 roku, to jest z chwilą zainstalowania urządzeń monitorujących.

3 czerwca 2019 roku do Sądu Okręgowego w B wpłynął wniosek  skazanego w przedmiocie udzielenia mu warunkowego przedterminowego zwolnienia z reszty odbywanej w systemie dozoru elektronicznego kary pozbawienia wolności.


Uzasadniając podał, że przez cały okres odbywania kary utrzymuje stały kontakt z kuratorem oraz sumiennie wypełnia wszystkie obowiązki, którymi uwarunkowana zostało udzielone mu zgoda na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Nadto zdał sobie sprawę z naganności swojego wcześniejszego zachowania. Już w trakcie postępowania przygotowawczego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, dobrowolnie podał się karze i złożył obszerne wyjaśnienia w sprawie. Postanowił od tamtej pory wieść życie przykładnego obywatela. 1 marca 2019 roku zmienił pracę. Zatrudnił się w przedsiębiorstwie XXXX sp. z o.o. na stanowisku menadżera sprzedaży. Praca ta wymaga od niego jednak częstych podróży służbowych na terenie całego kraju. Odbywana przez niego kara jest dla niego szczególnie uciążliwa. W praktyce wyklucza, bowiem możliwość jego podróży na odległość większą niż 200 km. Każdą konieczność dłuższego wyjazdu musi sygnalizować kuratorowi z wyprzedzeniem, co nie zawsze jest możliwe. Argumentując swój wniosek wspomniał też o potrzebie utrzymywania stałego (wręcz codziennego) kontaktu  ze swoją matką, jako że z uwagi na stan zdrowia nie jest już ona w stanie funkcjonować bez pomocy osób trzecich; jak też powołał się na swój stan zdrowia, z uwagi na który niekiedy nawet w późnych godzinach nocnych musi skorzystać z pomocy lekarza czy też udać się do apteki.


Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:


Wniosek skazanego jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie.

Przepisy Kodeksu karnego regulujące instytucję warunkowego przedterminowego zwolnienia nakładają na sąd orzekający w tym przedmiocie obowiązek weryfikacji spełnienia przez skazanego przesłanek formalnych określonych w przepisie art. 78 k.k., a w dalszej kolejności ( w przypadku ziszczenia się tychże przesłanek) weryfikacji prognozy kryminologiczno- społecznej skazanego, która zgodnie z przepisem art. 77 k.k. winna zostać oceniona przez pryzmat jego postawy, właściwości i warunków osobistych, okoliczności popełnienia przestępstwa i wreszcie jego zachowania po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary.


Odnosząc powyższe do realiów przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że  skazany M D posiada uprawnienia do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, które w jego sytuacji prawnej określa przepis art. 78 § 1 k.k. Na dzień dzisiejszy odbył już ponad połowę z kar pozbawienia wolności wymierzonej mu wyrokiem Sądu Rejonowego w B z 00 grudnia 2018 roku, sygn. akt III K 000/18.

Zdaniem Sądu biorąc pod uwagę całokształt okoliczności wskazanych w art. 77 § 1 k.k. dotyczących skazanego można też postawić wobec niego pozytywną prognozę kryminologiczno- społeczną.

M D poddał się rygorom związanym z odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.


Stosuje się do wyznaczonego mu harmonogramu odbywania kary, jak też ma pozytywny stosunek do urzędu kuratora, któremu na bieżąco udziela informacji o przebiegu wykonywania kary. Od początku wykonywania kary pracował i nadal pracuje zarobkowo. Prowadzi spokojny tryb życia, nie nadużywa alkoholu a w wolnym czasie opiekuje się swoją chorą matką. Przestrzega obowiązujących norm prawnych i społecznych.

Uwzględniając powyższe Sąd Okręgowy udzielił skazanemu M D przedterminowego zwolnienia z reszty - odbywanej w systemie dozoru elektronicznego – kary pozbawienia wolności, a aby zabezpieczyć prawidłowy przebieg procesu jego readaptacji nałożył na niego obowiązki wskazane w pkt IV sentencji postanowienia.

 

adwokat Białystok, obrońca, sąd penitencjarny

dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie,

postanowienie

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się