rozwód

Rozwód. Kto może wystąpić o rozwód? Gdzie złożyć pozew? Co powinien zawierać? Czego mogę się domagać?

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed SĄDEM OKRĘGOWYM. Sądem właściwym będzie sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania albo choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.Jeżeli małżonkowie nie posiadali wspólnego miejsca zamieszkania, to właściwym sądem, będzie sąd pozwanego. Jeżeli nie to powoda.

Opłata od pozwu, którą należy uiścić czy to w znakach sądowych czy przelewem na konto sądu wynosi 600zł.

Każdy z małżonków może wystąpić z pozwem o rozwód. Sąd orzeknie rozwód jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.


Co to znaczy zupełny i trwały rozkład pożycia? Ile musi trwać, jak to wygląda w praktyce?

Następuje to wtedy, gdy między małżonkami ustaną wszelkie więzi:

 • więź gospodarcza – jeżeli strony nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego (co ważne – sam fakt wspólnego zamieszkiwania nie świadczy o wspólnej więzi gospodarczej)
 • więź fizyczna – dotyczy kontaktów fizycznych, intymnych,
 • więź emocjonalna – jeżeli między stronami ustało uczucie miłości.


W praktyce wygląda to tak, że nie ma przyjętego jednego terminu czy określonej sztywnej liczby miesięcy. Przyjmuje się, że rozkład pożycia do momentu orzeczenia rozwodu powinien trwać kilka miesięcy. Sąd bierze również pod uwagę to, czy małżeństwo ma jakieś perspektywy na przyszłość.


Co w sytuacji kiedy jeden z małżonków nie wyraża zgody na rozwód? Kiedy sąd oddali powództwo o rozwód?

Może być taka sytuacja,że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód jest niedopuszczalny,jeżeli:

 • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci (np. mógłby spowodować niekorzystne zmiany w psychice dziecka),
 • z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
 • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża na niego zgody,


O czym sąd orzeka w wyroku rozwodowym?

 • który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, chyba że będzie zgodne żądanie obu stron o odstąpieniu o orzekaniu owinie,
 • o władzy rodzicielskiej, jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając jednocześnie władzę drugiemu dookreślonych obowiązków i uprawnień, jeżeli uzna, że dobro dziecka za tym przemawia.
 • o kontaktach rodzica z małoletnimi dziećmi.Sąd może odstąpić od orzekania o kontaktach z małoletnimi dziećmi, jeżeli strony wykażą przed sądem, że jest między nimi porozumienie w tej kwestii,
 • o alimentach na dzieci
 • o alimentach na małżonka
 • o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, może orzec również o eksmisji jednego z małżonków,
 • o podziale majątku, jednakże musi być zgodne stanowisko stron dotyczące sposobu podziału majątku wspólnego.


Co powinien zawierać pozew?

 • należy określić sąd – patrz wyżej,
 • należy określić strony – powód – osoba wnosząca pozew o rozwód, pozwany – osoba, z którą chcę się rozwieźć,
 • żądanie pozwu ( winę, wysokość alimentów, kontakty, władza rodzicielska itd.),
 • należy powołać dowody jakie chcielibyśmy aby sąd przeprowadził (np. świadków),
 • następnie pozew należy uzasadnić,


Czy mogę wrócić do nazwiska panieńskiego?

W ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, małżonek który zmienił nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem USC powrócić do nazwiska poprzedniego – tego które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego.

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się