AKTUALNOŚCI

warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

Sygn. akt II AKzw 000/18

 

 

 POSTANOWIENIE

 Dnia 21 grudnia 2018 r.

 

 

Sąd Apelacyjny w B II Wydział Karny w składzie:

 

                                               Przewodniczący         : SSA J S

 

                                               Protokolant                 : B M

 

przy udziale prokuratora K C

 

po rozpoznaniu w sprawie T  G s. W

zażalenia wniesionego przez obrońcę skazanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Ł

z dnia 20 listopada 2018 r., sygn. akt II 1 Kow 000/18

w przedmiocie warunkowego  zwolnienia

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k.

 

p o s t a n a w i a:

 

utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

 

UZASADNIENIE

 

            Postanowieniem z dnia 20.11.2018r. Sąd Okręgowy w Ł odmówił udzielenia skazanemu T G warunkowego zwolnienia z odbywania reszty kary
3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w J w sprawie II K 000/17.

            Rozstrzygnięcie to zaskarżył obrońca skazanego, który zarzucił mu błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za jego podstawę, polegający na uznaniu, że skazanemu należy wystawić negatywną prognozę kryminologiczno-społeczną, podczas gdy z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, że odbywa on karę w systemie programowego oddziaływania, funkcjonuje prawidłowo w zakładzie karnym, a pomimo krótkotrwałego pobytu w warunkach więziennych był już nagradzany regulaminowo, co w połączeniu z deklarowanym wsparciem najbliższych winno stanowić podstawę do wystawienia mu pozytywnej prognozy kryminologiczno-społecznej i udzielenia warunkowego zwolnienia. Skarżący wniósł o zmianę tego orzeczenia i udzielenie T G warunkowego zwolnienia.

 

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

           

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy stwierdził, że prognoza kryminologiczno-społeczna dotycząca T G pozostaje negatywna, co uniemożliwia jego warunkowe zwolnienie. Przy orzekaniu Sąd ten miał na uwadze zarówno okoliczności pozytywne dla skazanego, jak i negatywne, wynikające z opinii penitencjarnej i akt sprawy.

Sąd Apelacyjny, po zbadaniu zgromadzonych w sprawie dowodów uznał, iż ocena dokonana przez sąd I instancji jest prawidłowa.

Skazany ma do odbycia krótkoterminową karę pozbawienia wolności, których koniec jest bardzo bliski. Biorąc jednak pod uwagę stopień jego demoralizacji wynikający z wielokrotnej karalności i okoliczności popełnionych przestępstw, a także przeciętne efekty resocjalizacji w zakładzie karnym, brak jest podstaw do uznania, że skazany zasłużył na wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego. Na prognozę jego przyszłego zachowania negatywnie wpływa także zupełnie bezkrytyczny stosunek do popełnionych przestępstw.

Z tych też względów, nie znajdując podstaw do ewentualnego zdyskwalifikowania zaskarżonego postanowienia, Sąd Apelacyjny orzekł jak wyżej.adwokat Białystok, Sąd Apelacyjny,

Sąd Okręgowy, Sąd Penitencjarny,

obrońca, zażalenie, warunkowe przedterminowe zwolnienie,

odbywanie kary, zakład karny

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się