AKTUALNOŚCI

zwolnienie od kosztów - w części

Sygn. akt II Ns 000/18

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia  08 lutego   2018 roku

 

 

Sąd Rejonowy w B Wydział II Cywilny  w składzie następującym:

          

             Przewodniczący :  SSR  M  R

 

po rozpoznaniu  w dniu   08 lutego   2018 roku   w  B

na posiedzeniu niejawnym

         

              sprawy  z  wniosku  E L

               z  udziałem    P L, K L

 

o     stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności

w przedmiocie rozpoznania wniosku  E L o zwolnienie od kosztów sądowych


postanawia:

 

I.   Zwolnić  E L od opłaty w sprawie w kwocie  1.055 zł.;

II.  Oddalić wniosek  w  pozostałym  zakresie.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Wnioskodawczyni  wnosząc  niniejszą  sprawę  wniosła  jednocześnie  o  zwolnienie  od  obowiązku  uiszczania  kosztów  sądowych. Na  tym  etapie  postępowania  Sąd  uznał, iż  przedstawiona  sytuacja majątkowa    uzasadnia  jedynie zwolnienie   od obowiązku  uiszczenia  opłaty  w  sprawie.  Nie  ma  natomiast  obecnie  podstaw,  aby  zwolnić   w  całości  od  kosztów  sądowych.


Sąd zważył, co następuje:

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych :

 

Art. 101. 1. Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów.

2. Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie; roszczenia te lub ich części sąd oznacza w postanowieniu o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.

3. Strona częściowo zwolniona od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd. Przepis art. 100 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 102. 1. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. (…)

 

 

Co do zasady zatem istnieje obowiązek ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym. Jedynie wyjątkowo Sąd może zwolnić strony od ich uiszczenia, kiedy ich sytuacja finansowa jest bardzo trudna i czyni to niemożliwym wygospodarowanie żądanej przez Sąd  kwoty. 

 

Przede  wszystkim  należy  zauważyć, iż na tym etapie sprawy istnieje jedynie obowiązek uiszczenia opłaty i  nie ma jeszcze obowiązku zapłaty  żadnych dalszych  kosztów sądowych.  Żądanie  więc  zwolnienia  od  kosztów  w  całości  w  sytuacji  gdy  Sąd nie żądał wpłacenia  innych  kwot   prócz  opłaty  np.  tytułem  zaliczki  na  wydatki,  jest  w  ocenie  Sądu  aktualnie  przedwczesny. Rozważając  bowiem  taki  wniosek  Sąd  winien  do  sytuacji  majątkowej   odnieść  konkretną  kwotę  pieniężną, której  wpłacenia  żąda  Sąd  i  ocenić, czy  jej  uiszczenie  mieści  się  w aktualnych  możliwościach  finansowych  danej  osoby  bez  uszczerbku  utrzymania  koniecznego. W  chwili  orzekania  co  do  przedmiotowego  wniosku  nie  ma  jeszcze  podstaw  aby  uznać, iż  wnioskodawca nie będzie w stanie ponieść dalszych  ewentualnych  kosztów sądowych  w  sytuacji  gdy  nie  jest  znana  jeszcze  ich  wysokość. 

 

Mając  więc  na  uwadze  powyższe  wniosek  w pozostałym zakresie jako  przedwczesny  został  oddalony.zwolnienie od kosztów, adwokat Białystok,

pełnomocnik, sąd rejonowy, zniesienie współwłasności,

stwierdzenie nabycia spadku

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się