AKTUALNOŚCI

 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
   ...  
9
 
 
search
adwokat Białystokpostępowanie cywilnepełnomocnikdroga koniecznasprawy karneobrońcapostępowanie wykonawczeprywatny akt oskarżeniapostępowanie sądowedozór elektronicznypomoc prawnaubezwłasnowolnienieopiekun prawnywyrok łącznykara łącznałączenie karadwokatzasada asperacjizasada absorpcjizasada kumulacjiadwokat białystokzaprzeczenie ojcostwaAdwokatustalenie ojcostwauznanie ojcostwapełnomocnik Białystokkodeks rodzinny i opiekuńczypozwanypowódprzywrócenie posiadaniapowód pozwanyprzywrócenie posiadania posiadanie adwokat Białystokpowodowietymczasowe aresztowanieśrodek zapobiegawczyabsorpcjaasperacjaalimentypodwyższenie alimentówwarunkowe przedterminowe zwolnieniezażalenie prokuratorazażaleniezakład karnykodeks karnyniezatrzymanie się do kontroliapelacjaodwołaniezatrzymanie prawo jazdyZUSstażystaaplikantSąd OkręgowySąd Apelacyjnywyłączenie sędziegowniosek o wyłączenie sędziegoSąd Rejonowyposiedzenie niejawnezawieszenie postępowaniapostanowienie Sądu NajwyższegoodszkodowaniezadośćuczynienierentaWydział Rodzinny i Nieletnichdemoralizacjaumorzenie postępowaniaprokuratorumorzeniewyroksprawa karnasąd rejonowy w Białymstokugrzywnakoszty sądoweratyrozwódseparacjaz urzędu zwolnienie od kosztówoświadczenieSąd Najwyższypełnomocnik z urzęduzażalenie Sąd Rejonowyśrodek zapobiegawczy wolnościowynakaz opuszczenia lokaluProkuratura Rejonowaznęcanie sięzniesienie współwłasnościuczestnik postępowaniawnioskodawcapostanowienieprzystąpienie do sprawybialystokoskarżyciel posiłkowypokrzywdzonymałoletniBiałystokwykonywanie kary pozbawienia wolnościzmiana kolejnościkontakty z dzieckiemniewykonywanie kontakównakaz zapłaty  uczestnik postępowaniaSąd Rejonowy w Białymstokubiałystokzabezpieczenie
Zgodnie z art. 117 § 1 k.p.c. strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub w części, może domagać się ustanowienia adwokata z urzędu. W myśl § 2 ww. przepisu osoba fizyczna niezwolniona z kosztów może domagać się adwokata z urzędu, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
M M została skazana na karę grzywny, doszły do tego również koszty koszty sądowe. Skazana nie była w stanie zapłacić całej kwoty jednorazowo w związku z tym złożyła wniosek o rozłożenie zobowiązania wobec Skarbu Państwa na raty.
D K dopuścił się szeregu przestępstw z art. 226 § 1 k.k. oraz art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 224 § 2 k.k. jednakże prokurator złożył wniosek do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego na podstawie 

art. 17 § 1 pkt 2 kpk w zw. z art. 31 § 1 kk i art. 93a § 1 pkt 2 i 3 kk, art. 93b § 1, 3, 4 kk, art. 93c pkt 1 kk. 

Postanowieniem z dnia 17.10.2019 r. Sąd Okręgowy w B odmówił udzielenia skazanemu M S warunkowego zwolnienia z odbywania reszty kary 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w B w sprawie III K 000/15 i innych kar.

Postanowienie to zaskarżył skazany zarzucając, że sąd penitencjarny uwzględnił tylko okoliczności dla niego negatywne, nie wziął zaś pod uwagę pozytywnych. Pominął też zły stan zdrowia skazanego oraz sytuację życiową jego matki, wymagającej opieki.

W dniu 9 października 2019 roku obrońca skazanego A R zwróciła się do Sądu Okręgowego w B z wnioskiem o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kary 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w B z dnia 9 maja 2019 roku, sygn. akt III K 000/19,zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w B z dnia 30 września 2019 roku, VIII Ka 000/19.
Sąd Rejonowy Wydział dla Nieletnich umorzył postępowanie wobec dwóch nieletnich. W ocenie sądu I instancji brak było podstaw do orzekania w przedmiocie zastosowania wobec nich środków wychowawczych i poprawczych. Nieletni postąpili nagannie, jednak ich postawa po całym zajściu, jak i ogólna sytuacja nie dają podstaw do stosowania środków wychowawczych. Zażalenie na niniejsze postanowienie wniosła Prokuratura.
Komenda Miejska złożyła wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o ustalenie czy nieletni dopuścili się popełnienia czynu karalnego z art. 119 § 1 kodeksu karnego oraz art. 217 § 1 kodeksu karnego.
Sąd Rejonowy w B. Wydział Rodzinny i Nieletnich wszczął postępowanie wobec nieletnich w sprawie demoralizacji. Postanowieniem orzekł o niecelowości stosowania środków wychowawczych wobec nieletnich. Na to postanowienie zażalenie wniosła Prokuratura Rejonowa w B.
Obrońca skazanego złożył w jego imieniu wniosek w przedmiocie orzeczenia o kwalifikacji prawnej czynu i karze podlegającej wykonaniu na podstawie Konwencji o przekazywaniu osób skazanych z dnia 21 marca 1983 roku (Dz. U. z 1995r. Nr 51, poz.279) i art.611c k.p.k.
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
   ...  
9
 
 
Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się