AKTUALNOŚCI

pełnomocnik z urzędu

Sygn. akt I C 000/19

POSTANOWIENIE

Dnia 16 października 2019 roku

 

Sąd Okręgowy w B Wydział I Cywilny 
w składzie następującym:

Przewodniczący: J T

po rozpoznaniu wdniu 16 października 2019 roku w B

na posiedzeniuniejawnym

sprawy zpowództwa P R

przeciwko M R

o separację ialimenty

po rozpoznaniuwniosku pozwanej o ustanowienie pełnomocnika z urzędu 

 

postanawia:


oddalićwniosek


Uzasadnienie

 

Pozwana M R w odpowiedzi na pozew z dnia 10 października 2019 rokuwniosła o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu do reprezentowania jej wtejże sprawie argumentując, że z uwagi na sytuację finansową nie jest w stanieponieść kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru.


Zgodnie z art. 117 § 1 k.p.c. strona zwolniona przez sąd od kosztówsądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcyprawnego. W myśl §2 tegoż przepisu osoba fizyczna niezwolniona od kosztówsądowych może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżelizłoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztówwynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznegodla siebie i rodziny. Zgodnie z art. 117§5 k.p.c. Sąd może ustanowić stroniepełnomocnika procesowego z urzędu, jeżeli uzna jego udział w procesie zapotrzebny. Podstawą oddalenia wniosku nie może być skorzystanie przez osobęfizyczną z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwaobywatelskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnymporadnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.


 O takiej potrzebie można mówić,gdy spełniona zostanie przesłanka przedmiotowa w postaci zawiłości faktycznejlub prawnej danej sprawy lub przesłanka podmiotowa w postaci nieporadnościstrony wnoszącej o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, niezdolności dosamodzielnego podejmowania czynności procesowych w sprawie i niemożności należytejobrony swoich interesów przez stronę.


Mając na względzie powyższe regulacje należy zauważyć, że pozwana downiosku o ustanowienie adwokata dołączyła konieczne zaświadczenie, z któregowynika, że faktycznie nie jest w stanie bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniudla siebie i rodziny  ponieść kosztówadwokata z wyboru. Jednocześnie jednak należy mieć na względzie, że przedmiotemsprawy, do której wnosi o ustanowienie tegoż adwokata jest żądanie orzeczeniaseparacji. Sprawy o rozwód i separację nie należą z reguły do kategorii sprawskomplikowanych pod względem prawnym, tj. takich, w których uzasadnieniestanowiska strony zależy od znajomości skomplikowanych przepisów prawamaterialnego lub procesowego. Oceniając sprawę na obecnym etapie postępowanianie wydaje się, aby mogły w jej toku powstać sytuacje, w którychwnioskodawczyni zobowiązana byłaby do podejmowania skomplikowanych czynnościprawnych bądź faktycznych, uzasadniających występowanie w jej imieniuzawodowego prawnika. Co więcej, trzeba zaś dodatkowo mieć na względzie także ito, że zgodnie z art. 212 § 2 k.p.c. w razie uzasadnionej potrzeby Sąd możeudzielić stronom niezbędnych pouczeń.

Nie sposób też zdaniem Sądu pominąć, iż z treści złożonej przez pozwanąodpowiedzi na pozew oraz wniosku nie wynika, ażeby była ona osobą nieporadnąlub nie posiadającą orientacji w przedmiotowej sprawie. 

Z uwagi na powyższe, na mocy art. 117 § 5 kpc, wniosek o ustanowieniepełnomocnika z urzędu należało oddalić. 


Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się