AKTUALNOŚCI

umorzenie postępowania karnego

Sygn. akt: XIII K 000/19 

P O S T A N O W I E N IE

Dnia19 grudnia 2019 r. 

Sąd Rejonowy w B w WydzialeXIII Karnym w składzie:

 

Przewodniczący Sędzia K K

Protokolant         M K

przy udziale Prokuratora A K

porozpoznaniu sprawy D K urodzonego 6lutego 1900 r. w M, syna J i J z domu S   

podejrzanego o to, że:

 

I.                w dniu 20 listopada2018 roku w B w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy S dokonał znieważeniafunkcjonariusza Straży Miejskiej w B C W podczas pełnienia przez niegoobowiązków służbowych związanych z pełnieniem funkcji dyżurnego w ten sposób,że dzwoniąc pod numer alarmowy użył pod jego adresem w rozmowie telefonicznejsłów uznawanych za obelżywe,

tj. o czyn z art. 226 § 1 kk


II.             w dniu 16 czerwca 2019 roku w B na ulicy B znieważyłsłowami powszechnie uznanymi za obelżywe funkcjonariuszy Policji st. sierż. J Coraz st. sierż. W M podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązkówsłużbowych, 

tj. o czyn z art. 226 § 1 kk


III.         w dniu 17 lipca2019 roku na trasie K – M, podczas i w związku z prawną czynnością służbowąpolegającą na przewożeniu radiowozem do Komendy Powiatowej Policji w M oraz wbudynku KPP w M, znieważył funkcjonariusza Policji w osobie sierż. szt. M M, wten sposób, że wyzywał go słowami powszechnie uważanymi za obelżywe, a ponadtokierował wobec niego groźby bezprawne w celu zmuszenia ww. funkcjonariusza doodstąpienia od doprowadzenia w celu wytrzeźwienia do Pomieszczenia dla OsóbZatrzymanych w B, grożąc mu pozbawieniem życia,    

tj. o czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 224 § 2 kk  

 

po rozpoznaniu wnioskuProkuratora

wprzedmiocie umorzenia postępowania i zastosowania środka zabezpieczającego

na postawie art. 17 § 1 pkt 2 kpkw zw. z art. 31 § 1 kk i art. 93a § 1 pkt 2 i 3 kk, art. 93b § 1, 3, 4 kk, art. 93c pkt 1 kk,

 

p o s t a n a w i a:

 

I. Umorzyć postępowanie karne prowadzoneprzeciwko D K w zakresie zarzucanych mu czynów.   

II. Zastosować wobec podejrzanego D K środkizabezpieczające w postaci terapii oraz terapii uzależnień w warunkachambulatoryjnych.

III. Kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

IV. Zasądzić od Skarbu Państwa na rzeczadw. M S kwotę ... zł tytułem zwrotu kosztów obrony udzielonej z urzędu (wtym kwotę ... zł tytułem podatku VAT).

 

UZASADNIENIE

 

            Do sądu wpłynął wniosek o umorzeniepostępowania karnego prowadzonego przeciwko D K i zastosowanie wobec niegośrodków zabezpieczających w postaci terapii i terapii uzależnień.

Sądzważył co następuje.

WniosekProkuratora jest zasadny.

Nieulega wątpliwości, że D K popełnił wszystkie zarzucane mu czyny. Świadczą o tymdowody w postaci zeznań świadków: J C (k. 138v), W M (k. 142v), M M (k.164v-165), M W (k. 169), C W (k. 10) i E Z (k. 84v). Dopełnieniem tych zeznańsą zapisy w notatnikach służbowych policjantów (k. 90-102), notatkach zinterwencji (k. 135-136, 160-160v), notatce urzędowej policji (k. 5-6v) orazprotokół oględzin nagrania z płyty CD Straży Miejskiej (k. 16-18v).

      

Chociażstopień społecznej szkodliwości czynów, których dopuścił się podejrzany jestznaczny, nie ponosi on winy za te czyny. D K cierpi bowiem na chorobępsychiczną pod postacią zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, obecnie epizodmieszany, co wynika z opinii biegłych psychiatrów i psychologa (k. 200 – 207v).Biegli nie mieli wątpliwości, iż w chwili popełnienia czynów podejrzany miałcałkowicie zniesioną zdolność rozpoznania ich znaczenia i kierowania swoimpostępowaniem. Jednocześnie biegli stwierdzili, że zachodzi koniecznośćzastosowania wobec podejrzanego środków zabezpieczających w postaci terapii iterapii uzależnień, aby zapobiec popełnieniu przez niego kolejnych czynówsprzecznych z prawem. Wydana w tej sprawie opinia biegłych jest pełna i  jasna. Biegli w sposób logiczny iprzekonujący, w oparciu o specjalistyczną wiedzę, przedstawili uzasadnienieocen i poglądów wyrażonych w opinii. Dlatego Sąd uznał opinię za miarodajną.


Zgodniez art. 31 § 1 kk niepoczytalność stanowi okoliczność wyłączającą winę, a zatemmając na uwadze treść art. 17 § 1 pkt 2 kpk postępowanie karne prowadzoneprzeciwko D K należało umorzyć.

Sądzastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zabezpieczające w postaci terapii i terapiiuzależnień. Tylko bowiem systematyczne leczenie D K może zapobiec ponownemupopełnieniu przez niego czynu zabronionego.

Okosztach obrony udzielonej z urzędu orzeczono w myśl w myśl § 17 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 pkt 3 i § 4 ust. 3 RozporządzeniaMinistra Sprawiedliwości z dnia 3.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez SkarbPaństwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Okosztach postępowania orzeczono na mocy art. 632 pkt 2 kpk.


Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się