AKTUALNOŚCI

warunkowe przedterminowe zwolnienie

Sygn. akt II AKzw 000/19

 

 

 POSTANOWIENIE

 

Dnia 00 listopada 2019r.

 

 

Sąd Apelacyjny w B II Wydział Karny w składzie:

 

                                               Przewodniczący         : SSA B H

 

                                               Protokolant                 : A W

 

przy udziale prokuratora AM

 

po rozpoznaniu wsprawie M S s. J

zażaleniawniesionego przez skazanego

na postanowienieSądu Okręgowego w B

z dnia 17października 2019 r. sygn. akt IV Kow 1355/19/wz

w przedmiocieodmowy  warunkowego  zwolnienia

na podstawie art.437 § 1 k.p.k.

 

                                                           p o s t a n a w i a

  1. utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie
  2. zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adw. M S kwotę 147,60 zł, w tym kwotę 27,60 zł podatku VAT, tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego z urzędu w postępowaniu odwoławczym
  3. zwolnić skazanego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

 

UZASADNIENIE

 

Postanowieniem z dnia 17.10.2019 r. Sąd Okręgowy w B odmówił udzielenia skazanemu MS warunkowego zwolnienia z odbywaniareszty kary 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem SąduOkręgowego w B w sprawie III K 000/15i innych kar.

Postanowienie to zaskarżył skazany zarzucając, że sąd penitencjarnyuwzględnił tylko okoliczności dla niego negatywne, nie wziął zaś pod uwagępozytywnych. Pominął też zły stan zdrowia skazanego oraz sytuację życiową jegomatki, wymagającej opieki.

 

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

 

Zażalenie nie jest zasadne. 

Warunkowe zwolnienie można stosować tylko wówczas, gdy analizującpostawę, właściwości i warunki osobiste sprawcy, okoliczności popełnieniaprzestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu sąd uzyska uzasadnioneprzekonanie, że po zwolnieniu będzie on przestrzegał porządku prawnego, a wszczególności, że nie popełni ponownie przestępstwa. 

W przypadku M S Sąd Okręgowy uznał, że całokształt okolicznościwskazanych w art. 77 § 1 k.k. nie pozwala na sformułowanie wobec niegododatniej prognozy kryminologicznej, a sąd odwoławczy w pełni zaakceptował tostanowisko.

Wprawdzie zachowanie skazanego w izolacji jest obecnie poprawne, jednakpamiętać należy, że w jego przypadku fakt dostosowania się do rygorówwięziennych ma znacznie mniejszą wartość prognostyczną, bowiem jako recydywistapenitencjarny jest po prostu przyzwyczajony do warunków więziennych.Okoliczność, że skazany jest odizolowany i poddany rygorom jednostkipenitencjarnej typu zamkniętego nie świadczy automatycznie o istnieniupozytywnej prognozy kryminologicznej.

Natomiast analiza akt osobowych skazanego, pod kątem przebiegu jegoresocjalizacji w całym okresie pobytu w zakładzie karnym, wskazuje, że procesten nie przebiegał bez poważnych zakłóceń (vide: niepowrót z zatrudnieniazewnętrznego) i, generalnie, jego postępy są nadal umiarkowane. Brak jestpewności, że negatywne właściwości i warunki osobiste oraz wysoki stopieńdemoralizacji skazanego, które uwidocznił dopuszczając się przypisanych muczynów, uległy już pożądanej korekcie, zwłaszcza że uprzednie jego pobytyzakładzie karnym, jak też wszystkie stosowane wobec niego formy probacji (w tymwarunkowe przedterminowe zwolnienie), nie wpłynęły na zmianę jego zachowania inie wdrożyły go do przestrzegania porządku prawnego.

Okoliczności te każą z dużą dozą ostrożności oceniać realność i trwałość poprawy deklarowanej obecnieprzez skazanego. Celowejest zatem pozostawienie go w izolacji i poddanie dalszym oddziaływaniomwychowawczym.

            Ocenytej nie zmienia odwołanie się przez skarżącego do stanu zdrowia oraz trudnejsytuacji życiowej jego matki. Okoliczności te pozostają bez wpływu na ocenęprognozy kryminologicznej, ewentualnie mogą być podstawą wniosku o przerwę wkarze.

Dlatego też orzeczono o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia.

O kosztach obrony z urzędu rozstrzygnięto na podstawie § 4 ust. 1 – 3, §19 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. wsprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnejudzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1714), na mocy zaśart. 624 § 1 k.p.k. zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów sądowych wsprawie.
adwokat Białystok, zażalenie, warunkowe przedterminowe zwolnienie,

sąd penitencjarny, sąd odwoławczy, obrońca

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się