AKTUALNOŚCI

grzywna i koszty - raty

sygn. akt III Ko 000/19

dotyczysprawy o sygn. akt III K 000/19

P OS T A N O W I E N I E 

Data: 30 grudnia 2019  roku

Sąd Okręgowy w B,III Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego S C

Protokolant:    P S   

po rozpoznaniu naposiedzeniu w sprawie skazanej M M

wniosku obrońcyskazanej o rozłożenie na raty grzywny i kosztów sądowych

na podstawieart.  49§1 k.k.w., art. 49§1 k.k.w. w zw.z art. 206§2 k.k.w.

 

p o s t a n a w i a


Rozłożyć skazanej M M grzywnę w kwocie 1500(jednego tysiąca pięciuset) złotych oraz koszty sądowe w kwocie 347,88 zł(trzystu czterdziestu siedmiu 88/100) złotych, tj. łącznie 1847,88 (jedentysiąc osiemset czterdzieści siedem 88/100) złotych na 10 rat płatnych do 10-godnia każdego miesiąca począwszy od stycznia 2020 roku, przy czym pierwszaz nich wynosi 182,88 (stoosiemdziesiąt dwa 88/100 groszy) złotych, a kolejne po 185 (sto osiemdziesiąt) złotych.


u z as a d n i e n i e


Zgodnie z art. 49 § 1k.k.w. oraz art. 206 § 2 k.k.w. w zw. z art. 49 § 1 k.k.w. sąd może rozłożyćgrzywnę oraz koszty sądowe na raty na czas nie przekraczający roku, licząc oddnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie, jeżeli natychmiastowe ichwykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.Przesłanki te w przypadku wnioskodawczyni sąd uznał za spełnione.


M M ma stałą pracę,zarabia około 3000 zł miesięcznie (k.5), samodzielnie prowadzi gospodarstwodomowe, spłaca kredyt i mieszka wraz z synem, który obecnie pozostaje na jejutrzymaniu. W tej sytuacji należało umożliwić jej ratalną spłatę należności narzecz Skarbu Państwa. Jeśli nie będzie wywiązywała się z płatności lub uchybiterminowi spłaty chociażby jednej raty, zostanie podjęta decyzja o ichodwołaniu (art. 50 k.k.w.).

Wobec powyższego sądorzekł jak w części rozstrzygającej postanowienia.

 Pouczenia:

1. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść wterminie 7 dni od daty jego doręczenia do Sądu Apelacyjnego w B, zapośrednictwem Sądu Okręgowego w B, III Wydział Karny.

 

2. W przypadku uchybienia terminowi płatności chociażby jednej zrat sąd odwoła decyzję o rozłożeniu na raty grzywny i należności sądowych.Następnie sąd może skierować sprawę do egzekucji komorniczej celemwyegzekwowania aktualnego zobowiązania finansowego dłużnika (wraz z kosztamipostępowania egzekucyjnego). W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że grzywnynie można ściągnąć w drodze egzekucji sąd orzeka wykonanie zastępczej karypozbawienia wolności.

 

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się