AKTUALNOŚCI

dozór elektroniczny

Sygn. akt IV Kow 000/19/el

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 14 listopada 2019 roku

 

Sąd Okręgowy w B IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w składzie:

                         Przewodniczący – SSO M P

                         Protokolant  -              E W

przy udziale prokuratora E M- O

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Sądzie Okręgowym w B wniosku skazanego obrońcy A R w przedmiocie zastosowania dozoru elektronicznego  

na podstawie art. 43la § 1 pkt 1-5 i § 2 k.k.w. oraz  art. 43lh § 1 pkt 1 i 2 k.k.w. 

 

 

postanawia

 

udzielić A R s. P i B ur. 20 września 1983 roku w B zezwolenie na odbycie w systemie dozoru elektronicznego kary 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej za czyn z art. 178 a § 4 k.k. wyrokiem Sądu Rejonowego w B z dnia 9 maja 2019 roku, sygn. akt III K 000/19,zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w B z dnia 30 września 2019 roku, VIII Ka 000/19, w ten sposób, że:

 

I.                  Nakłada na skazanego obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu to jest w mieszkaniu położonym w B przy ul. M 00/00

II.              Jednocześnie określa przedział czasu w ciągu doby w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalić się z miejsca stałego pobytu, to jest:

- od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 19.00  w celu wykonywania pracy zarobkowej i uczestnictwa w terapii odwykowej;

- w niedziele w godzinach od 10.00 do 16.00 w celu utrzymywania kontaktów z osobami najbliższymi;

III.          Określa, iż kontrolowanie zachowania skazanego wymaga zamontowania nadajnika na jego nogę oraz zainstalowania w miejscu jego stałego pobytu, stacjonarnego urządzenia monitorującego.

IV.           Na podstawie art. 43nb § 1 k.k.w. w zw. z art. 72 § 1 pkt 6 k.k. w zw. z art. 74 § 1 k.k. zobowiązuje skazanego do kontynuowania podjętej  terapii uzależnienia od alkoholu oraz zachowywania związanej z tym abstynencji.

V.               Na podstawie art. 43lh § 1 pkt 2 k.k.w. w zw. z art. 43 k § 2 zdanie pierwsze k.k.w. wyznacza skazanemu termin do dnia 15 listopada 2019 roku do godziny 10.00 celem telefonicznego zgłoszenia upoważnionemu podmiotowi dozorującemu, gotowości do zainstalowania nadajnika i stacjonarnego urządzenia monitorującego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

           

            W dniu 9 października 2019 roku obrońca skazanego A R zwróciła się do Sądu Okręgowego w B z wnioskiem o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kary 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w B z dnia 9 maja 2019 roku, sygn. akt III K 000/19,zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w B z dnia 30 września 2019 roku, VIII Ka 000/19.

 

Sąd penitencjarny ustalił i zważył, co następuje:

Wniosek obrońcy  skazanego jest  zasadny i zasługuje na uwzględnienie.

Na początku należy stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki formalne, o jakich mowa w art. 43la § 1 pkt 1-5 k.k.w. Skazany posiada stałe miejsce pobytu, gdzie zamieszkuje wspólnie z konkubiną, ich małoletnim synem oraz rodzicami konkubiny. Zarówno konkubina jak i jej rodzice wyrazili zgodę na odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Również warunki techniczne umożliwiają mu wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, a rozmiar tej kary pozostaje w zgodzie z zasadą określoną w art. 43la § 1 pkt 1 k.k.w.

W myśl przepisu art. 43la § 2 k.k.w. skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

Z ustaleń poczynionych przez kuratora opisanych na karcie 21 akt sprawy wynika, że skazany A R pracuje na umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony w firmie M. Łoży na utrzymanie swojej rodziny, którą tworzy z konkubiną i ich dwuletnim synem. Ma on skłonność do nadużywania alkoholu, tym niemniej w ostatnim czasie zgłosił się na terapię odwykową do Poradni Terapii Uzależnień przy ul. S w B i w środowisku rodzinnym zachowuje się poprawnie.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy uznał, że dozór elektroniczny winien okazać się skuteczną formą odbywania przez skazanego A R kary pozbawienia wolności i jego readaptacji z uwagi na wynikające z niego rygory, łatwość kontrolowania jego zachowania oraz konieczność realizacji nałożonego nań ( w związku z dotychczasowym zachowaniem i charakterem popełnionego przestępstwa) obowiązku kontynuowania terapii uzależnienia od alkoholu i zachowywania związanej z tym abstynencji, na ustanowienie, którego wyraził on zgodę na posiedzeniu w dniu dzisiejszym.

   Dlatego też Sąd zezwolił skazanemu na oddalanie się z miejsca wykonywania kary pozbawienia wolności w wyżej wskazanych celach i orzekł jak w sentencji.

 

 

adwokat Białystok, obrońca, sąd penitencjarny

sąd okręgowy, dozór elektroniczny

 

 

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się