AKTUALNOŚCI

 
 
1
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
 
 
search
adwokat Białystokpostępowanie cywilnepełnomocnikdroga koniecznasprawy karneobrońcapostępowanie wykonawczeprywatny akt oskarżeniapostępowanie sądowedozór elektronicznypomoc prawnaubezwłasnowolnienieopiekun prawnywyrok łącznykara łącznałączenie karadwokatzasada asperacjizasada absorpcjizasada kumulacjiadwokat białystokzaprzeczenie ojcostwaAdwokatustalenie ojcostwauznanie ojcostwapełnomocnik Białystokkodeks rodzinny i opiekuńczypozwanypowódprzywrócenie posiadaniapowód pozwanyprzywrócenie posiadania posiadanie adwokat Białystokpowodowietymczasowe aresztowanieśrodek zapobiegawczyabsorpcjaasperacjaalimentypodwyższenie alimentówwarunkowe przedterminowe zwolnieniezażalenie prokuratorazażaleniezakład karnykodeks karnyniezatrzymanie się do kontroliapelacjaodwołaniezatrzymanie prawo jazdyZUSstażystaaplikantSąd OkręgowySąd Apelacyjnywyłączenie sędziegowniosek o wyłączenie sędziegoSąd Rejonowyposiedzenie niejawnezawieszenie postępowaniapostanowienie Sądu NajwyższegoodszkodowaniezadośćuczynienierentaWydział Rodzinny i Nieletnichdemoralizacjaumorzenie postępowaniaprokuratorumorzeniewyroksprawa karnasąd rejonowy w Białymstokugrzywnakoszty sądoweratyrozwódseparacjaz urzędu zwolnienie od kosztówoświadczenieSąd Najwyższypełnomocnik z urzęduzażalenie Sąd Rejonowyśrodek zapobiegawczy wolnościowynakaz opuszczenia lokaluProkuratura Rejonowaznęcanie sięzniesienie współwłasnościuczestnik postępowaniawnioskodawcapostanowienieprzystąpienie do sprawybialystokoskarżyciel posiłkowypokrzywdzonymałoletniBiałystokwykonywanie kary pozbawienia wolnościzmiana kolejnościkontakty z dzieckiemniewykonywanie kontakównakaz zapłaty  uczestnik postępowaniaSąd Rejonowy w Białymstokubiałystokzabezpieczenie
Powód złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o przyznanie adwokata z urzędu. Zgodnie z art. 398 ze zn. 23 & 1 i 2 k.p.c. rozpoznając skargę na postanowienie referendarza w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na odmowę ustanowienia adwokata z urzędu, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia. Sąd wtedy orzeka jako sąd II instancji stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu. 
Obrońca skazanego złożył w jego imieniu wniosek o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Sąd Penitencjarny wydał zarządzenie w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego z uwagi na brak warunków technicznych w miejscu zamieszkania skazanego.
Na to zarządzenie obrońca skazanego złożył skargę.
Powód wniósł o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia, jak również o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb oraz utraty zdolności do pracy zarobkowej. W wyniku operacji, jaką powód przeszedł, doszło u powoda do stanu zapalnego gałki ocznej wskutek błędu szpitala i zakażenia bakterią. 

Na gruncie art. 430 k.c., co  wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 kwietnia 1975 r., do przyjęcia winy osoby wskazanej w powołanym przepisie, nie jest potrzebne wykazanie, że osoba ta naruszyła przepisy dotyczące bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego - wystarczy, jeżeli wina tej osoby polega na zaniechaniu zasad ostrożności i bezpieczeństwa, wynikających z doświadczenia życiowego i okoliczności danego wypadku
Upoważniony podmiot dozorujący poinformuje sąd niezwłocznie, jeżeli skazany nie zgłosi się w wyznaczonym przez sąd terminie - 24 h do upoważnionego podmiotu. Skutkuje to wszczęciem z urzędu postępowania o uchylenie udzielonego zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. 
Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.
Osoba prawna ubiegająca się o zwolnienie od kosztów sądowych powinna ujawnić wszelkie informacje na temat sytuacji i kondycji finansowej. 
Sprawa toczyła się przed sądem, wydziałem cywilnym o podział majątku wspólnego stron. Niestety jedna ze stron tydzień przed wydaniem postanowienia nagle zmarła. Co sąd w takim wypadku postanawia z urzędu i dlaczego?
Kurator sądowy złożył wniosek do Sądu o odwołanie skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Kurator uzasadnił swój wniosek tym, że skazany nie stosuje się do nałożonych na niego przez sąd obowiązków. Sąd penitencjarny postanowieniem odwołał skazanemu warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.
Pełnomocnik uczestniczki postępowania wniosła o zawieszenie postępowania w sprawie o zniesienie współwłasności do czasu rozpoznania innych spraw, m.in. o przywrócenie posiadania, skargi na czynności komornika i szeregu innych. Jednakże jak wynika z postanowienia SN z dnia 17.12.1999r. sygn. II CKU 25/98 rolą Sądu jest ustalenie kręgu zainteresowanych w sprawie, jak również eliminacja z urzędu takich uczestników, którzy nie wykazują wyraźnego interesu uczestnictwa, a przede wszystkim wynik postępowania ich nie dotyczy. 
W sprawie cywilnej, pełnomocnik uczestniczki postępowania, złożył wniosek o wyłączenie sędziego. Pełnomocnik zarzucał sędziemu szereg nieprawidłowości, takich jak stronniczość, wyproszenie z sali pełnomocnika i inne. Wniosek o wyłączenie sędziego rozpoznaje trzech sędziów na posiedzeniu niejawnym.
 
 
1
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
 
 
Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się