AKTUALNOŚCI

zwolnienie od kosztów sądowych osoby prawnej

Sygn. akt I C 000/12

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 00 kwietnia 2014 roku


Sąd Okręgowy w B I Wydział Cywilny

w  składzie następującym:

Przewodniczący:  SSO M K

po rozpoznaniu w dniu 00 kwietnia 2014 roku w B

na posiedzeniu niejawnym

wniosku pozwanego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w B

o zwolnienie od opłaty od apelacji

w sprawie z powództwa I R

przeciwko Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w B

o zapłatę

postanawia:

oddalić wniosek.

 

UZASADNIENIE

 

            Zasady zwalniania stron od kosztów sądowych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167 poz. 1398 z późń. zm.). Zgodnie z treścią art. 103 tej ustawy sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.

 

            Osoba prawna ubiegająca się o zwolnienie od kosztów sądowych powinna zatem ujawnić wszelkie informacje na temat jej sytuacji finansowej przez przedłożenie wyciągów z rachunków bankowych, zeznań podatkowych CIT, sprawozdań finansowych, rachunków zysków i strat itp. Sytuację finansową osoby prawnej będącej przedsiębiorcą ocenia się przez pryzmat uzyskiwanych przychodów, nie zaś wypracowanego zysku, gdyż w dużej mierze od jej aktywności zależy, w jaki sposób będzie kształtować się struktura kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.  

            Wniosek pozwanego nie zasługiwał na uwzględnienie. Pozwany ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że nie jest w stanie ponieść opłaty od apelacji bez uszczerbku dla pracowników oraz pacjentów. Ponadto wskazał, że wszystkie dochody przeznacza na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i rozbudową USK UM w B.

 

            Wezwany do udzielenia szczegółowych informacji na temat kondycji finansowej szpitala, pozwany nie dostarczył żądanych dokumentów. Uniemożliwia to weryfikację stanu finansowego pozwanego i stwierdzenia czy rzeczywiście nie jest w stanie uiścić opłaty od apelacji.

 

Z tych względów Sąd orzekł, jak w sentencji na podstawie art. 103 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. adwokat Białystok

pełnomocnik, zwolnienie od kosztów,

apelacja

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się