AKTUALNOŚCI

odmowa zwolnienia od kosztów i przyznania adwokata z urzędu - odrzucenie zażalenia

Sygn.akt. XI C 000/14 upr.

 

 

 P O S T A N O W I E N I E

 

                                                        Dnia 21 kwietnia 2015 r.

 

 

 

Sąd Rejonowy w B XI Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodniczący:

K S

 

 


po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015 r. w B na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R D

przeciwko  Towarzystwu Ubezpieczeń w Warszawie

o zapłatę


postanawia:

odrzucić zażalenie powoda na postanowienie Sądu z dnia 8 kwietnia 2015 roku .

 

 

UZASADNIENIE


       Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2015 roku sąd utrzymał w mocy orzeczenie referendarza sądowego  w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu. W dniu 15 kwietnia 2015 roku do sądu wpłynęło na to postanowienie zażalenie powoda.


         Zdaniem sądu zażalenie powoda podlega odrzuceniu jako niedopuszczalne na mocy art. 398 ze Zn. 23 &1 i 2 kpc w zw. z art. 394 &1 kpc. Zgodnie z art. 398 ze Zn. 23 &1 i 2 kpc rozpoznając skargę na postanowienie referendarza  w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie  ustanowienia  adwokata  lub radcy prawnego , sad wydaje postanowienie, w którym  zaskarżone postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia. W sprawach, o których mowa wyżej wniesienie skargi na postanowienie referendarza  wstrzymuje  jego wykonalność. Sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu. Zażalenie do Sądu drugiej instancji na mocy art. 394 &1 kpc przysługuje na postanowienie sądu I instancji, którego przedmiotem jest zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego i należności świadka. To oznacza, że w razie wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych i ustanowienie adwokata skarga poddana jest procedurze wskazanej w art. 398 ze Zn. 23 &1 i 2 kpc. Rozstrzygnięcie referendarza nie traci wówczas mocy, a Sąd orzeka jako Sąd II instancji Sąd rozstrzygając w przedmiocie skargi orzeka jako Sąd II instancji, a skoro zażalenie przysługuje tylko na postanowienie sądu I instancji wymienione w art. 394 &1 kpc i wskazane wyżej, to zgodnie z tym przepisem zażalenie na postanowienie sądu we wskazanym przedmiocie jest niedopuszczalne i podlega odrzuceniu na mocy art. 397 &2 kpc w zw. z art. 370 kpc ( tak uchwała SN z dnia 10.10.2013 r sygn. IIICZP 62/13 ). Mylne zaś pouczenie sądu nie daje podstawy do skutecznego wniesienia zażalenia.adwokat, adwokat Białystok,

pełnomocnik, zażalenie, zwolnienie od kosztów,

adwokat z urzędu, 

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się