AKTUALNOŚCI

warunkowe przedterminowe zwolnienie - odwołanie

Sygn. akt IV Kow 000/00/owz

 

POSTANOWIENIE

  Dnia 00 lutego 2014 roku

 

Sąd Okręgowy w B IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w składzie:

Przewodniczący:                  SSO M Z

Protokolant:                         E W

przy udziale prokuratora M Ż

po rozpoznaniu sprawy J D s. S          

z urzędu

w przedmiocie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia,

na podstawie art. 160 § 1 pkt 3 k.k.w. 

 

postanawia:

 

1.     odwołać warunkowe przedterminowe zwolnienie udzielone skazanemu J D, synowi S i T, ur. 00 września 1946 roku w miejscowości L, postanowieniem Sądu Okręgowego w Ł z dnia 00 listopada 2012 roku, sygn. akt II 1. Kow 0000/12/wz;

2.     zarządzić wykonanie reszty nie odbytej kary 1 (jednego) roku  i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w B z dnia 00 czerwca 2012 roku, sygn. akt VII K 000/12;

3.     zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adw. M S kwotę 147 zł (sto czterdzieści siedem złotych) i 60 (sześćdziesiąt) groszy tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu, w tym kwotę 27 (dwadzieścia siedem) złotych i 60 (sześćdziesiąt) groszy tytułem 23 % stawki podatku VAT.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 15 stycznia 2014 roku do Sądu Okręgowego w B wpłynęło sprawozdanie sądowego kuratora zawodowego w przedmiocie sprawowanego dozoru wobec skazanego J D, z którego wynika, że skazany nadużywa alkoholu i żadne podjęte wobec niego czynności korekcyjno – upominawcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Informacje zawarte w teczce dozoru skazanego wpłynęły na podjęcie decyzji o wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiocie odwołania skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia.


Sąd Penitencjarny ustalił i zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 160 § 1 pkt 3 k.k.w. sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.

W ocenie Sądu Penitencjarnego w sytuacji skazanego J D mamy do czynienia z powyżej opisanym, zawinionym zachowaniem skazanego.


Przede wszystkim należy zauważyć, że zachowanie skazanego podlegało już trzykrotnej ocenie Sądu Penitencjarnego. Każde takie postępowanie skutkowało odstąpieniem od odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia, bowiem Sąd dostrzegał pewne pozytywne aspekty w zachowaniu skazanego. Jednakże na chwilę obecną zachowanie skazanego jest na tyle naganne, że nie może skutkować inną decyzją, niż odwołaniem warunkowego przedterminowego zwolnienia.


Karta czynności dozoru za miesiąc grudzień 2013 roku wskazuje, że J D ma świadomość konsekwencji swoich zachowań, ale umyślnie lekceważy zarówno nałożone na niego obowiązki, jak i prawomocnego orzeczenia Sądów. Skazany w obecności kuratora znieważał słownie żonę oraz swoich synów, zaś w obecności funkcjonariusza Policji znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu.

W styczniu 2014 roku przeprowadzona w ramach czynności służbowych wizyta funkcjonariusza Policji w miejscu zamieszkania skazanego wykazała, że znajdował się on pod znacznym wpływem alkoholu. W stanie nietrzeźwości i w obecności funkcjonariusza wyzywał syna, żonę i córkę. Podobna sytuacja miała już miejsce w stosunku do zmarłego syna S D, a obecnie skazany ma nieuzasadnione pretensje do swojego drugiego syna J.


Szczególnie nagannie ocenić należy to, że skazany w dniu 00 lutego 2014 roku ponownie nadużywał alkoholu, pod wpływem którego zachowywał się agresywnie wobec osób najbliższych wspólnie z nim zamieszkujących, co potwierdza przedłożona w dniu dzisiejszym kserokopia czynności podjętych w ramach niebieskiej karty.


Wielokrotnie udzielana skazanemu możliwość poprawy swojego zachowania i kontynuację procesu readaptacji społecznej na wolności nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Skazany nie potrafi czerpać ze swoich doświadczeń i prezentuje lekceważącą postawę. Zachowanie skazanego sprawiło, że prowadzenie wobec niego oddziaływań wychowawczych na wolności jest niemożliwe, a dalszy proces jego resocjalizacji winien odbywać się w ramach jednostki penitencjarnej.


Wobec powyższego Sąd Penitencjarny stwierdził, że w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki z art. 160 § 1 pkt. 3 k.k.w obligujące Sąd do odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia w stosunku do skazanego J D.


O wynagrodzeniu obrońcy Sąd orzekł zgodnie z treścią § 15 pkt 3 oraz § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Dlatego też, orzeczono jak na wstępie.


warunkowe zwolnienie, odwołanie warunkowego zwolnienia,

adwokat Białystok, obrońca,

Sąd Okręgowy, Penitencjarny

 

 

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się