AKTUALNOŚCI

dozór elektroniczny - warunki techniczne

Sygn. akt IV Kow 00/19/s

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 8 lutego 2019 roku

 

Sąd Okręgowy w B IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w składzie:

 Przewodniczący – sędzia SO M P

                                    

po rozpoznaniu skargi obrońcy skazanego M D na zarządzenie sędziego penitencjarnego z dnia 14 stycznia 2019 roku w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

na podstawie art. 7 § 2 i 5 k.k.w.

 

postanawia

 

uwzględnić skargę obrońcy skazanego M D i uchylić zarządzenie sędziego penitencjarnego Sądu Okręgowego w B z dnia  14 stycznia 2019 roku ( IV Kow 000/18/el) w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 

   

UZASADNIENIE

           

            Zarządzeniem z dnia 14 stycznia 2019 roku wydanym na podstawie art. 43 h § 1 k.k.w. sędzia penitencjarny pozostawił bez rozpoznania wniosek obrońcy skazanego M D o zastosowanie wobec niego dozoru elektronicznego, z powodu braku warunków technicznych do odbywania kary w tym systemie w miejscu jego zamieszkania, to jest pod adresem: W, ul. XX 00 m. 00.


            Skargę na powyższe zarządzenie złożyła obrońca skazanego. Rozstrzygnięciu temu zarzuciła błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za jego podstawę i mających wpływ na jego treść poprzez przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie warunki techniczne stoją na przeszkodzie udzieleniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, podczas gdy w rzeczywistości jakość sygnału GDM/ GPRS niezbędnego do prawidłowej pracy stacjonarnego urządzenia monitorującego w obrębie adresu wskazanego we wniosku jest na odpowiednio wysokim poziomie, gdyż skazany odbywał już wcześniej, pod adresem wskazanym we wniosku, karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a miało to miejsce w listopadzie 2018 roku.


            Wniósł o uchylenie powyższego zarządzenia i rozpoznanie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego z dnia 00 grudnia 2018 roku.

Celem weryfikacji twierdzeń skarżącej Sąd Okręgowy zwrócił się po raz kolejny do Upoważnionego Podmiotu Dozorującego o sprawdzenie warunków technicznych do odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego pod adresem: W ul. XX 00 m. 00.

            W dniu 3 lutego 2019 roku do Sądu Okręgowego wpłynęła informacja zwrotna od Upoważnionego Podmiotu Dozorującego potwierdzająca warunki techniczne do odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego pod ww. adresem miejsca zamieszkania skazanego.


            Uwzględniając powyższe Sąd Okręgowy uchylił zarządzenie sędziego penitencjarnego o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku obrońcy skazanego M D o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, orzekając jak w sentencji.
adwokat, adwokat Białystok,

obrońca, Sąd Penitencjarny

dozór elektroniczny,

warunki techniczne

 

 

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się