AKTUALNOŚCI

Wyłączenie sędziego

W sprawie cywilnej, pełnomocnik uczestniczki postępowania, złożył wniosek o wyłączenie sędziego. Pełnomocnik zarzucał sędziemu szereg nieprawidłowości, takich jak stronniczość, wyproszenie z sali pełnomocnika i inne. Wniosek o wyłączenie sędziego rozpoznaje trzech sędziów na posiedzeniu niejawnym.

Sygn. akt II Ns 0000/17

 

P O S T A N O W I E N I E  

 

Dnia  5 lutego 2018 r.

 

Sąd    Rejonowy   w   B   Wydział  II   Cywilny   w składzie następującym:

 

            Przewodniczący:       SSR  A C

            Sędziowie:                  SSR   M R

                                                SSR   K M  

 

po rozpoznaniu  w dniu  5 lutego 2018 r. w  B

na posiedzeniu  niejawnym

sprawy z  wniosku A A   

z udziałem  E K

o zniesienie współwłasności  

w przedmiocie  wniosku pełnomocnikauczestniczki E K o  wyłączenie  sędziego K K  

postanawia:

 

                                                          wniosek  oddalić

 

 

 UZASADNIENIE

 

 

Pełnomocnik uczestniczki E K – H S złożyła wniosek o wyłącznie sędziego KK. Swoje żądanie motywowała tym, że: sędzia był stronniczy i  złamał konstytucję; pozbawił uczestniczkę ijej pełnomocnika możliwości obrony praw w postępowaniu; nie zareagował nadowody świadczące o popełnieniu przestępstwa; działał na szkodę jednej zestron; nie dopełnił obowiązkom wynikającym z art. 212 § 2 k.p.c.; nadużyłswojego stanowiska względem pełnomocnika uczestniczki. Zdaniem w/w pełnomocnik sędziaw niniejszym postępowaniu sprzyjał wnioskodawcy (któremu zarzucała„przekręty”). Powołała się na inną sprawę, w której sędzia orzekał.Kwestionowała zasadność wyprowadzenia jej z rozprawy. Podnosiła, że sędziadążył do szybkiego zakończenia sprawy. Polemizowała z decyzją wyproszenia jej zrozprawy. Wskazała, że jest cichym współwłaścicielem nieruchomości, którejdotyczy postępowania, wobec czego niezasadne było ignorowanie jej roszczeń.


Sędzia K K w oświadczeniu z dnia 02.02.2018 r. r. wskazał, że nie stwierdził,iż istnieją jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnionąwątpliwość, co do jego bezstronności. Z zainteresowanymi nie łączą go żadnestosunki. Wszelkie decyzje procesowe podejmował zgodnie z obowiązującymiprzepisami.

             W ocenie  Sądu  wniosek o  wyłączenie  sędziego nie  zasługuje  na uwzględnienie.

Zgodniez art. 49 k.p.c.  sądwyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istniejąokoliczności  tego rodzaju, że mogłybywywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. W art. 48 k.p.c. natomiastzostały przewidziane przesłanki wyłączenia sędziego z mocy samej ustawy.


Wniosekzłożony przez pełnomocnika uczestniczki oparty o przytoczone powyżej  okoliczności nie jest zasadny. Nie stwierdzonożadnej z przyczyn  mogących  świadczyć o  zaistnieniu przesłanek z art.48 k.p.c. (przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy) i art. 49 k.p.c.


Fakt,iż w ocenie pełnomocnik uczestniczki działania sędziego są stronnicze i pełneszeregu wymienionych uchybień, wynika jedynie z subiektywnego poglądu napodejmowane przez referenta w tym, jak i innym postępowaniu (w przedmiocieskargi na orzeczenie referendarza sądowego dotyczącej nieruchomości, której dotyczyniniejsze postępowanie). W żaden sposób pełnomocnik uczestniczki jednak nieuprawdopodobniła, aby istniały okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości,co do bezstronności sędziego K K, w rozumieniu art. 49 k.p.c., np. osobistystosunek sędziego z jedną ze stroną.


Jakwskazuje się w orzecznictwie - osobiste przeświadczenie strony co do tego, że sędzia prowadzi postępowaniewadliwie, nie jest wystarczające do żądania wyłączenia sędziego. Strona możezwalczać wadliwe orzeczenia wydawane przez Sąd w  każdym składzie przy pomocy środków odwoławczych. Nie może natomiast, poprzezskładanie nieuzasadnionego wniosku o wyłączenie sędziego, wpływać na skład sądurozpoznającego sprawę i  dokonywać  swoistego wyboru  sędziów, którzy  mieliby ją  rozpoznawać  ( post. S.A. w B z 26.10.1995 r., I ACz309/95, OSA 1997/9/49). Okoliczności dotyczące ewentualnych  uchybień proceduralnych, które zdaniem  zainteresowanego miały  miejsce, winny  być  przedmiotem środków  odwoławczych, nie  mogą zaś  stanowić   samodzielnej podstawy wniosku o wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy ( post.SN  z 29.01.1975 r., I CZ 170/74;  post. SN z  02.05.1974 r., I CZ 48/74; post.SN z 08.03.1972 r., I PZ 9/72). Powyższy pogląd można także odnieść dosytuacji, w której zainteresowany kwestionuje prawidłowość czynności sędziego zinnych postępowań, w którym zainteresowany ten był stroną, a dany sędziareferentem.


Dodatkowow sprawie sędzia złożył w trybie art. 52 § 2 k.p.c. oświadczenie, w którymjednoznacznie wskazał, iż w jego ocenie nie zachodzą żadne okolicznościuzasadniające wniosek o wyłączenie. Autorytet moralny sędziego przemawia zawiarygodnością złożonego wyjaśnienia i jeżeli strona żądająca wyłączeniazaprzecza jego prawdziwości, obowiązana jest wskazać i udowodnić okoliczności,które by podważały wiarygodność oświadczenia sędziego  (postanowienie SN  z 25.08.1971 r., I CZ 212/71,OSNC 1972/3/55).


 Mając na względzie powyższe,Sąd postanowił jak w sentencji. 


     

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się