AKTUALNOŚCI

wyłączenie sędziego

Sygn. akt II Ns 0000/17

 

P O S T A N O W I E N I E  

 

Dnia  5 lutego 2018 r.

 

Sąd    Rejonowy    w   B   Wydział   II   Cywilny   w składzie następującym:

 

            Przewodniczący:       SSR   A C

            Sędziowie:                  SSR   M R

                                                SSR   K M  

 

po  rozpoznaniu  w dniu  5 lutego 2018 r. w  B

na  posiedzeniu  niejawnym

sprawy z  wniosku  A A   

z  udziałem  E K

o  zniesienie współwłasności  

w  przedmiocie  wniosku pełnomocnika uczestniczki E K o  wyłączenie  sędziego K K  

postanawia:

 

                                                          wniosek  oddalić

 

 

 UZASADNIENIE

 

 

Pełnomocnik uczestniczki E K – H S złożyła wniosek o wyłącznie sędziego K K. Swoje żądanie motywowała tym, że: sędzia był stronniczy i  złamał konstytucję; pozbawił uczestniczkę i jej pełnomocnika możliwości obrony praw w postępowaniu; nie zareagował na dowody świadczące o popełnieniu przestępstwa; działał na szkodę jednej ze stron; nie dopełnił obowiązkom wynikającym z art. 212 § 2 k.p.c.; nadużył swojego stanowiska względem pełnomocnika uczestniczki. Zdaniem w/w pełnomocnik sędzia w niniejszym postępowaniu sprzyjał wnioskodawcy (któremu zarzucała „przekręty”). Powołała się na inną sprawę, w której sędzia orzekał. Kwestionowała zasadność wyprowadzenia jej z rozprawy. Podnosiła, że sędzia dążył do szybkiego zakończenia sprawy. Polemizowała z decyzją wyproszenia jej z rozprawy. Wskazała, że jest cichym współwłaścicielem nieruchomości, której dotyczy postępowania, wobec czego niezasadne było ignorowanie jej roszczeń.


Sędzia K K w oświadczeniu z dnia 02.02.2018 r. r. wskazał, że nie stwierdził, iż istnieją jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość, co do jego bezstronności. Z zainteresowanymi nie łączą go żadne stosunki. Wszelkie decyzje procesowe podejmował zgodnie z obowiązującymi przepisami.

             W  ocenie  Sądu  wniosek  o  wyłączenie  sędziego  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.

Zgodnie z art. 49 k.p.c.  sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieją okoliczności  tego rodzaju, że mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. W art. 48 k.p.c. natomiast zostały przewidziane przesłanki wyłączenia sędziego z mocy samej ustawy.


Wniosek złożony przez pełnomocnika uczestniczki oparty o przytoczone powyżej  okoliczności nie jest zasadny. Nie stwierdzono żadnej z przyczyn  mogących  świadczyć  o  zaistnieniu przesłanek z art. 48 k.p.c. (przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy) i art. 49 k.p.c.


Fakt, iż w ocenie pełnomocnik uczestniczki działania sędziego są stronnicze i pełne szeregu wymienionych uchybień, wynika jedynie z subiektywnego poglądu na podejmowane przez referenta w tym, jak i innym postępowaniu (w przedmiocie skargi na orzeczenie referendarza sądowego dotyczącej nieruchomości, której dotyczy niniejsze postępowanie). W żaden sposób pełnomocnik uczestniczki jednak nie uprawdopodobniła, aby istniały okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności sędziego K K, w rozumieniu art. 49 k.p.c., np. osobisty stosunek sędziego z jedną ze stroną.


Jak wskazuje się w orzecznictwie - osobiste  przeświadczenie strony co do tego, że sędzia prowadzi postępowanie wadliwie, nie jest wystarczające do żądania wyłączenia sędziego. Strona może zwalczać wadliwe orzeczenia wydawane przez Sąd w  każdym  składzie przy pomocy środków odwoławczych. Nie może natomiast, poprzez składanie nieuzasadnionego wniosku o wyłączenie sędziego, wpływać na skład sądu rozpoznającego sprawę i  dokonywać  swoistego  wyboru  sędziów, którzy  mieliby  ją  rozpoznawać  ( post. S.A. w B z 26.10.1995 r., I ACz 309/95, OSA 1997/9/49). Okoliczności dotyczące ewentualnych  uchybień  proceduralnych, które  zdaniem  zainteresowanego miały  miejsce,  winny  być  przedmiotem  środków  odwoławczych, nie  mogą  zaś  stanowić   samodzielnej  podstawy wniosku o wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy ( post. SN  z 29.01.1975 r., I CZ 170/74;  post. SN  z  02.05.1974 r., I CZ 48/74; post. SN z 08.03.1972 r., I PZ 9/72). Powyższy pogląd można także odnieść do sytuacji, w której zainteresowany kwestionuje prawidłowość czynności sędziego z innych postępowań, w którym zainteresowany ten był stroną, a dany sędzia referentem.


Dodatkowo w sprawie sędzia złożył w trybie art. 52 § 2 k.p.c. oświadczenie, w którym jednoznacznie wskazał, iż w jego ocenie nie zachodzą żadne okoliczności uzasadniające wniosek o wyłączenie. Autorytet moralny sędziego przemawia za wiarygodnością złożonego wyjaśnienia i jeżeli strona żądająca wyłączenia zaprzecza jego prawdziwości, obowiązana jest wskazać i udowodnić okoliczności, które by podważały wiarygodność oświadczenia sędziego  (postanowienie SN  z 25.08.1971 r., I CZ 212/71, OSNC 1972/3/55).


 Mając na względzie powyższe, Sąd postanowił jak w sentencji. pełnomocnik, adwokat Białystok,

wyłączenie sędziego, wniosek o wyłączenie sędziego,

Sąd Rejonowy, posiedzenie niejawne

     

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się