AKTUALNOŚCI

odstąpienie od uchylenia zezwolenia na odbywanie kary poza zakładem karnym - dozór elektroniczny

Sygn. akt IV Kow 000/14

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 00 marca 2014 roku

 

Sąd Okręgowy w B IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w składzie:  Przewodniczący – sędzia SO M Z  

                         Protokolant  - E S

przy udziale prokuratora E M

po rozpoznaniu sprawy skazanego K Ł

z urzędu 

w przedmiocie uchylenia dozoru elektronicznego

na podstawie art. 18 ustawy z dnia 07.09.2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 142 poz. 960 ze zm.)

 

postanawia:

 

odstąpić od uchylenia zezwolenia na wykonywanie reszty kary 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w B z dnia 00 stycznia 2014  r. sygn. akt III K 0000/13, poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, udzielonego K Ł, s. M, ur., w B, nr PESEL 8000000000, postanowieniem Sądu Okręgowego w B z dnia 00 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt IV Kow 000/14/el.

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 00 marca 2014 roku do Sądu Okręgowego w B wpłynęła informacja od upoważnionego podmiotu dozorującego skutkująca wszczęciem z urzędu postępowania o uchylenie udzielonego w dniu 00 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt IV Kow 000/14/el skazanemu  K Ł zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego z uwagi na fakt, że skazany nie zgłosił się do upoważnionego podmiotu dozorującego w zakreślonym terminie.


Sąd Penitencjarny ustalił i zważył, co następuje.


Stosownie do treści art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 07.09.2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (t.j. Dz.U.2010.142.960 z późn. zm.) jeżeli skazany nie zachowa wyznaczonego terminu do zgłoszenia upoważnionemu podmiotowi dozorującemu gotowości, o której mowa w art. 15 ust. 1, albo uchyla się od niezwłocznego zainstalowania przez upoważniony podmiot dozorujący elektronicznego urządzenia rejestrującego lub od założenia nadajnika, sąd penitencjarny niezwłocznie uchyla zezwolenie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i poleca doprowadzenie go do zakładu karnego lub aresztu śledczego, o czym należy go pouczyć.


Jednocześnie ustawodawca przewidział w art. 18  możliwość, w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, odstąpienia od zastosowania instytucji opisanej w wyżej cytowanym przepisie.

W ocenie Sądu Penitencjarnego w sytuacji K Ł zachodzi właśnie taki wypadek, o którym mowa powyżej, który uzasadnia odstąpienie od uchylenia udzielonego mu zezwolenia.

Z treści informacji Upoważnionego Podmiotu dozorującego wynika, że skazany K Ł niewątpliwie nie zachował terminu do wyrażenia gotowości na zainstalowanie urządzeń monitorujących, który był mu zakreślony postanowieniem Sądu. Jednakże z okoliczności sprawy, a w szczególności z oświadczeń złożonych na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przez skazanego i jego obrońcę wynika, że niedochowanie zakreślonego terminu wynikało z błędnego zrozumienia pouczenia Sądu w dniu 00 marca 2014 roku.


            W takiej zaś sytuacji wydaje się uzasadnionym odstąpienie od uchylenia udzielonego skazanemu zezwolenia. K Ł stawił się na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, a jego postawa wskazuje, że zachodzi wypadek, o którym mowa w treści art. 18 cytowanej wyżej ustawy. 


Dlatego też Sąd orzekł, jak na wstępie.adwokat Białystok, obrońca

dozór elektroniczny, sąd penitencjarny,

sąd okręgowy, posiedzenie

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się