AKTUALNOŚCI

zawieszenie postępowania w sprawie cywilnej

Sygn. akt II Ns 0000/17


 
UZASADNIENIE

 

            Wnioskodawca A A wystąpił z wnioskiem o zniesienie współwłasności nieruchomości – działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym piętrowym o powierzchni 111 m2, położonej  B przy ul. Z 00, województwo p, powiat B, gm. B, obręb ewidencyjny XXX, oznaczonej numerem geodezyjnym 000/11, o powierzchni 0,0360 ha, dla której Sąd Rejonowy w B IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/000000/0 (k. 2 – 4). 


H S, działająca w niniejszej sprawie jako pełnomocnik uczestniczki, pismami z 00 kwietnia 2018 r. i 00 maja 2018 r. domagała się zawieszenia postępowania w sprawie do czasu rozpoznania skargi na czynność komornika i wniosku o zabezpieczenie, a także do momentu zakończenia postępowania wszczętego z jej powództwa w przedmiocie przywrócenia posiadania (k. 162,169). Ponadto pismem z 00 maja 2018 r. wniosła o dopuszczenie jej do udziału w sprawie w charakterze uczestnika. Z lakonicznego uzasadnienia tego wniosku wynika, iż swoje uprawnienie do udziału w sprawie wywodzi z okoliczności bezprawnego wejścia przez A A w posiadanie jej majątku (k. 170).

 

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

 

Niniejsze postępowanie dotyczy nieruchomości w postaci działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym piętrowym o powierzchni 111 m2, położonej  B przy ul. Z 00, województwo p, powiat B, gm. B, obręb ewidencyjny XXX, oznaczonej numerem geodezyjnym 000/11, o powierzchni 0,0360 ha, dla której Sąd Rejonowy w B IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/000000/0. Z akt sprawy wynika, iż przedmiotowa nieruchomość pierwotnie stanowiła współwłasność E K (poprzednio S) i S S w udziałach po ½ części. Na skutek prowadzonego postępowania egzekucyjnego Sąd Rejonowy w B postanowieniem z 00 października 2015 r. w sprawie II Co 0000/14 dokonał przysądzenia własności nieruchomości w postaci udziału w wysokości ½ w opisanej wyżej nieruchomości, będącej przedmiotem przejęcia w dniu 00 marca 2015 r., na rzecz A A. Orzeczenie stało się prawomocne dnia 00 kwietnia 2016 r. (k. 36). Aktualnie w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości jako współwłaściciele w udziałach po ½ części figurują E K i A A.

 

Sąd zważył, co następuje:

 

W myśl art. 510 § 1 k.p.c. zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem. Wskazać przy tym należy, że kształtowanie podmiotowej strony postępowania nieprocesowego nie jest wyrazem dowolności i swobody osób zgłaszających swój udział w sprawie, lecz leży w gestii Sądu, którego obowiązkiem jest dbałość o to, aby w postępowaniu brali udział wszyscy zainteresowani. Z drugiej jednak strony, jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 17 grudnia 1999 r. sygn. II CKU 25/98, rolą sądu jest nie tylko pozytywne ustalenie kręgu zainteresowanych, ale też eliminacja z urzędu takich uczestników, którzy nie wykazują wyraźnego interesu uczestnictwa, a wynik postępowania ich nie dotyczy (Legalis numer 46891). Zainteresowany, przystępując do danego postępowania nieprocesowego, powinien więc wskazać, jakich konkretnie jego praw lub obowiązków ma dotyczyć wynik postępowania, a w razie braku przesłanek dopuszczenia do udziału na Sądzie spoczywa obowiązek wydania negatywnego rozstrzygnięcie w tym zakresie.


Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy Sąd ocenił, iż brak było podstaw do dopuszczenia H S do udziału w sprawie w charakterze uczestniczki. Jak wynika z ustalonych w sprawie okoliczności faktycznych przedmiotowe postępowanie dotyczy zniesienia współwłasności nieruchomości, co do której ani obecnie ani przed wydaniem prawomocnego orzeczenia o przysądzeniu własności H S nie przysługiwał tytuł prawny. Współwłaścicielem nieruchomości w części odpowiadającej aktualnemu udziałowi A A był S S, nie zaś H S. Dla dopuszczenie jej do udziału w sprawie, nawet przy uwzględnieniu preferencji Sądu Najwyższego co do szerokiego rozumienia przesłanki uznania określonej osoby za zainteresowanego w ujęciu art. 510 § 1 k.p.c., wyrażonej w postanowieniu z dnia 26 marca 2014 r. V CSK 686/13 (Legalis Numer 1048656), nie było więc żadnych podstaw.


Końcowo wskazać trzeba, że na orzeczenie Sądu wydane na skutek wniosku o zawieszenie postępowania, nie przysługiwał środek zaskarżenia. Jedynie na marginesie wyjaśnić należy, że w świetle przytoczonej argumentacji wynik żadnego z postępowań, na które powoływała się H S, nie miałby wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy. Tytuł prawny A A do przedmiotowej nieruchomości nie budzi wątpliwości Sądu.


adwokat, adwokat Białystok,

pełnomocnik, zawieszenie postępowania,

postanowienie Sądu Najwyższego,

posiedzenie niejawne

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się