AKTUALNOŚCI

Zawieszenie postępowania w sprawie cywilnej

Pełnomocnik uczestniczki postępowania wniosła o zawieszenie postępowania w sprawie o zniesienie współwłasności do czasu rozpoznania innych spraw, m.in. o przywrócenie posiadania, skargi na czynności komornika i szeregu innych. Jednakże jak wynika z postanowienia SN z dnia 17.12.1999r. sygn. II CKU 25/98 rolą Sądu jest ustalenie kręgu zainteresowanych w sprawie, jak również eliminacja z urzędu takich uczestników, którzy nie wykazują wyraźnego interesu uczestnictwa, a przede wszystkim wynik postępowania ich nie dotyczy. 

Sygn. akt II Ns 0000/17


 
UZASADNIENIE

 

            WnioskodawcaA A wystąpił z wnioskiem o zniesienie współwłasności nieruchomości – działkizabudowanej budynkiem mieszkalnym piętrowym o powierzchni 111 m2,położonej  B przy ul. Z 00, województwop, powiat B, gm. B, obręb ewidencyjny XXX, oznaczonej numerem geodezyjnym 000/11,o powierzchni 0,0360 ha, dla której Sąd Rejonowy w B IX Wydział KsiągWieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/000000/0 (k. 2 –4). 


H S,działająca w niniejszej sprawie jako pełnomocnik uczestniczki, pismami z 00kwietnia 2018 r. i 00 maja 2018 r. domagała się zawieszenia postępowania wsprawie do czasu rozpoznania skargi na czynność komornika i wniosku ozabezpieczenie, a także do momentu zakończenia postępowania wszczętego z jejpowództwa w przedmiocie przywrócenia posiadania (k. 162,169). Ponadto pismem z 00maja 2018 r. wniosła o dopuszczenie jej do udziału w sprawie w charakterzeuczestnika. Z lakonicznego uzasadnienia tego wniosku wynika, iż swojeuprawnienie do udziału w sprawie wywodzi z okoliczności bezprawnego wejściaprzez A A w posiadanie jej majątku (k. 170).

 

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

 

Niniejszepostępowanie dotyczy nieruchomości w postaci działki zabudowanej budynkiemmieszkalnym piętrowym o powierzchni 111 m2, położonej  B przy ul. Z 00, województwo p, powiat B, gm.B, obręb ewidencyjny XXX, oznaczonej numerem geodezyjnym 000/11, o powierzchni0,0360 ha, dla której Sąd Rejonowy w B IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadziksięgę wieczystą o numerze KW BI1B/000000/0. Z akt sprawy wynika, iżprzedmiotowa nieruchomość pierwotnie stanowiła współwłasność E K (poprzednio S)i S S w udziałach po ½ części. Na skutek prowadzonego postępowaniaegzekucyjnego Sąd Rejonowy w B postanowieniem z 00 października 2015 r. w sprawieII Co 0000/14 dokonał przysądzenia własności nieruchomości w postaci udziału wwysokości ½ w opisanej wyżej nieruchomości, będącej przedmiotem przejęcia wdniu 00 marca 2015 r., na rzecz A A. Orzeczenie stało się prawomocne dnia 00kwietnia 2016 r. (k. 36). Aktualnie w księdze wieczystej prowadzonej dlaprzedmiotowej nieruchomości jako współwłaściciele w udziałach po ½ częścifigurują E K i A A.

 

Sąd zważył, co następuje:

 

W myśl art.510 § 1 k.p.c. zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynikpostępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończeniapostępowania w drugiej instancji. Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem.Wskazać przy tym należy, że kształtowanie podmiotowej strony postępowanianieprocesowego nie jest wyrazem dowolności i swobody osób zgłaszających swójudział w sprawie, lecz leży w gestii Sądu, którego obowiązkiem jest dbałość oto, aby w postępowaniu brali udział wszyscy zainteresowani. Z drugiej jednakstrony, jak wskazał Sąd Najwyższy wpostanowieniu z 17 grudnia 1999 r.sygn. II CKU 25/98, rolą sądu jestnie tylko pozytywne ustalenie kręgu zainteresowanych, ale też eliminacja zurzędu takich uczestników, którzy nie wykazują wyraźnego interesu uczestnictwa,a wynik postępowania ich nie dotyczy (Legalis numer 46891). Zainteresowany, przystępując do danegopostępowania nieprocesowego, powinien więc wskazać, jakich konkretniejego praw lub obowiązków ma dotyczyć wynik postępowania, a w razie brakuprzesłanek dopuszczenia do udziału na Sądzie spoczywa obowiązek wydanianegatywnego rozstrzygnięcie w tym zakresie.


Przenoszącpowyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy Sąd ocenił, iż brak byłopodstaw do dopuszczenia H S do udziału w sprawie w charakterze uczestniczki.Jak wynika z ustalonych w sprawie okoliczności faktycznych przedmiotowepostępowanie dotyczy zniesienia współwłasności nieruchomości, co do której aniobecnie ani przed wydaniem prawomocnego orzeczenia o przysądzeniu własności H Snie przysługiwał tytuł prawny. Współwłaścicielem nieruchomości w częściodpowiadającej aktualnemu udziałowi A A był S S, nie zaś H S. Dla dopuszczeniejej do udziału w sprawie, nawet przy uwzględnieniu preferencji Sądu Najwyższegoco do szerokiego rozumienia przesłanki uznania określonej osoby zazainteresowanego w ujęciu art. 510 § 1 k.p.c., wyrażonej w postanowieniu z dnia26 marca 2014 r. V CSK 686/13 (Legalis Numer 1048656), nie było więc żadnychpodstaw.


Końcowowskazać trzeba, że na orzeczenie Sądu wydane na skutek wniosku o zawieszeniepostępowania, nie przysługiwał środek zaskarżenia. Jedynie na marginesiewyjaśnić należy, że w świetle przytoczonej argumentacji wynik żadnego zpostępowań, na które powoływała się H S, nie miałby wpływu na rozstrzygnięcieniniejszej sprawy. Tytuł prawny A A do przedmiotowej nieruchomości nie budziwątpliwości Sądu.


Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się