AKTUALNOŚCI

 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
8
 
 
Sąd Rejonowy postanowieniem ustanowił na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości - służebność drogi koniecznej. Jednakże wnioskodawca z takim stanowiskiem Sądu nie zgadzał się, gdyż Sąd ustanowił służebność nie na tych działkach, o które wnosił wnioskodawca. Odwołał się od wyroku Sądu I instancji.
Zgodnie z art. 203 kpc pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego, aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku, przy czym w przypadku cofnięcia pozwu poza rozprawą sąd zawiadamia o tym fakcie pozwanego w celu umożliwienia mu wypowiedzenia się w terminie dwutygodniowym w tym przedmiocie i ewentualnego zgłoszenia wniosku o przyznanie zwrotu kosztów.
Skazany złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i wniesienia apelacji. Sąd postanowieniem nie uwzględnił tego wniosku. Skazany nie wskazał żadnych okoliczności, wynikających z art. 126 § 1 k.p.k.


W postępowaniu karnym toczącym się przed Sądem Okręgowym, oskarżyciel subsydiarny zarzuca oskarżonemu popełnienie czynu z art. 296 § 1 i 3 kodeksu karnego. Sąd postanowił zwolnić Bank XXX z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zawartej w wyciągach rachunku bankowego za odpowiedni okres. 
Obrońca w imieniu skazanego złożył wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Sąd Penitencjarny uwzględnił wniosek, tym samym udzielił skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Jednakże Prokuratura złożyła zażalenie na powyższe postanowienie do Sądu Apelacyjnego. Sąd II instancji utrzymał postanowienie w mocy.
Prokuratura złożyła wniosek do Sądu Rejonowego o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Prokuratura podnosiła, że wobec podejrzanego zachodzi obawa matactwa, gdyż nie zostali przesłuchani jeszcze wszyscy świadkowie zdarzenia, jak również wskazała, że podejrzanemu grozi surowa kara.
Powód wniósł zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego oddalające wniosek powoda o wyłączenie sędziów Sądu Okręgowego w B. oraz wyłączenie Sądu Okręgowego w B. od rozpoznawania jego sprawy.
Powód wraz z pozwem złożył wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie mu pełnomocnika z urzędu. Sąd uwzględnił wniosek powoda i przyznał mu adwokata z urzędu w osobie KS. Jednakże powód wniósł zażalenie do Sądu, argumentując to tym, iż chciałby pełnomocnika w osobie radcy prawnego.
Pełnomocnik w imieniu powodów wniósł pozew o zasądzenie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego kwot tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania na każdego z powodów. W uzasadnieniu powodowie podnosili, iż TU ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową za śmierć męża i ojca powodów. TU w początkowej fazie procesu złożyła propozycję ugody, jednakże do takiej nie doszło w związku z tym TU wniosło o oddalenie powództwa w całości. 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
8
 
 
Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się