AKTUALNOŚCI

warunkowe przedterminowe zwolnienie

sygn.akt II AKzw 000/18

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Data: 00 grudnia 2018 r.

 

Sąd Apelacyjny w B, II Wydział Karny,

 w składzie:

Przewodniczący:       SędziaSądu Okręgowego S C


Protokolant:              A L

 

przy udziale prokuratora KC

 

po rozpoznaniu w sprawie A G s.L

zażalenia prokuratora na postanowienie Sądu Okręgowego w B z 00listopada 2018 r., wydane w sprawie o    sygn.akt IV Kow 000/18

w przedmiocie udzielenie warunkowego zwolnienia

na podstawie art. 1§2 k.k.w. w zw. z art. 437§1 k.p.k.

 

p o s t an a w i a

Utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

 

u z a s a d n i e n i e

Postanowieniem z 00 listopada  2018 r. Sąd Okręgowy w B udzielił skazanemu A G warunkowego przedterminowego zwolnienia zodbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Zażalenie na to postanowienie złożyłprokurator zarzucając mu:

- błąd w ustaleniach faktycznychprzyjętych za podstawę rozstrzygnięcia, mający wpływ na jego treść, polegającyna uznaniu, że skazany A G, pomimonie odbycia kary w całości, będzie przestrzegał porządku prawnego, a wszczególności nie popełni przestępstwa, w sytuacji gdy właściwości i warunkiosobiste skazanego sposób życia przed osadzeniem, wielokrotna karalność orazzachowanie podczas odbywania kary pozbawienia wolności, nie pozwalają na postawieniepozytywnej prognozy kryminologiczno-społecznej.

Wskazując na powyższe wniósł o zmianęzaskarżonego postanowienia i odmowę udzielenia skazanemu warunkowegoprzedterminowego zwolnienia.

W odpowiedzi na zażalenie skazany nadesłałpismo, w którym deklarował przestrzeganie prawa na wolności.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

SądOkręgowy dokonał właściwej analizy i oceny okoliczności przedmiotowej sprawy,wyprowadzając trafne wnioski, które Sąd Apelacyjny podziela.

Skarżącynie wskazał dostatecznie przekonujących argumentów, które mogłyby podważyćtrafność ocen Sądu penitencjarnego. Zaprezentował jedynie odmienną od sądowejocenę dowodów, z której wyprowadził własne, odmienne wnioski, nie wskazującdlaczego te, które stanowiły podstawę decyzji Sądu meriti są nielogiczne, czy też sprzeczne ze wskazaniami wiedzylub doświadczenia życiowego.

Mającna uwadze wielokrotną karalność skazanego i okoliczności popełnionych przezniego czynów, które niewątpliwie przemawiają na jego niekorzyść, nie możnajednak zapominać o tym, że jest to jedna z przesłanek udzielenia w.p.z., a tegośrodka probacyjnego ustawodawca nie wykluczył nawet wobec sprawców najcięższychzbrodni. Jak wskazał Sąd penitencjarny, aktualnie zachowanie A G wzakładzie karnym jest właściwe (Sąd wziąłpod uwagę, że na przestrzeni całego pobytu jego zachowanie było zmienne,niemniej jednak uległo ono znacznej poprawie). Skazany od 28 listopada2017 r. odbywa karę w warunkach zmniejszonego dozoru, w zakładzie typupółotwartego. Zaangażował się w procesresocjalizacji, w tym wyrażając zgodę na system programowanego oddziaływania.Uczestniczył w licznych programach readaptacyjnych i kursie zawodowym w celupodniesienia kwalifikacji. Prezentuje krytyczny stosunek do popełnionych czynówi dotychczasowego trybu życia.  Wzakładzie karanym odbył terapię dla osób uzależnionych. Ma pełną świadomośćszkód, jakie uzależnienie poczyniło w jego życiu. Nie można też pominąć, żewnioskodawca dąży do zmiany swojego postępowania i wdrażania zasad prawidłowegofunkcjonowania na wolności, o czym świadczy też zgoda na branie udziału - poopuszczeniu jednostki penitencjarnej - w terapii dla osób uzależnionych odnarkotyków. W stopniu bardzo dobrym realizuje założenia wynikające zproponowanych mu oddziaływań, czynnie uczestniczył w pracy nad sobą.

Powyższewskazuje, że zrozumiał naganność czynów i problem związany z uzależnieniem.Skazany przy tym od 2 lutego 2018 r. codziennie opuszcza miejsce osadzenia bywykonywać pracę w systemie bez konwojenta. Posiada pozytywną opinię pracodawcy.Wraca o czasie i bez zastrzeżeń. Prawidłowo też wykorzystuje udzielane muzezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego, a ponadto po wyjściu nawolność ma zapewnione miejsce zamieszkania i legalną pracę.

Niewątpliwie,na co zwrócił uwagę prokurator, popełnione przez skazanego przestępstwacharakteryzują się wysokim stopniem społecznej szkodliwości, jednakże, wbrewtwierdzeniom skarżącego, nie może generalnie stanowić przeszkody dla udzieleniawarunkowego zwolnienia w sytuacji, gdy spełnione zostały pozostałe przesłanki,o których mowa w art. 77§1 k.k. Przesłanka ta musi zostać oceniona w realiachindywidualnej sprawy, w kontekście pozostałych warunków ujętych w ww.przepisie.  Także wcześniejsze zmiennezachowanie skazanego, w kontekście jego aktualnej postawy i widocznych dążeń dozmiany swojego postepowania, nie może przesądzać o odmowie warunkowegozwolnienia.

Wocenie Sądu Apelacyjnego wszystkie powyższe okoliczności pozwalają uznać, żesłusznie Sądu Okręgowy przyjął, iż proces resocjalizacji skazanego w warunkachwięziennych przyniósł pożądane efekty i obecnie może  być kontynuowany na wolności.

Oczywiściedecyzja ta – jak każda o zastosowaniu instytucji probacji – jest obarczonapewnym ryzykiem, ale w realiach sprawy trudno pozbawiać skazanego szansy nautrwalenie postępów w realizacji zadań resocjalizacyjnych - które własnymstaraniem podjął - w ramach kontrolowanej wolności.

Udzielajączaś warunkowego przedterminowego zwolnienia, obok nałożonych na wnioskodawcęlicznych obowiązków, oddano go pod dozór kuratora sądowego, który do 10.10.2020r. będzie kontrolował jego zachowanie i realizowanie nałożonych powinności.Zważyć też należy, że mocą decyzji Sądu I instancji skazany został zobowiązanytakże do poddania się terapii uzależnień od narkotyków i zachowaniazwiązanej  z tym abstynencji. Z pewnościąbędzie to sprzyjać procesowi jego pełnej resocjalizacji. W przeciwnym zaśrazie, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zachowaniu skazanego, czynierealizowaniu przez niego nałożonych obowiązków, kurator podejmie odpowiedniekroki, zawiadamiając o powyższym właściwy sąd.

Mającpowyższe na uwadze, orzeczono, jak w części dyspozytywnej.adwokat Białystok, obrońca,

warunkowe przedterminowe zwolnienie,

zażalenie prokuratury

 

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się