AKTUALNOŚCI

zmiana pełnomocnika z urzędu

Sygn. akt XI C 0000/14 upr.

 

POSTANOWIENIE

Dnia 23 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy w B XI Wydział Cywilny

w składzie następującym:

                         Przewodniczący: SSR K S

po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015 roku w B na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R D przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń w Warszawie

o zapłatę

 

postanawia:

odrzucić zażalenie powoda R D na postanowienie Sądu Rejonowego w B z dnia 09 czerwca 2015 roku.

 

                                                                                                                     Sędzia:

 

Uzasadnienie

 

W dniu 04 listopada 2014 roku powód R D złożył wraz z pozwem wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu. Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2015 roku referendarz sądowy oddalił wnioski powoda.

Sąd postanowieniem z dnia 09 czerwca 2015 r. ustanowił powodowi adwokata z urzędu. Okręgowa Rada Adwokacka w B wyznaczyła na pełnomocnika z urzędu adw. K S.

 

W dniu 19 czerwca 2015 r. powód wniósł zażalenie. W zażaleniu podał, że wnosił o wyznaczenie  pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego P B.

 

Sąd zważył co następuje:

            Zgodnie z treścią art. 394 § 1 pkt 2 kpc zażalenie przysługuje na odmowę ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie. W przedmiotowej sprawie postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 09 czerwca 2015 roku powodowi został ustanowiony pełnomocnik, a zatem w świetle wskazanego przepisu zażalenie na takie postanowienie nie przysługuje. Tym samym, na podstawie art. 397 § 2 kpc w zw. z art. 370 kpc zażalenie powoda należało odrzucić jako niedopuszczalne.

            Na marginesie należy dodać, że powód we wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu zawartym w pozwie nie wskazał imiennie adwokata ani radcy prawnego. Zgłosił jedynie ogólny wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Dopiero na etapie dalszych pism uzupełniających podał, iż wnosi o ustanowienie pełnomocnika w wskazanej osobie. Jednak wymienione w art. 1173 § 3 kpc wskazanie nie jest wiążące dla sądu i należy do kompetencji organu samorządu, który w miarę możliwości porozumie się ze wskazanym adwokatem czy radcą prawnym.

            Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 


adwokat Białystok, pełnomocnik z urzędu,

wniosek o zwolnienie od kosztów


Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się