AKTUALNOŚCI

wyłączenie sędziego i sądu

Sygn. akt II Ca 000/17

 

 

POSTANOWIENIE

                                                                      

Dnia 00 listopada 2018 r.

Sąd Okręgowy w B II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

 SSO M T

Sędziowie:

 SO M R

 SO E R

po rozpoznaniu w dniu 00 listopada 2018 r. w B

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M P

przeciwko R P, Ireneuszowi W

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

na skutek zażalenia powoda M P na postanowienie Sądu Okręgowego w B z dnia 1 października 2018 roku

postanawia:

oddalić zażalenie

 


Uzasadnienie

 

         Postanowieniem z dnia 1 października 2018 roku Sąd Okręgowy oddalił wniosek M P o wyłączenie sędziów E S, J K, R T, J F, B Ł, U W, G W i B S od rozpoznawania sprawy oraz odrzucił ponowny wniosek powoda o wyłączenie sędziego B P od rozpoznawania sprawy i odrzucił wniosek powoda o wyłączenie Sądu Okręgowego w B od rozpoznawania tej sprawy.

         Wskazał, że samo przeświadczenie strony o wadliwości prowadzenia jej spraw nie może stanowić podstawy do wyłączenia sędziego. Nie zachodzą żadne okoliczności które w myśl art. 49 kpc uzasadniałyby wyłączenie któregokolwiek z sędziów objętych przedmiotowym wnioskiem.

Wniosek o wyłączenie sędziego B P podlegał odrzuceniu w myśl art. 531  kpc jako wniosek ponowny oparty na tych samych okolicznościach.

Odrzucenie wniosku o wyłączenie Sądu Okręgowego w B uzasadnił brakiem takiej instytucji w art. 48-52 kpc i przez to był to wniosek niedopuszczalny.

W zażaleniu na to postanowienie, powód zarzucił iż sędziowie objęci tym wnioskiem orzekając w sprawach II Ns 000/00, II Ns 000/02 oraz II Ca 000/02 działali na jego szkodę w postaci bezprawnego nadania własności nieruchomości E i A W oraz R P. Według skarżącego dopóki wyżej wymienieni sędziowie orzekają w Sądzie Okręgowym w B nie może on liczyć na sprawiedliwy wyrok.

 

Sąd Okręgowy w składzie obecnym zważył, co następuje.

Zażalenie powoda nie jest zasadne.

 

         Z motywów wniosku o wyłączenie i zażalenia powoda wynika, iż czuje się pokrzywdzony orzeczeniami wydanymi w jego sprawach przez Sąd Rejonowy w B i Sąd Okręgowy w B. Samo zaś odczucie strony co do nietrafności prawomocnych orzeczeń sądowych nie może być podstawą wniosku o wyłączenie sędziego w ramach art. 49 kpc. Reprezentowanie przez sędziów określonych poglądów prawnych nie stanowi podstawy ustawowej do wyłączenia sędziego (patrz wyrok SN z 25.11.2011 r. sygn. II CSK 182/11). Założenie powoda, iż stosunki personalne między sędziami wpływają na ich bezstronność i obiektywizm nie znajduje uzasadnionych, konkretnych podstaw. Same wątpliwości powoda w tej mierze nie są wystarczającą podstawą zastosowania dyspozycji art. 49 kpc (patrz postanowienie SN z 15.09.2015 r. sygn. III PO 7/15).

         Nie zachodzą przesłanki zastosowania art. 44 kpc  albowiem nie występują przeszkody w rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy przez Sąd Okręgowy w B.

         W konsekwencji powyższego Sąd Okręgowy oddalił zażalenie powoda jako bezzasadne w myśl art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.
adwokat Białystok, pełnomocnik, wyłączenie sędziego

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się