AKTUALNOŚCI

przywrócenie terminu

Sygn. akt III K 000/14

 

P O S T A N O W I E N I E                                        

                                                                    Dnia 00 maja 2015 roku

 

Sąd Rejonowy w B w III Wydziale Karnym w składzie:

 

Przewodniczący : SSR T P

 

po rozpoznaniu w sprawie  P S

w przedmiocie wniosku skazanego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i wniesienia apelacji

wniesienia środka zaskarżenia

na podstawie art. 126 § 1 k.p.k.

 

p o s t a n a w i a

wniosku nie uwzględnić

 

U z a s a d n i e n i e

W dniu 03 kwietnia 2015 roku (data wpływu do Sądu) skazany wystąpił z wnioskiem o „przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia”, finalnie sprecyzowanym pismem z dnia 24 kwietnia 2015 roku i potraktowanym jako wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wydanego w dniu 25 września 2014 roku wyroku łącznego. Oprócz sformułowania w sposób stosunkowo zaewoluowany powyższego żądania, ww. nie wskazał na żadne okoliczności, które miałby by przemawiać za jego słusznością. Zgodnie zaś z treścią art. 126 § 1 k.p.k. strona może wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania określonej czynności procesowej (w realiach sprawy jak należy domniemywać jest nią złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia i finalnie wniesienia apelacji), w sytuacji gdy po pierwsze – niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, po drugie – wniosek taki zostanie złożony w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody oraz po trzecie – dopełni czynności, która w terminie miała być wykonana. Odnosząc treść powyżej wskazanych przesłanek do treści jak i samej formuły wniosku skazanego stwierdzić należy, iż ww. nie powołuje się na żadne okoliczności, które można by oceniać z perspektywy określonych przeszkód do dokonania czynności procesowych, tym samym nie sposób uznać, iż wniosek z dnia 03 kwietnia 2014 roku został złożony z zachowaniem terminu zawitego j.w.

Na marginesie powyższych uwag odnotować należy, iż skazany reprezentowany był w przedmiotowym postępowaniu przez obrońcę, który był obecny tak na rozprawie głównej jak i przy ogłoszeniu wyroku, a zatem termin złożenia wniosku o uzasadnienie wydanego wyroku łącznego rozpoczynał swój bieg z dniem ogłoszenia orzeczenia i był terminem siedmiodniowym.


Adwokat Białystok, pełnomocnik,

obrońca, przywrócenie terminu   

 

 

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się