AKTUALNOŚCI

cofnięcie pozwu

Sygn. akt  XI C 0000/13

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 16 stycznia   2015  roku

 

 

Sąd Rejonowy w B  XI Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodnicząca:        sędzia J K-P

 

po rozpoznaniu w dniu  16 stycznia  2015 roku w B na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R A

przeciwko  B Z

o zapłatę

 

postanawia:

1.   umorzyć postępowanie w sprawie,

2.   stwierdzić, że koszty sądowe ponosi Skarb Państwa,

3.   zasądzić od powoda na rzecz pozwanej  kwotę 2417 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowegoU Z A S A D N I E N I E

 

W piśmie procesowym z dnia 7 stycznia  2015 roku  powód  cofnął pozew  w całości. Niniejsze pismo wpłynęło po doręczeniu pozwanej odpisu pozwu i po złożeniu odpowiedzi na pozew i po przeprowadzeniu rozprawy. W odpowiedzi na cofnięcie  pozwu pozwana wyraziła zgodę na cofnięcie powództwa i wniosła o umorzenie postępowania  w sprawie oraz zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów procesu.

Zgodnie z art. 203 kpc pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego  aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenia się roszczenia – aż do wydania wyroku, przy czym w przypadku cofnięcia pozwu poza rozprawą sąd zawiadamia  o tym fakcie pozwanego w celu umożliwienia mu wypowiedzenia się w terminie dwutygodniowym w tym przedmiocie i ewentualnego zgłoszenia wniosku o przyznanie  zwrotu kosztów.


Stąd Sąd ocenił, że cofnięcie pozwu jest w tym przypadku skuteczne i uznał, że  ma podstawę do umorzenia postępowania w sprawie  na mocy art. 355 kpc w zw. z art.203 kpc (pkt 1).

O kosztach sądowych w pkt 2, w związku ze zwolnieniem powoda od kosztów sądowych w całości, postanowiono na mocy art. 113 ust. 4  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. z 201 roku, Nr 90, poz.594 ze zmianami), natomiast o kosztach w pkt 3 na zasadzie odpowiednio zastosowanego art. 98 kpc uznając, że pozwana powinna być potraktowana jak strona wygrywająca proces. Wysokość wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego przyznanego pozwanej ma podstawę w § 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (…), Dz.U. z 2013, poz.461 ze zmianami.

Dlatego Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

 

 

 adwokat Białystok, pełnomocnik

cofnięcie pozwu, zwrot kosztów

 

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się