AKTUALNOŚCI

tymczasowe aresztowanie

Sygn. akt  III Kp 000/19

 

 Postanowienie

o tymczasowym aresztowaniu w postępowaniu przygotowawczym

 

 

                                                                                      Dnia  00 marca 2019r.

 

Sąd Rejonowy III Wydział Karny w B w składzie:

                Przewodniczący –  Sędzia  A J
                Protokolant –  D P 
Przy udziale Prokuratora B T 

na posiedzeniu w dniu 00 marca 2019r

po rozpoznaniu wniosku Prokuratury Rejonowej B Południe w B

z dnia 00 marca 2019r. w sprawie  PR Ds 0000.2019

w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec P R zatrzymanego w dniu 00 marca 2019r. o godz. 16.00

podejrzanego o to, że:

I. w dniu 00 marca 2019 roku w rejonie skrzyżowania ul. P z ul. B w B kierując w stanie nietrzeźwości samochodem osobowym marki Skoda umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu J Ł znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych powodując jego potrącenie, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń w postaci: urazu czaszkowo - mózgowego ze złamaniem kości skroniowej i ciemieniowej oraz stłuczenia mózgu, masywnego urazu prawej obręczy barkowej, złamania i zwichnięcia kości ramiennej, złamania łopatki, urazu klatki piersiowej ze złamaniem licznych żeber prawej strony klatki piersiowej i szeregu wyrostków poprzecznych kręgosłupa L, złamania miednicy - kości krzyżowej, kości łonowych i kulszowych, złamania prawego uda oraz złamania goleni, które stanowią ciężki uszczerbek na zdrowiu,  po czym zbiegł z miejsca zdarzenia

tj. o czyn z art. 177§2 kk w zw. z art. 178 §1kk.

II.  w dniu 00 marca 2019 r. w B prowadził w ruchu lądowym samochód marki Skoda będąc w stanie nietrzeźwości stwierdzonym przeprowadzonym badaniem z wynikiem 1,65 mg/dm3 zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. czyn z art. 178a § 1 kk

 

na podstawie art. 249§1 kpk, 258§1 pkt. 1 i 2 kpk  i  § 2

 

  

p o s t a n a w i a :

 

zastosować wobec P R syna P i B, urodz. 00 grudnia 1984r w B środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 (trzech) miesięcy tj. do dnia 00 czerwca 2019r do godziny 16.00.

 

UZASADNIENIE

 

Do Sądu Rejonowego w B wpłynął wniosek Prokuratury Rejonowej B Południe w B o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego P R. W uzasadnieniu wniosku Prokurator podniósł, że wobec podejrzanego zachodzi obawa matactwa procesowego, gdyż sprawa znajduje się we wstępnej fazie. Do chwili obecnej nie przesłuchano wszystkich świadków, zachodzi obawa, że podejrzany może starać się wywierać wpływ na osoby, które mogą posiadać wiedzę na temat okoliczności wypadku. Nadto Prokurator wskazał, że podejrzanemu grozi surowa kara.


W ocenie Sądu materiał dowodowy zebrany w  sprawie wskazuje na znaczne prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzuconych mu czynów. W szczególności przemawiają za tym: zeznania świadków, a także wyjaśnienia podejrzanych.


 W ocenie Sądu na obecnym etapie postępowania koniecznym jest zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Podejrzany zaraz po zdarzeniu oddalił się z miejsca wypadku. Po zatrzymaniu podawał funkcjonariuszom policji nieprawdziwą wersję zdarzenia, wskazując, iż jechał sam. Podał także, że alkohol spożywał już po wypadku, mimo że świadkowie zeznawali, że czuć było od niego alkohol. Zdaniem Sądu podejrzany nie daje żadnych gwarancji, że przebywając na wolności nie będzie starał się wpływać na prawidłowy tok postępowania przygotowawczego. Obecnie nie wszyscy świadkowie zostali przesłuchani, część z nich to znajomi podejrzanego, z którymi miał się kontaktować już po wypadku. Przebywając na wolności podejrzany może kontaktować się z tymi osobami w celu ustalenia wspólnej wersji wydarzeń, w szczególności w zakresie dotyczącym spożywania alkoholu. Nadto podejrzany nie daje gwarancji, że będzie się stawiał na wezwania organów ścigania. Wskazać należy, że podejrzany zaraz po zdarzeniu oddalił się z miejsca wypadku, następnie podawał nieprawdziwe informacje odnośnie przebiegu zdarzenia. Okoliczności powyższe wskazują, iż przebywając na wolności może ukryć się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości po to, by uniknąć odpowiedzialności za stawiane mu zarzuty. Ucieczka z miejsca zdarzenia wskazuje, że podejrzany stara się uniknąć odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.

Kolejnym argumentem przemawiającym za zastosowaniem tymczasowego aresztowania jest grożąca podejrzanemu surowa kara, której górna granica przekracza 8 lat. W ocenie Sądu ewentualna kara wymierzona podejrzanemu może być rzeczywiście surowa, w szczególności biorąc pod uwagę okoliczności i skutki przedmiotowego wypadku drogowego.

W ocenie Sądu zasadnym będzie zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Zdaniem Sądu w sprawie nie zachodzą przesłanki z art. 259 kpk, obligujące do odstąpienia od stosowania środka o charakterze izolacyjnym. Na obecnym etapie konieczne jest zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, albowiem środki wolnościowe nie będą wystarczające do zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Pozostając na wolności podejrzany będzie mógł poszukiwać kontaktu ze świadkami. Okoliczność powyższa negatywnie rokuje na przyszłość. W ocenie Sądu podejrzany nie daje żadnych gwarancji, iż będzie się stosował do nałożonych na niego obowiązków.   

Zdaniem Sądu w sprawie brak jest okoliczności uzasadniających odstąpienie od stosowania tymczasowego aresztowania. Podejrzany jest osobą zdrową.

            Dlatego orzeczono jak w sentencji.tymczasowe aresztowanie, obrońca Białystok,

Sąd Rejonowy, przesłanki, adwokat Białystok

 

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się