Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
SZYBKI KONTAKT

Waszyngtona 12/67 i 68

15-269 Białystok


 tel. +48 85 742-30-04 
 tel. +48 85 744-10-19 
 biuro@kancelaria-skalimowscy.pl

Godziny pracy:
Pn. - Pt 9:00 -17:00

AKTUALNOŚCI

Przedstawicielka ustawowa małoletniego wniosła pozew o podwyższenie alimentów wraz z wnioskiem o ich zabezpieczenie na czas trwania procesu. Sąd Uwzględnił żądanie powódki w części.
data publikacji: 2022-04-05 15:00:11
Sąd Rejonowy - Sąd I instancji zagroził uczestniczce postępowania nakazaniem zapłaty na rzecz wnioskodawcy kwoty 100 zł za każde naruszenie obowiązku określonego w wyroku ustalającego kontakty wnioskodawcy z małoletnią córką. Od postanowienia Sądu I instancji odwołała się uczestniczka postępowania.
data publikacji: 2022-04-05 14:41:13
Zgodnie z treścią art. 59815 § 1 k.p.c. jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.
data publikacji: 2021-11-23 14:17:25
Obrońca skazanej złożyła wniosek do Sądu Okręgowego o zmianę kolejności wykonywania kar pozbawienia wolności orzeczonych w stosunku do skazanej. Sąd wniosek uwzględnił.
data publikacji: 2021-04-23 15:38:34
Małoletni pokrzywdzony, reprezentowany przez kuratora ustanowionego przez Sąd w osobie adw. SS nie może brać udziału w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego - na podstawie art. 354 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 56 § 2 k.p.k.
data publikacji: 2021-04-23 15:26:47
Są Rejonowy zastosował wobec AB środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Na to postanowienie zażalenie złożył podejrzany podnosząc, iż zachodzą wobec niego ujemne przesłanki tymczasowego aresztowania - art. 259 § 1. 
data publikacji: 2020-12-16 11:33:30
Zainteresowany, przystępując do danego postępowania nieprocesowego, powinien więc wskazać, jakich konkretnie jego praw lub obowiązków ma dotyczyć wynik postępowania, a w razie braku przesłanek dopuszczenia do udziału, to na Sądzie spoczywa obowiązek wydania negatywnego rozstrzygnięcie w tym zakresie. W niniejszym postępowaniu brak było podstaw do dopuszczenia HS do udziału w sprawie w charakterze uczestniczki postępowania, gdyż jak wynika z okoliczności faktycznych ustalonych w przedmiotowym postępowaniu, sprawa dotyczy nieruchomości, do której HS nigdy nie miała i nie ma tytułu prawnego.data publikacji: 2020-12-16 11:14:59
Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie znęcania się psychicznego i fizycznego nad członkami rodziny. Postanowieniem zastosowała wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz nakaz opuszczenia lokalu. Środek ten został kolejny raz przedłużony przez sąd.
data publikacji: 2020-12-01 16:36:51
Uczestniczka postępowania w lutym 2019 r. złożyła pisemny wniosek o wyłączenie sędziego, prowadzącego postępowanie. W jego uzasadnieniu wskazała na konflikt interesów, który zaistniał między uczestniczką postępowania a sędzią. Według H S konflikt ten może mieć wpływ na stosunek sędziego do niej jako strony, jak również może mieć wpływ na końcowe rozstrzygnięcie w sprawie.


data publikacji: 2020-12-01 16:23:20
Sąd Rejonowy w B. postanowieniem zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec JG. Na to postanowienie obrońca skazanej złożył zażalenie.
data publikacji: 2020-11-24 15:17:55
Sąd I instancji błędnie rozpoznał sprawę, dochodząc do wniosku, iż zachodziły okoliczności przemawiające za umorzeniem postępowania. Na to postanowienie obrońca skazanego złożyła zażalenie.
data publikacji: 2020-11-24 14:49:01
Zgodnie z art. 117 § 1 k.p.c. strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub w części, może domagać się ustanowienia adwokata z urzędu. W myśl § 2 ww. przepisu osoba fizyczna niezwolniona z kosztów może domagać się adwokata z urzędu, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
data publikacji: 2020-02-26 11:46:07
M M została skazana na karę grzywny, doszły do tego również koszty koszty sądowe. Skazana nie była w stanie zapłacić całej kwoty jednorazowo w związku z tym złożyła wniosek o rozłożenie zobowiązania wobec Skarbu Państwa na raty.
data publikacji: 2020-02-05 12:27:58
D K dopuścił się szeregu przestępstw z art. 226 § 1 k.k. oraz art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 224 § 2 k.k. jednakże prokurator złożył wniosek do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego na podstawie 

art. 17 § 1 pkt 2 kpk w zw. z art. 31 § 1 kk i art. 93a § 1 pkt 2 i 3 kk, art. 93b § 1, 3, 4 kk, art. 93c pkt 1 kk. 

data publikacji: 2020-02-05 11:59:37

Postanowieniem z dnia 17.10.2019 r. Sąd Okręgowy w B odmówił udzielenia skazanemu M S warunkowego zwolnienia z odbywania reszty kary 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w B w sprawie III K 000/15 i innych kar.

Postanowienie to zaskarżył skazany zarzucając, że sąd penitencjarny uwzględnił tylko okoliczności dla niego negatywne, nie wziął zaś pod uwagę pozytywnych. Pominął też zły stan zdrowia skazanego oraz sytuację życiową jego matki, wymagającej opieki.

data publikacji: 2020-01-13 12:47:43
W dniu 9 października 2019 roku obrońca skazanego A R zwróciła się do Sądu Okręgowego w B z wnioskiem o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kary 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w B z dnia 9 maja 2019 roku, sygn. akt III K 000/19,zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w B z dnia 30 września 2019 roku, VIII Ka 000/19.
data publikacji: 2019-11-20 13:19:47
Sąd Rejonowy Wydział dla Nieletnich umorzył postępowanie wobec dwóch nieletnich. W ocenie sądu I instancji brak było podstaw do orzekania w przedmiocie zastosowania wobec nich środków wychowawczych i poprawczych. Nieletni postąpili nagannie, jednak ich postawa po całym zajściu, jak i ogólna sytuacja nie dają podstaw do stosowania środków wychowawczych. Zażalenie na niniejsze postanowienie wniosła Prokuratura.
data publikacji: 2019-11-20 12:19:16
Komenda Miejska złożyła wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o ustalenie czy nieletni dopuścili się popełnienia czynu karalnego z art. 119 § 1 kodeksu karnego oraz art. 217 § 1 kodeksu karnego.
data publikacji: 2019-10-11 10:47:37
Sąd Rejonowy w B. Wydział Rodzinny i Nieletnich wszczął postępowanie wobec nieletnich w sprawie demoralizacji. Postanowieniem orzekł o niecelowości stosowania środków wychowawczych wobec nieletnich. Na to postanowienie zażalenie wniosła Prokuratura Rejonowa w B.
data publikacji: 2019-10-11 10:38:39
Obrońca skazanego złożył w jego imieniu wniosek w przedmiocie orzeczenia o kwalifikacji prawnej czynu i karze podlegającej wykonaniu na podstawie Konwencji o przekazywaniu osób skazanych z dnia 21 marca 1983 roku (Dz. U. z 1995r. Nr 51, poz.279) i art.611c k.p.k.
data publikacji: 2019-10-02 14:30:16
Sąd I instancji wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Z komendy Miejskiej Policji wpłynął wniosek o ukaranie obwinionego WS o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
data publikacji: 2019-09-18 13:06:04
Obwiniony złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego o zatrzymaniu prawa jazdy. Argumentując zażalenie, tym że uprawnienia do kierowania samochodem ma od wielu lat i nigdy nie był karany. Sąd jednak utrzymał postanowienie w mocy i nie uwzględnił zażalenia.
data publikacji: 2019-09-18 12:55:19
Pozwana spółka jawna wniosła o zwolnienie jej od uiszczenia opłaty od apelacji ponad kwotę 2.000,00 zł z uwagi na trudności finansowe spółki. Sąd wniosku pozwanej nie uwzględnił.
data publikacji: 2019-07-30 14:54:04
Strona wnosząca sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, jak również dział spadku oraz zniesienie współwłasności wniosła o zwolnienie jej od ponoszenia kosztów sądowych w całości. Sąd postanowieniem zwolnił stronę z ponoszenia kosztów sądowych w części. Zwolnił stronę od obowiązku uiszczenia opłaty w sprawie.
data publikacji: 2019-07-30 14:45:08
Obrońca podejrzanego złożył w jego imieniu zażalenie do Sądu Okręgowego na postanowienie Sądu Rejonowego w przedmiocie utrzymania i przedłużenia stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 
data publikacji: 2019-07-23 13:57:47
Adwokat w imieniu skazanego, który odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego złożył wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Przytoczonych zostało szereg argumentów, które Sąd uwzględnił i udzielił skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia.
data publikacji: 2019-07-23 13:14:10
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. W niniejszym przypadku Sąd umorzył postępowanie w sprawie, gdyż po przeprowadzonych czynnościach w sprawie uznał,iż brak jest przejawów demoralizacji nieletniej.
data publikacji: 2019-07-17 11:21:10
Sąd Penitencjarny nie udzielił skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności. Na postanowienie przysługiwało zażalenie. Obrońca skazanego w zażaleniu podniósł błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia.
data publikacji: 2019-07-17 11:08:12
Uczestniczka postępowania złożyła wniosek o wyłączenie sędziego, wskazała na konflikt interesów zaistniały między nią a sędzią. Podnosiła, iż może mieć to znaczący wpływ na stosunek sędziego do niej, jako do strony. W ocenie sądu I instancji wniosek o wyłączenie sędziego nie zasługiwał na uwzględnienie, nie stwierdzoną żadnej z przyczyn mogących świadczyć o zaistnieniu przesłanek z art. 48 k.p.c lub art. 49 k.p.c. Na to postanowienie uczestniczka postępowania złożyła zażalenie.
data publikacji: 2019-07-08 11:19:53
Obrońca skazanego, złożył wniosek w jego imieniu o warunkowego przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności. Sąd Penitencjarny na posiedzeniu w zakładzie karnym mimo sprzeciwu prokuratora udzielił skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia. W związku ze sprzeciwem, do Sądu Apelacyjnego wpłynęło zażalenie.
data publikacji: 2019-07-08 11:07:04
Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy na podstawie przepisu art. 204 § 1 k.k.w., art. 93 b § 1 k.k., art. 93 c pkt. 2 i 3 k.k., art. 93 g § 1 k.k.postanowił w dalszym ciągu stosować wobec skazanego środek zabezpieczający w postaci umieszczenia go w Szpitalu Psychiatrycznym w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla sprawców przestępstw seksualnych.
data publikacji: 2019-07-03 10:31:30
Obrońca skazanego złożyła wniosek do Sądu Rejonowego o zmianę sposobu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd Rejonowy nie uwzględnił tego wniosku w związku z czym adwokat złożyła zażalenie do Sądu II instancji na to postanowienie. Sąd Okręgowy uwzględnił zażalenie i zmienił sposób wykonywania środka karnego.
data publikacji: 2019-07-03 10:19:12
Na podstawie art. 618 a ust. 1 k.p.k. świadkowi, który stawił się na rozprawę przysługuje zwrot kosztów podróży - z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności czy to na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze - w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu.
data publikacji: 2019-07-03 10:08:05
Sąd Rejonowy postanowieniem ustanowił na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości - służebność drogi koniecznej. Jednakże wnioskodawca z takim stanowiskiem Sądu nie zgadzał się, gdyż Sąd ustanowił służebność nie na tych działkach, o które wnosił wnioskodawca. Odwołał się od wyroku Sądu I instancji.
data publikacji: 2019-04-24 14:41:50
Zgodnie z art. 203 kpc pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego, aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku, przy czym w przypadku cofnięcia pozwu poza rozprawą sąd zawiadamia o tym fakcie pozwanego w celu umożliwienia mu wypowiedzenia się w terminie dwutygodniowym w tym przedmiocie i ewentualnego zgłoszenia wniosku o przyznanie zwrotu kosztów.
data publikacji: 2019-04-24 13:48:58
Skazany złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i wniesienia apelacji. Sąd postanowieniem nie uwzględnił tego wniosku. Skazany nie wskazał żadnych okoliczności, wynikających z art. 126 § 1 k.p.k.


data publikacji: 2019-04-16 13:39:15
W postępowaniu karnym toczącym się przed Sądem Okręgowym, oskarżyciel subsydiarny zarzuca oskarżonemu popełnienie czynu z art. 296 § 1 i 3 kodeksu karnego. Sąd postanowił zwolnić Bank XXX z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zawartej w wyciągach rachunku bankowego za odpowiedni okres. 
data publikacji: 2019-04-16 12:07:43
Obrońca w imieniu skazanego złożył wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Sąd Penitencjarny uwzględnił wniosek, tym samym udzielił skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Jednakże Prokuratura złożyła zażalenie na powyższe postanowienie do Sądu Apelacyjnego. Sąd II instancji utrzymał postanowienie w mocy.
data publikacji: 2019-04-10 14:13:54
Prokuratura złożyła wniosek do Sądu Rejonowego o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Prokuratura podnosiła, że wobec podejrzanego zachodzi obawa matactwa, gdyż nie zostali przesłuchani jeszcze wszyscy świadkowie zdarzenia, jak również wskazała, że podejrzanemu grozi surowa kara.
data publikacji: 2019-04-10 14:04:49
Powód wniósł zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego oddalające wniosek powoda o wyłączenie sędziów Sądu Okręgowego w B. oraz wyłączenie Sądu Okręgowego w B. od rozpoznawania jego sprawy.
data publikacji: 2019-04-05 15:12:11
Powód wraz z pozwem złożył wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie mu pełnomocnika z urzędu. Sąd uwzględnił wniosek powoda i przyznał mu adwokata z urzędu w osobie KS. Jednakże powód wniósł zażalenie do Sądu, argumentując to tym, iż chciałby pełnomocnika w osobie radcy prawnego.
data publikacji: 2019-04-05 15:03:34
Pełnomocnik w imieniu powodów wniósł pozew o zasądzenie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego kwot tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania na każdego z powodów. W uzasadnieniu powodowie podnosili, iż TU ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową za śmierć męża i ojca powodów. TU w początkowej fazie procesu złożyła propozycję ugody, jednakże do takiej nie doszło w związku z tym TU wniosło o oddalenie powództwa w całości. 
data publikacji: 2019-03-25 14:37:22
Pełnomocnik powódki wniósł o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz powódki od jej byłego męża. Wniósł również o podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci stron. Pozwany wniósł o oddalenie obu żądań w całości. 
data publikacji: 2019-03-08 11:32:38
Powód w sprawie o zapłatę, złożył wniosek o zwolnienie go z kosztów wpisu sądowego i ustanowienie mu adwokata z urzędu. Argumentem powoda był brak środków na zapłatę kosztów postępowania sądowego. Sąd wnioski te oddalił.
data publikacji: 2019-03-08 11:25:34
Powód złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o przyznanie adwokata z urzędu. Zgodnie z art. 398 ze zn. 23 & 1 i 2 k.p.c. rozpoznając skargę na postanowienie referendarza w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na odmowę ustanowienia adwokata z urzędu, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia. Sąd wtedy orzeka jako sąd II instancji stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu. 
data publikacji: 2019-02-19 11:40:28
Obrońca skazanego złożył w jego imieniu wniosek o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Sąd Penitencjarny wydał zarządzenie w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego z uwagi na brak warunków technicznych w miejscu zamieszkania skazanego.
Na to zarządzenie obrońca skazanego złożył skargę.
data publikacji: 2019-02-19 11:24:33
Powód wniósł o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia, jak również o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb oraz utraty zdolności do pracy zarobkowej. W wyniku operacji, jaką powód przeszedł, doszło u powoda do stanu zapalnego gałki ocznej wskutek błędu szpitala i zakażenia bakterią. 

Na gruncie art. 430 k.c., co  wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 kwietnia 1975 r., do przyjęcia winy osoby wskazanej w powołanym przepisie, nie jest potrzebne wykazanie, że osoba ta naruszyła przepisy dotyczące bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego - wystarczy, jeżeli wina tej osoby polega na zaniechaniu zasad ostrożności i bezpieczeństwa, wynikających z doświadczenia życiowego i okoliczności danego wypadku
data publikacji: 2019-02-12 13:46:53
Upoważniony podmiot dozorujący poinformuje sąd niezwłocznie, jeżeli skazany nie zgłosi się w wyznaczonym przez sąd terminie - 24 h do upoważnionego podmiotu. Skutkuje to wszczęciem z urzędu postępowania o uchylenie udzielonego zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. 
data publikacji: 2019-02-05 11:19:06
Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.
Osoba prawna ubiegająca się o zwolnienie od kosztów sądowych powinna ujawnić wszelkie informacje na temat sytuacji i kondycji finansowej. 
data publikacji: 2019-02-05 10:37:39
Sprawa toczyła się przed sądem, wydziałem cywilnym o podział majątku wspólnego stron. Niestety jedna ze stron tydzień przed wydaniem postanowienia nagle zmarła. Co sąd w takim wypadku postanawia z urzędu i dlaczego?
data publikacji: 2019-01-29 14:08:24
Kurator sądowy złożył wniosek do Sądu o odwołanie skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Kurator uzasadnił swój wniosek tym, że skazany nie stosuje się do nałożonych na niego przez sąd obowiązków. Sąd penitencjarny postanowieniem odwołał skazanemu warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.
data publikacji: 2019-01-29 13:57:56
Pełnomocnik uczestniczki postępowania wniosła o zawieszenie postępowania w sprawie o zniesienie współwłasności do czasu rozpoznania innych spraw, m.in. o przywrócenie posiadania, skargi na czynności komornika i szeregu innych. Jednakże jak wynika z postanowienia SN z dnia 17.12.1999r. sygn. II CKU 25/98 rolą Sądu jest ustalenie kręgu zainteresowanych w sprawie, jak również eliminacja z urzędu takich uczestników, którzy nie wykazują wyraźnego interesu uczestnictwa, a przede wszystkim wynik postępowania ich nie dotyczy. 
data publikacji: 2019-01-22 14:43:57
W sprawie cywilnej, pełnomocnik uczestniczki postępowania, złożył wniosek o wyłączenie sędziego. Pełnomocnik zarzucał sędziemu szereg nieprawidłowości, takich jak stronniczość, wyproszenie z sali pełnomocnika i inne. Wniosek o wyłączenie sędziego rozpoznaje trzech sędziów na posiedzeniu niejawnym.
data publikacji: 2019-01-22 14:32:41
M R złożył wniosek o przyznanie mu renty z tytułu niezdolności do pracy. Komisja Lekarska ZUS nie stwierdził u MR niezdolności do pracy, w związku z czym ZUS wydał decyzję odmawiającą. MR odwołał się od tej decyzji do Sądu Okręgowego a następnie do Sądu Apelacyjnego.
data publikacji: 2019-01-18 12:19:08
Sąd Okręgowy wyrokiem zmienił zaskarżoną przez K W decyzję ZUS odnośnie do wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w ten sposób, że podstawa wymiaru składek wynosi 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od wyroku Sądu I instancji odwołał się ZUS. Sąd Apelacyjny uznał apelację za zasadną.
data publikacji: 2019-01-09 11:53:46
W lipcu 2017r. Ł K nie zatrzymał niezwłocznie swojego pojazdu mechanicznego i kontynuował jazdę mimo wydania przez funkcjonariusza policji, który poruszał się oznakowanym samochodem służbowym, sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych.
Należy w kontekście art. 178 b kodeksu karnego rozważyć, co to znaczy niezwłocznie zatrzymać pojazd do kontroli. Czy zatrzymanie się do kontroli w każdym miejscu nie stwarza zagrożenia w ruchu. Od wyroku Sądu I instancji apelację złożył obrońca oskarżonego.
data publikacji: 2019-01-02 13:17:11
Ł K oskarżony został, o to że nie zatrzymał się niezwłocznie do kontroli pojazdu. Kontynuował jazdę, mimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego - w tym przypadku policję sygnałów dźwiękowych i świetlnych polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego. Od wyroku Sądu I Instancji apelację złożył obrońca oskarżonego.
data publikacji: 2019-01-02 12:54:38

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B decyzją z dnia 00.03.2018 r stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia K W z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi od X do XII 2015 r. po 2375,40 zł, a od I do XII 2016 r. po 2433 zł.


Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności gospodarczej zgłosiła się od 1.10.2015 r. K W. Podała podstawę wymiaru składek w kwocie odpowiadającej 30% minimalnego wynagrodzenia.

00.02.2015 r. zwróciła się do O/ ZUS o wyjaśnienie, czy będzie mogła – w związku z odbyciem od 1.10.2013 r. do 30.09.2014 r. stażu– opłacać najniższą składkę. Pismem z 13.03.2015 r. organ rentowy zawiadomił ją, że nie spełnia warunków do skorzystania z tej możliwości i będzie opłacać składkę od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. K W odwołała się od decyzji ZUS.

data publikacji: 2018-12-28 10:52:58
Skazany złożył wniosek o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, zaznaczając, że do odbycia pozostało mu 10 dni. Jednak Sąd Penitencjarny nie wyraził zgody na wcześniejsze opuszczenie Z K przez skazanego, Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu I instancji.
data publikacji: 2018-12-28 10:28:53
Sąd Okręgowy - sąd I instancji udzielił skazanemu na wniosek obrońcy - adwokata, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Jednak prokuratura złożyła sprzeciw na posiedzeniu a następnie zażalenie do Sądu Apelacyjnego - II instancji.
data publikacji: 2018-12-17 11:30:54
Adwokat, obrońca skazanego złożył w jego imieniu wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Sąd I instancji udzielił skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia, jednakże prokurator złożył na posiedzeniu sprzeciw i zażalenie na postanowienie Sądu.
data publikacji: 2018-12-17 11:09:26
Adwokat, pełnomocnik wniósł sprawę o podwyższenie alimentów na dwoje dzieci do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego. Alimenty na dzieci, jak i powódkę zasądzone były wyrokiem rozwodowym. Należało złożyć wniosek o zmianę wyroku rozwodowego w punkcie zasądzającym alimenty.
data publikacji: 2018-12-13 13:27:05
Obrońca skazanego złożył apelację od wyroku Sądu Rejonowego - I instancji, zaskarżając go w części dotyczącej kary łącznej. Adwokat zarzucił niewspółmierność kary łącznej i wniósł o zmianę wyroku poprzez zastosowanie zasady asperacji zbliżonej do zasady absorpcji.
data publikacji: 2018-12-04 11:19:11
Sąd Okręgowy stosował wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd I instancji stwierdził, iż materiał dowodowy w sprawie w znacznym stopniu uprawdopodobnił fakt popełnienia przez oskarżonego zarzucanych mu czynów. Obrońca podejrzanego - adwokat złożył na to postanowienie zażalenie do Sądu Apelacyjnego.
data publikacji: 2018-12-04 10:32:29
Strona powodowa wniosła o przywrócenie posiadania nieruchomości. Sąd I instancji oddalił powództwo w całości. Adwokat - pełnomocnik powodów zaskarżył wyrok Sądu Rejonowego i wniósł apelację do Sądu Okręgowego.
data publikacji: 2018-11-29 15:39:28
Adwokat wniósł w imieniu powodów S N i R N pozew o przywrócenie utraconego posiadania lokalu mieszkalnego. Powodowie wskazali, iż od 1980 r. do 1992 r. z nieruchomości korzystał ich ojciec wraz z żoną i powodami. S N i R N twierdzili, iż nieprzerwanie posiadają nieruchomość do chwili obecnej, mimo iż mieszkają aktualnie za granicą.


data publikacji: 2018-11-29 12:09:03

Adwokat- pełnomocnik powódki, reprezentującej małoletnią córkę, wniósł pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty od pozwanego Ł S na rzecz dziecka. 

Artykuł 89 § 2 k.r.o. stanowi, że w razie sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo, stosując odpowiednio przepisy § 1, zgodnie z którym dziecko nosi nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Natomiast, jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.


data publikacji: 2018-11-19 15:08:57
Pełnomocnik - adwokat wniósł pozew o ustalenie, że A Ś jest ojcem małoletniego dziecka.

Zgodnie z art. 85 § 1 k.r.o. domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, anie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.


Zgodnie zaś z art. 458 k.p.c. w zw. z art. 431 k.p.c. –m.in. w sprawach dotyczących ustalenia ojcostwa nie można oprzeć rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczności faktycznych.

 

Celem potwierdzenia wyjaśnień stron Sąd dopuścił dowód zbadań polimorfizmu DNA stron na okoliczność ustalenia ojcostwa małoletniej powódki.


Podkreślić należy, że badania DNA są na tym etapie osiągnięć medycyny jednym z najbardziej niepodważalnych dowodów i brak jest jakichkolwiek podstaw kwestionowania ich wyników.


data publikacji: 2018-11-19 14:48:49

Zgodnie z art.86 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o unieważnienie uznania dziecka może wytoczyć także prokurator. Prokurator nie jest związany terminami do wytoczenia powództwa o prawa stanu, w przeciwieństwie do ojca, matki lub dziecka (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 1968 r., sygn. akt II CR 39/68, LEX nr 6300). W przypadku wytoczenia powództwa przez prokuraturę, pozwanych może reprezentować adwokat - pełnomocnik.

data publikacji: 2018-11-15 15:04:42
Prokuratura Rejonowa wniosła pozew przeciwko P C i E N i małoletniemu F N o unieważnienie uznania dziecka. Adwokat - pełnomocnik pozwanego E N wstąpił do sprawy. Należało wykazać, iż pozwany E N nie jest biologicznym ojcem małoletniego dziecka i uznając małoletniego przed kierownikiem USC nie miał świadomości, iż nie jest ojcem dziecka.

data publikacji: 2018-11-15 14:56:33
Zasada absorpcji polega na wymierzeniu kary łącznej na poziomie najwyższej z kar podlegających połączeniu i jest to najbardziej korzystne dla skazanego. Natomiast zasada asperacji ma zastosowanie w  tych przypadkach, w których kara łączna jest wyższa od najwyższej z kar podlegających połączeniu, ale jest jednocześnie niższa od sumy łącznych kar. Istnieje jeszcze zasada kumulacji, która polega na zsumowaniu wszystkich kar podlegających połączeniu.

 data publikacji: 2018-11-08 10:00:17

Obrońca - adwokat wniósł o wyrok łączny skazanemu.

Podstawą wymiaru kary łącznej ma być wymierzenie za dwa lub więcej przestępstw kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu i podlegające wykonaniu, w całości lub w części, kary za poszczególne przestępstwo. Łączeniu podlegają kary orzeczone za przestępstwa wymierzone w jednym postępowaniu lub kary orzeczone w poprzednich prawomocnych wyrokach. Zniknęły kryteria czasowe, tj. data popełnienia czynu czy data wyroku. W obecnie obowiązujących przepisach znaczenie ma, wykonalność i jednorodzajowość kar. 

data publikacji: 2018-11-08 09:41:07
Pełnomocnik - adwokat w imieniu wnioskodawczyni złożył wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite W T z powodu zaburzeń psychicznych. Z opinii biegłych sądowych z zakresu psychiatrii i psychologii, należało stwierdzić, iż W T nie jest w stanie samodzielnie egzystować.
data publikacji: 2018-10-29 13:39:35


Pełnomocnik – adwokat wnioskodawczyni wniósł w jej imieniu  wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na taką czynność, a mianowicie zezwolił wnioskodawczyni na dokonanie czynności w imieniu ubezwłasnowolnionej polegającej na zawarciu umowy dożywocia na rzecz wnioskodawczyni, której przedmiotem będzie odrębna własność lokalu mieszkalnego.

data publikacji: 2018-10-29 13:32:10
Adwokat - obrońca skazanego złożył w jego imieniu wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Sąd Penitencjarny wniosek adwokata uwzględnił i postanowił udzielić skazanemu zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
data publikacji: 2018-10-16 15:50:05
PJ wniósł prywatny akt oskarżenia przeciwko PT. PJ oskarżył go, że działając w celu z góry powziętego zamiaru poniżenia PJ w oczach opinii publicznej i narażenia go na utratę zaufania publicznie, przy użyciu środków masowego przekazu pomówił PJ poprzez zamieszczanie w nich nieprawdziwych informacji. Adwokat oskarżonego powoływał się na art. 89 paragraf 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy.

Nawet jeżeli z art.89§2pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy wynika, że komitet wyborczy wyborców powołuje pełnomocnika wyborczego, który jest uprawniony do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego, to jeszcze nie znaczy, że osoba taka ponosi odpowiedzialność za prowadzoną kampanię wyborczą. Przede wszystkim zaś rola takiego podmiotu ma wymiar formalny, a wynika to chociażby z art. 89§4 w/w ustawy, bo to pełnomocnik wyborczy zawiadamia w określony sposób właściwy organ wyborczy o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.


Adwokatoskarżonego podkreślał również,że przepisy Kodeksu wyborczego przewidują też inne uprawnienia i obowiązki przysługujące stricte pełnomocnikowi wyborczemu. Przykładowo wskazać tu można art. 102§1 w/w ustawy, który określa 7-dniowy termin, liczony od dnia przyjęcia przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, dla pełnomocnika wyborczego do zawiadomienia tego organu o adresie strony internetowej, na której komitet wyborczy umieszcza informacje określone w kodeksie. Poza tym wart. 103§1 w/w ustawy wskazano, że to pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona może wyznaczyć po jednym mężu zaufania do każdej obwodowej komisji wyborczej oraz to m.in. pełnomocnik wyborczy wydaje mężom zaufania stosowne zaświadczenie (art. 103§2 w/w ustawy). Oczywiście to są tylko przykłady bo przepisy w/w ustawy przewidują również inne zadania, które wykonuje lub może wykonać pełnomocnik wyborczy. Niemniej nie wynika z tego wprost aby to ta funkcja wiązała się wprost z odpowiedzialnością za prowadzoną kampanię wyborczą.

data publikacji: 2018-10-16 15:22:13
Wnioskodawca złożył wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej twierdząc, że do jego nieruchomości nie ma dojazdu. Kwestie służebności drogi koniecznej reguluje przepis art.145 kodeksu cywilnego, zgodnie z paragrafem 1 tego artykułu wynika, że przesłanką powstania roszczenia o ustanowienie służebności jest brak odpowiedniego dostępu nieruchomości do drogi publicznej, przy czym przez brak odpowiedniego dostępu należy rozumieć całkowity brak dostępu, dostęp niewystarczający pod względem fizycznym albo dostęp niewystarczający pod względem prawnym. Natomiast wytyczenie szlaku służebności powinno nastąpić przy łącznym uwzględnieniu przesłanek uwzględnionych w art. 145 paragraf 2 i 3 kodeksu cywilnego, a mianowicie potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz najmniejszym obciążeniem gruntów przez które droga ma prowadzić. Oprócz tego przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy. W art. 145 paragraf 2 zdanie 1 kodeksu cywilnego postanowione zasadą proporcjonalności związaną z wyznaczeniem szlaku służebności drogi koniecznej. Proporcjonalność wymaga wyważenia interesów nieruchomości władnącej i obciążonej. Pełnomocnik - adwokat uczestniczki postępowania wnosił o ustanowienie służebności drogi koniecznej ale na działkach stanowiących własność Gminy Ch.

uchwała Sądu Najwyższego z 14 maja 2014 roku III CZP 14/14


data publikacji: 2018-10-16 14:02:24
Obrońca skazanego - adwokat złożył wniosek o zmianę sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd I instancji wniosku takiego nie uwzględnił, jednakże po zażaleniu adwokata sąd II instancji uwzględnił wniosek, zmienił postanowienie i orzekł, że środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony wobec skazanego R XXX będzie w dalszym ciągu wykonywany w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową.
data publikacji: 2018-10-03 14:58:16
Obrońca skazanego - adwokat, złożył wniosek o zawieszenie postępowania wykonawczego, wobec klienta, w stosunku do którego zachodziły przeszkody do wykonania kary pozbawienia wolności. Sąd wniosek adwokata uwzględnił - uznając, że stan zdrowia skazanego jest przesłanką do zawieszenie postępowania.
data publikacji: 2018-10-02 12:48:16