AKTUALNOŚCI

przystąpienie do sprawy - etap postępowania

Sygn. akt II Ns 0000/17


 UZASADNIENIE


 

            WnioskodawcaA A wystąpił z wnioskiem o zniesienie współwłasności nieruchomości – działkizabudowanej budynkiem mieszkalnym piętrowym o powierzchni 111 m2,położonej  B przy ul. Z 10, województwop, powiat Białystok, gm. B, obręb ewidencyjny 000, oznaczonej numeremgeodezyjnym 000/11, o powierzchni 0,0360 ha, dla której Sąd Rejonowy w B IXWydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW AAA00000000/9(k. 2 – 4).


H S, działająca w niniejszejsprawie jako pełnomocnik uczestniczki, pismami z 30 kwietnia 2018 r. i 16 maja2018 r. domagała się zawieszenia postępowania w sprawie do czasu rozpoznaniaskargi na czynność komornika i wniosku o zabezpieczenie, a także do momentuzakończenia postępowania wszczętego z jej powództwa w przedmiocie przywróceniaposiadania (k. 162,169). Ponadto pismem z 16 maja 2018 r. wniosła odopuszczenie jej do udziału w sprawie w charakterze uczestnika. Z lakonicznegouzasadnienia tego wniosku wynika, iż swoje uprawnienie do udziału w sprawiewywodzi z okoliczności bezprawnego wejścia przez A A w posiadanie jej majątku(k. 170).

 

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

 

Niniejsze postępowanie dotyczynieruchomości w postaci działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym piętrowym opowierzchni 111 m2, położonej B przy ul. Z 10, województwo p, powiat B, gm. B, obręb ewidencyjny 009,oznaczonej numerem geodezyjnym 000/11, o powierzchni 0,0360 ha, dla której SądRejonowy w B IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KWAAA000000/9. Z akt sprawy wynika, iż przedmiotowa nieruchomość pierwotniestanowiła współwłasność E K (poprzednio S) i S S w udziałach po ½ części. Naskutek prowadzonego postępowania egzekucyjnego Sąd Rejonowy w B postanowieniemz 13 października 2015 r. w sprawie II Co 000/14 dokonał przysądzenia własnościnieruchomości w postaci udziału w wysokości ½ w opisanej wyżej nieruchomości,będącej przedmiotem przejęcia w dniu 26 marca 2015 r., na rzecz A A. Orzeczeniestało się prawomocne dnia 15 kwietnia 2016 r. (k. 36). Aktualnie w księdzewieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości jako współwłaściciele wudziałach po ½ części figurują E K i A A.

 

Sąd zważył, co następuje:

 

W myśl art. 510 § 1 k.p.c.zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania,może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania wdrugiej instancji. Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem. Wskazać przytym należy, że kształtowanie podmiotowej strony postępowania nieprocesowego niejest wyrazem dowolności i swobody osób zgłaszających swój udział w sprawie,lecz leży w gestii Sądu, którego obowiązkiem jest dbałość o to, aby wpostępowaniu brali udział wszyscy zainteresowani. Z drugiej jednak strony, jakwskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 17 grudnia 1999 r. sygn. II CKU 25/98,rolą sądu jest nie tylko pozytywne ustalenie kręgu zainteresowanych, ale teżeliminacja z urzędu takich uczestników, którzy nie wykazują wyraźnego interesuuczestnictwa, a wynik postępowania ich nie dotyczy (Legalis numer 46891). Zainteresowany, przystępując do danegopostępowania nieprocesowego, powinien więc wskazać, jakich konkretniejego praw lub obowiązków ma dotyczyć wynik postępowania, a w razie brakuprzesłanek dopuszczenia do udziału na Sądzie spoczywa obowiązek wydanianegatywnego rozstrzygnięcie w tym zakresie.


Przenosząc powyższe rozważania nagrunt przedmiotowej sprawy Sąd ocenił, iż brak było podstaw do dopuszczenia H Sdo udziału w sprawie w charakterze uczestniczki. Jak wynika z ustalonych wsprawie okoliczności faktycznych przedmiotowe postępowanie dotyczy zniesieniawspółwłasności nieruchomości, co do której ani obecnie ani przed wydaniemprawomocnego orzeczenia o przysądzeniu własności H S nie przysługiwał tytułprawny. Współwłaścicielem nieruchomości w części odpowiadającej aktualnemuudziałowi A A był S S, nie zaś H S. Dla dopuszczenie jej do udziału w sprawie,nawet przy uwzględnieniu preferencji Sądu Najwyższego co do szerokiego rozumieniaprzesłanki uznania określonej osoby za zainteresowanego w ujęciu art. 510 § 1k.p.c., wyrażonej w postanowieniu z dnia 26 marca 2014 r. V CSK 686/13 (LegalisNumer 1048656), nie było więc żadnych podstaw.


Końcowo wskazać trzeba, że naorzeczenie Sądu wydane na skutek wniosku o zawieszenie postępowania, nieprzysługiwał środek zaskarżenia. Jedynie na marginesie wyjaśnić należy, że wświetle przytoczonej argumentacji wynik żadnego z postępowań, na którepowoływała się H S, nie miałby wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.Tytuł prawny A A o do przedmiotowej nieruchomości nie budzi wątpliwości Sądu.

Mając zatem na uwadze całokształtpowyższych okoliczności oraz przytoczoną argumentację Sąd rozstrzygnął jak wpunktach I i II sentencji. 


 

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się