AKTUALNOŚCI

wyłączenie sędziego

Sygn. akt II Ns 000/17

 

P O S T A N O W I E N I E 

 

Dnia 4 lutego 2019 r.

 

Sąd    Rejonowy    w   B   II Wydział  Cywilny  w składzie następującym:

 

            Przewodniczący:       SSR   K O

            Sędziowie:                  SSR    H P

                                                SSR   K M 

 

po rozpoznaniu  w dniu  4 lutego 2019 r. w  B

na posiedzeniu  niejawnym

sprawy z  wniosku A A  

z udziałem  E K i H S

o zniesienie współwłasności 

w przedmiocie  wniosku  uczestniczki postępowania H S o wyłączenie  sędziego K K

 

postanowił:

 

oddalićwniosek.

 

 UZASADNIENIE

 

 

Uczestniczka postępowania H S w dniu 28 stycznia 2019 r. złożyła wnioseko wyłącznie sędziego K K ( k. 344-345).

W jego uzasadnieniu wskazała na konflikt interesów zaistniały pomiędzynią, a  sędzią, który może mieć wpływ na stosuneksędziego do niej, jako do strony. Wyjaśniła, że sędzia został przez nią „zaskarżony w prokuraturze” i toczy sięwobec niego postępowanie karne  w sprawieo sygn. RP III Ko 000/217 Prokuratury Regionalnej w B  o czyn a art. 231§ 1 k.k. i art. 304 k.p.k.Powyższa okoliczność, w jej ocenie, jako temat przykry iniewygodny dla sędziego, powoduje uzasadnioną wątpliwość co do bezstronnościsędziego przy rozpatrywaniu tej sprawy. Powołała się przy tym na postanowienieSądu Najwyższego zdnia 25.08.1971 r.  (I CZ 121/71) orazwyrok Trybunału Konstytucyjnego  z dnia27.01.1999 r. sygn. K1/98. Przytoczyła przesłanki, które według judykaturyuzasadniają wyłączenie sędziego: wystąpienie sytuacji faktycznych, z którymi wstopniu wysoce uprawdopodobnionym łączyć można zagrożenie bezstronnościsędziego; istnienie sytuacji obiektywnych, czyli takich, które wywołująwątpliwość co do braku bezstronności u przeciętnie rozsądnej osoby; istnieniepodstawy, którą może stworzyć każda okoliczność mogąca wywołać wątpliwość (np.wynikająca ze sfery urzędowej); wystąpienie konkretnych zachowań sędziego,stanowiących uchybienie procesowe, które mogą materializować się m. in. wograniczeniu praw procesowych strony.


Sędzia K K w oświadczeniu z dnia 31.01.2019 r. wskazał, że niestwierdził, iż istnieją jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby wywołaćuzasadnioną wątpliwość, co do jego bezstronności. Z zainteresowanymiwystępującymi w niniejszej sprawie nie łączą go bowiem żadne stosunki, awszelkie decyzje procesowe podejmował zgodnie z obowiązującymi przepisami.


             W ocenie  Sądu  wniosek o  wyłączenie  sędziego nie  zasługuje  na uwzględnienie.

Zgodniez art. 49 k.p.c.  sądwyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istniejąokoliczności  tego rodzaju, że mogłybywywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. W art. 48 k.p.c. natomiastzostały przewidziane przesłanki wyłączenia sędziego                            z mocy samejustawy.

Wniosekzłożony przez uczestniczkę postępowania, oparty o przytoczone powyżej podstawy, nie jest  uzasadniony.

Niestwierdzono żadnej z przyczyn mogących  świadczyć o zaistnieniu przesłanek z art. 48 k.p.c.(przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy) lub z art. 49 k.p.c.

 Subiektywna ocena uczestniczki postępowania otym, że działania sędziego są stronnicze orazzłożenie przez nią doniesienia do prokuratury dotyczącego osoby sędziego, nie stanowią jeszczeokoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość, co  do bezstronności sędziego K K, w rozumieniuart. 49 k.p.c.


Należy  podkreślić, że na skutek zawiadomieniauczestniczki postępowania, które skierowała ona do Prokuratury Regionalnej w B, ostatecznie  jej sprawa została przekazana  do Prokuratury Rejonowej B – Południe w B,gdzie nadano  jej sygn. akt  PR Ds 000/18, a w dniu 25 czerwca 2018 r.wydano postanowienie o umorzeniu postępowania. Rozstrzygnięcie w tym zakresienie jest prawomocne, gdyż w dniu 12 grudnia 2018 r. przekazano do rozpoznaniaSądowi Rejonowemu w S zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania  (notatka urzędowa z dnia 4 lutego 2019 r.).

 Należy jednak zwrócić uwagę, że sędzia K Kzłożył w trybie art. 52 § 2 k.p.c. oświadczenie z dnia 31 stycznia 2019 r., zktórego jednoznacznie wynika, że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności, któremogłyby wywoływać  uzasadnioną wątpliwośćco do jego bezstronności, a które uzasadniałyby wniosek o jego wyłączenie  od rozpoznawania niniejszej sprawy (k. 354).

Autorytetmoralny sędziego przemawia za wiarygodnością złożonego przez niego oświadczeniai jeżeli strona żądająca wyłączenia zaprzecza jego prawdziwości, obowiązanajest wskazać i udowodnić okoliczności, które by podważały wiarygodnośćoświadczenia sędziego  (postanowienieSN  z 25.08.1971 r., I CZ 212/71,OSNC 1972/3/55).


 W judykaturze panuje pogląd, który podzielatakże Sąd orzekający w niniejszej sprawie, że osobiste przeświadczenie stronyco do tego, że sędzia prowadzi postępowanie wadliwie, nie jest wystarczające dożądania wyłączenia sędziego. Strona może zwalczać wadliwe orzeczenia przypomocy środków odwoławczych. Nie może natomiast, poprzez składanienieuzasadnionego wniosku o wyłączenie sędziego, wpływać na skład sądurozpoznającego sprawę i  dokonywać  wyboru sędziów, którzy  mieliby  ją rozpoznawać                         (postanowienie Sądu Apelacyjnego w B z dnia 26.10.1995 r., I ACz 309/95,OSA 1997/9/49).

Okolicznościdotyczące ewentualnych  uchybień  proceduralnych, które  zdaniem uczestniczki miały  miejsce, winny  być  przedmiotem środków  odwoławczych, nie mogą zaś stanowić samodzielnejpodstawy wniosku o wyłączenie sędziego odrozpoznania sprawy ( post. SN  z29.01.1975 r., I CZ 170/74;  post.SN  z 02.05.1974 r., I CZ 48/74; post. SN z 08.03.1972 r., I PZ 9/72). 

Ponadtoustalenia dotyczące umorzenia postępowania w sprawie o sygn. akt  PR Ds 000/18 Prokuratury Rejonowej B –Południe w B oraz treść oświadczenia sędziego o braku z jego strony osobistegonastawienia o charakterze negatywnym do osób zainteresowanych, biorących udziałw niniejszym postępowaniu, nie potwierdzają istnienia „konfliktu interesów”pomiędzy uczestniczką, a sędzią, na który powołuje się ona we wniosku, a którymógłby wpływać na  bezstronność  sędziego.  

 Z uwagi na powyższe, na mocy powołanych wyżejprzepisów, Sąd  orzekł, jak                            w sentencji. 

 

Zarządzenie

 

  1. Odnotować.
  2. Odpis postanowienia doręczyć:

- pełnomocnikowi wnioskodawcy oraz adwokatowi z urzęduuczestniczki E K-bez pouczenia;

- uczestniczce H S -z pouczeniem o zażaleniu. 


Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się