AKTUALNOŚCI

kurator - oskarżyciel posiłkowy w imieniu małoletniego

Sygn. akt XIII K 000/21

 POSTANOWIENIE

Dnia 21 kwietnia 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w B XIII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący    Sędzia E D

w sprawie przeciwko A R

podejrzanej o czyn z art.160 § 1 i 2 kk w zw. z art. 31 § 1 kk

z urzędu

w przedmiocie odmowy udziału adw. S S w charakterze oskarżyciela posiłkowego w imieniu  małoletniego pokrzywdzonego D O

 

postanawia


na podstawie art. 354 pkt 1 kpk w zw. z art. 56 § 2 kpk stwierdzić, że małoletni pokrzywdzony D O reprezentowany przez kuratora ustanowionego przez Sąd w osobie adw. S S nie może brać udziału w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 

Uzasadnienie


           Postanowieniemz21 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w B Wydział Rodzinny i Nieletnich ustanowił adw. S S kuratora dla małoletniego D O do sprawy PR 1 Ds.0000.2020 (k. 80). Następnie w dniu 31 marca 2021 roku do Sądu Rejonowego w B wpłynął wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej B-P w B o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego wobec podejrzanej A R. Pokrzywdzonym w tej sprawie jest małoletni D O.

W dniu 8 kwietnia 2021 roku wpłynęło do Sądu Rejonowego w B oświadczenie adw. S S o działaniu w sprawie przeciwko A R o sygn. akt Prokuratury PR 1 Ds. 000.2021 w charakterze oskarżyciela posiłkowego w imieniu małoletniego D O (k. 207).

           Wniniejszejsprawie adw. S S nie może brać udziału w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego w imieniu małoletniego, albowiem zgodnie z treścią art. 354 pkt 1 kpk w wypadku wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środków zabezpieczających nie stosuje się przepisów o oskarżycielu posiłkowym. Stosowanie do treści art. 56 § 2 kpk sąd orzeka, iż oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w postępowaniu, jeżeli stwierdzi,że nie jest on uprawniony lub jego akt oskarżenia albo oświadczenie o przystąpieniu do postępowania zostało złożone po terminie.

           Mającnauwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

 

Sędzia 


Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się