AKTUALNOŚCI

środek zapobiegawczy wolnościowy

Sygn. akt XIII K 000/20Dnia 06 listopada 2020 roku

 

                                             PO S T A N O W I E N I E

 

                                                                                     

                                 

Sąd Rejonowy w B XIII Wydział Karny w składzie:

          Przewodniczący Sędzia G D R-K

po rozpoznaniu w sprawie K K

w przedmiocie dalszego stosowaniaśrodka zapobiegawczego w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego 

na podstawie art.  249 § 1 k.p.k,art. 275a § 1 k.p.k, art. 258 § 1 pkt 2 i § 3 k.p.k 

 

                                                p o s t a n a w i a

 

przedłużyć stosowanie wobecoskarżonego K K środka zapobiegawczego w postaci opuszczenia zajmowanego wspólniez pokrzywdzonymi lokalu położonego w B przy ul. W 0 m. 3, zastosowanegopostanowieniem Prokuratury Rejonowej B-Północ z dnia 14 maja 2020 roku  na okres dalszych 3 (trzech) miesięcy, tj. do08 lutego 2021 r.   

 

                                                 U Z A SA D N I E N I E

 

Prokuratura Rejonowa B – Północ w B postanowieniem z dnia 14 maja 2020 r. wsprawie PR 2 Ds. 000.2020 zastosowała wobec K K środek zapobiegawczy w postacidozoru Policji z zobowiązaniem go do stawiennictwa w Komisariacie Policji II w Braz w tygodniu oraz nakaz bezzwłocznego opuszczenia lokalu mieszkalnegozajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi na okres 3 miesięcy. Następniepostanowieniem z dnia 05 sierpnia 2020 r., sygn.. akt III Kp 000/20 SądRejonowy w B przedłużył stosowanie środka w postaci nakazu opuszczenia lokaluna kolejne 3 miesiące tj. do dnia 10 listopada 2020 r.


Sąd zważył co następuje:


W ocenie Sądu nie ustałyprzesłanki do stosowania wobec oskarżonego zastosowanego środka zapobiegawczego w postaci opuszczenia zajmowanegowspólnie z pokrzywdzonymi lokalu mieszkalnego.

Przesłankązastosowania nakazu opuszczenia lokalu, zgodnie z art. 275 a § 1 k.p.k jest uzasadniona obawa, żeoskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobecpokrzywdzonych, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. Jakwskazuje się w doktrynie, celem stosowania tego środka jest zapobieżeniepopełnieniu przez oskarżonego nowego przestępstwa... Należy przy tymwskazać, że warunkiem orzeczenia tego środka będzie spełnienie równieżprzesłanek ogólnych stosowania środków zapobiegawczych,określonychw art. 249 § 1 k.p.k, zgodnie z którym, środkizapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego tokupostępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniuprzez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylkowtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnieniaprzestępstwa przez oskarżonego. Z kolei przesłanki określone w art. 275a § 1 k.p.k odnoszą się do przestępstw popełnionych z użyciem przemocy.Nakaz opuszczenia lokalu może być zastosowany, gdy oskarżonemu zarzuca siętakie właśnie przestępstwo i gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżonyponownie popełni takie przestępstwo, zwłaszcza gdy jego popełnieniemgroził. 

Wocenie Sądu wskazane przesłanki zachodzą w dalszym ciągu w przedmiotowejsprawie.


            Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie uprawdopodobnił faktpopełnienia przez  oskarżonegozarzucanego mu przestępstwa. 

           Nadal istnieje, w ocenieSądu, realna obawa mataczenia, utrudniania postępowania sądowego. Jednocześniedalsze stosowanie przedmiotowego środka zapobiegawczego na etapie postępowaniasądowego uzasadnione jest także obawą ponownego popełnienia przestępstwa zużyciem przemocy wobec pokrzywdzonych.


Dlatego orzeczono jakwyżej. 


Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się