AKTUALNOŚCI

zmiana kolejności wykonywanych kar pozbawienia wolności - art. 80 § 2 k.k.w.

Sygn. akt IV Pen  000/20                                                                 Dnia31 sierpnia 2020 roku


ZARZĄDZENIE

 

Sędzia Penitencjarny Sądu Okręgowego w B M Z

 

po rozpoznaniu wniosku obrońcyskazanej J G

w przedmiocie zmiany kolejnościwykonywania kar pozbawienia wolności

na podstawie art. 80 § 1  k.k.w.

zarządza :

 

zmienićkolejność wykonywanych wobec skazanej J G kar pozbawienia wolności w tensposób, że określić, że od dnia 3 września 2019 r. wykonuje karę 1 roku i 8miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w B z dnia 7stycznia 2020 r. w sprawie XIII K 0000/19, a w dalszej kolejności karę 1 rokupozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w B z dnia 6 sierpnia2019 r. w sprawie III K 000/19.

 

Uzasadnienie


             W dniu 19 sierpnia 2020 roku do SąduOkręgowego w B wpłynął wniosek  obrońcyskazanej J G o zmianę na podstawie art. 80 § 2 k.k.w. kolejności wykonywaniakar pozbawienia wolności orzeczonych w stosunku do skazanej w wyrokach SąduRejonowego w B w sprawach III K 000/19 i XIII K 0000/19, w ten sposób, aby wpierwszej kolejności skierować do wykonania karę 1 roku i 8 miesięcypozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w B w sprawie XIII K 0000/19.W uzasadnieniu złożonego wniosku obrońca skazanej wskazywała, iż w SądzieRejonowym w B w sprawie sygn. akt III K 00/20 toczy się wobec skazanejpostępowanie o wydanie wyroku łącznego, które do chwili obecnej nie zostało zakończone,zaś skazana w sprawie III K 000/19 zakończy odbywanie kary 1 roku pozbawieniawolności w dniu 31 sierpnia 2020 r. Odmowa zmiany kolejności odbywania kary potej dacie we wnioskowanej formie spowoduje, iż postępowanie o wydanie wyrokułącznego będzie bezprzedmiotowe. Powoływała się też na dobre zachowanieskazanej w jednostce penitencjarnej i jej zaangażowanie w procesresocjalizacji.

Wobec powyższego, uznać należało, że po stronie skazanej J G istniejąwzględy penitencjarne, o których mowa w przepisie art. 80 § 2 k.k.w.przemawiające za zmianą kolejności wykonania orzeczonych wobec niej karpozbawienia wolności w wersji wnioskowanej przez obrońcę.

            Dlatego też zarządzono jak wsentencji.

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się