AKTUALNOŚCI

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Adwokat, obrońca skazanego złożył w jego imieniu wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Sąd I instancji udzielił skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia, jednakże prokurator złożył na posiedzeniu sprzeciw i zażalenie na postanowienie Sądu.


Sygn. akt IV Kow 0000/18/wz  

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 00 listopada 2018 roku

 

Sąd Okręgowy w B. w Wydziale IV Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w składzie:

Przewodniczący:  SSO M Z

Protokolant: E W

przy udziale prokuratora R S oraz  przedstawiciela administracji Aresztu Śledczego w H J T

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w H

wniosku skazanego A. G. w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia

 

postanowił:

 

I.           Na zasadzieart. 77 § 1 k.k., art. 78 § 1 k.k., art. 161 § 1 k.k.w. warunkowo zwolnić A. G. s. L.  skazanego prawomocnymi wyrokami:

- Sądu Rejonowego w B. z dnia 00 marca 2009 roku, sygn.. akt XV K 000/08 na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za czyn z art. 245 k.k. i art. 278 § 1 k.k.;

- Sądu Rejonowego w B. z dnia 00 czerwca 2012 roku, sygn.. akt XV K 00/12 na karę 5 lat pozbawienia wolności orzeczonej za czyn z art. 280 § 1 k.k., art. 157 § 2 k.k., art. 158 § 1 k.k., art. 190 § 1 k.k., art. 275 § 1 k.k., art. 279 § 1 k.k. na karę 5 lat pozbawienia wolności oraz

- Sądu Okręgowego w B. z dnia 0 października 2013 roku, sygn.. akt III K 000/13 na karę 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za czyny z art. 279 § 1 k.k., art. 226 § 1 k.k., art. 278 § 1 k.k. oraz art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, której koniec odbywania ustalono na dzień 10 października 2020 roku.

II.         Na zasadzieart. 80 § 1 k.k. wyznaczyć warunkowo zwolnionemu dwuletni okres próby od dnia zwolnienia z zakładu karnego.

III.     Na zasadzie art. 159 § 1 k.k.w. w związku z art. 72 § 1 pkt 1, 4, 5, 6,7 i 8 k.k. w zw. z art. 74 § 1 k.k. w okresie próby:

                 a) oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora sądowego,

                 b) nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki: informowania kuratora o każdorazowej zmianie miejsca pobytu i przebiegu okresu próby, wykonywania pracy zarobkowej, poddania się pogłębionej terapii uzależnienia od narkotyków w Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji w B. i zachowywania związanej z tym abstynencji od alkoholu oraz innych środków odurzających, jak też  unikania kontaktów z osobami karanymi sądownie, nadużywającymi alkoholu i zażywającymi inne  środki odurzające.

 

  

UZASADNIENIE

 

Zdaniem Sądu wniosek skazanego jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie.


    Stosownie do treści art. 77 § 1 k.k. skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa,właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zapobiegawczego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.


W ocenie Sądu penitencjarnego całokształt okoliczności wskazanych powyżej, dotyczących skazanego A. G. pozwala na postawienie pozytywnej prognozy kryminologiczno – społecznej, co do jego poprawnego zachowania pomimo nieodbycia kary w całości.


Z opinii penitencjarnej sporządzonej przez administrację Aresztu Śledczego w Hajnówce wynika, iż skazany A. G. przebywa w izolacji więziennej od dnia 00 lipca 2011 roku, a jego zachowanie na przestrzeni tego czasu kształtowało się zmiennie. Pożądane postawy, znajdujące swój oddźwięk w wielokrotności przyznanych mu nagród regulaminowych przeplatały się z postawami niepożądanymi skutkującymi wymierzaniem mu kar dyscyplinarnych.Był on uczestnikiem zdarzeń nadzwyczajnych: w dniu 0 lipca 2011 roku usiłował dokonać samobójstwa przez powieszenie, do czego miało go skłonić złe samopoczucie spowodowane odstawieniem środków odurzających; zaś w dniu 00 sierpnia 2016 roku był uczestnikiem bójki w celi mieszkalnej. Były wobec niego stosowane środki przymusu bezpośredniego.


Procedując w tej sprawie Sąd nadał priorytetowe znaczenie aktualnej postawie skazanego w czasie odbywania kary, i w oparciu o nią ukształtował swoje stanowisko w sprawie. Postawę tę ocenił pozytywnie.


Skazany odzyskał utracone zaufanie swoich przełożonych. Począwszy od dnia 00 listopada 2017 roku odbywa karę w warunkach zmniejszonego nadzoru i izolacji, w grupie klasyfikacyjnej P- 2 w systemie programowanego oddziaływania, którego zadania realizuje w stopniu dobrym. Ukończył szereg programów readaptacyjnych,takich jak: Trening Zastępowania Agresji ART., „ Stop uzależnieniom” i „ Fairplay”, a przedtem to jest w 2012 roku terapię odwykową dla osób uzależnionych od narkotyków na oddziale terapeutycznym Aresztu Śledczego W S.W trakcie odbywania kary nie uzupełnił wprawdzie swojego wykształcenia o liceum ogólnokształcące w Zakładzie Karnym w W (został wycofany z nauczania z uwagi na niską frekwencję), niemniej zadbał o polepszenie swej pozycji na rynku pracy kończąc kurs opiekuna osób starszych.


Wydaje się, że na obecnym etapie resocjalizacji skazanego można zasadnie domniemywać, że nie wykazuje deficytów na polu zdolności do samodyscypliny i kontroli. Począwszy od dnia 00 lutego 2018 roku codziennie przecież opuszcza on Areszt Śledczy, by udać się do pracy świadczonej w systemie bez konwojenta. Skazany posiada pozytywną opinię pracodawcy z miejsca zatrudnienia. Co istotne skazany z zatrudnienia zewnętrznego powraca zawsze o czasie i bez negatywnych uwag, podobnie zresztą jak z zezwoleń na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej udzielanych mu systematycznie w trybie art. 138 § 1 pkt 7 i 8 k.k.w. W dniu 00 lutego 2018 roku korzystał z zezwolenia w trybie art. 141 a § 1 k.k.w. odwiedzając chorego ojca.Otrzymuje od najbliższych wsparcie emocjonalne oraz stosowną pomoc materialną i zgodnie z deklaracjami będzie mógł liczyć na ich pomoc po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Na korzyść skazanego przemawia też krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw i brak przynależności do podkultury przestępczej.


Reasumując, Sąd Okręgowy uznał, że prognoza kryminologiczna uzasadniająca w myśl art. 77§1 kk warunkowe przedterminowe zwolnienie wobec skazanego A. G. kształtuje się pozytywnie i dalszy proces oddziaływań wychowawczych może być kontynuowany w warunkach kontrolowanej przez kuratora wolności. W tym zakresie pomocnymi winny się okazać nałożone na niego obowiązku probacyjne, a w szczególności obowiązek poddania się pogłębionej terapii odwykowej od narkotyków i zachowywania związanej z tym abstynencji, na ustanowienie którego wyraził on zgodę w trakcie posiedzenia w dniu dzisiejszym.


Dlatego też, orzeczono jak w sentencji.


Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się