AKTUALNOŚCI

Wniosek o podwyższenie alimentów

Adwokat, pełnomocnik wniósł sprawę o podwyższenie alimentów na dwoje dzieci do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego. Alimenty na dzieci, jak i powódkę zasądzone były wyrokiem rozwodowym. Należało złożyć wniosek o zmianę wyroku rozwodowego w punkcie zasądzającym alimenty.

Sygn. V RC 000/10

 

                        WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Dnia 00 maja 2013 r.

 

Sąd Rejonowy w B.   V Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie :

 

            Przewodniczący :          SSR D.G.

            Protokolant        :         Anna Ż.

 

po rozpoznaniu  w dniu  00.05.2013 roku w Białymstoku

sprawy z powództwa K.W. oraz małoletnich  S. W. i J. W.reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową K. W.

przeciwkoI. W.

o alimenty i podwyższenie alimentów

 

I.             Zasądzaodpozwanego I. W. na rzecz K. W. tytułem alimentów kwotę po 200 (dwieście) złotych   miesięcznie, płatne od dnia 19.02.2013 r. , z góry, do 10-tego dnia każdego miesiąca do rąk powódki z 13 % w stosunku rocznym  w razie uchybienia w płatności którejkolwiek z rat;

II.            Oddalapowództwow pozostałym zakresie;

III.           Odstępujeodobciążania stron kosztami sądowymi;

IV.          Zasądza od pozwanego na rzecz powódki K. W. kwotę 480 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

V.           Wyrokowiwpkt I  nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 

Sąd Okręgowy w B. Wydział II Cywilny Odwoławczy wyrokiem z dnia

00 lipca 2013 roku sygn. akt II Ca 000/10 na skutek apelacji powodów S. W. i J. W. od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 00 maja 2013 r. sygn. akt V RC 000/10

 

                          I.    Zmienia zaskarżony wyrok w punkcie II o tyle, że alimenty od pozwanego I. W. zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 00 kwietnia 2010 roku sygn. akt III RC 000/00 utrzymane w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w B. z dnia 00 października 2010 roku sygn. I ACa 000/09 - kwota po 400 złotych na każdego z powodów, podwyższa z dniem 19 lutego 2013 roku do kwoty po 500 (pięćset) złotych miesięcznie na rzecz małoletniej S. W. i do kwoty po 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie na rzecz małoletniego J. W. płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca do rąk ich matki K. W. z 13 % ustawowych odsetek w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

                         II.    Oddala apelację w pozostałym zakresie;

                        III.    Znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczegoAdwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się