AKTUALNOŚCI

zwolnienie od kosztów, wpisu sądowego oraz ustanowienie adwokata z urzędu

Sygn. akt XI C 0000/14

POSTANOWIENIE

                                                                                              Dnia 00 stycznia 2015 roku

Sąd Rejonowy w B XI Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : referendarz sądowy M P

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2015 roku w B

na posiedzeniu niejawnym

wniosków R D

o zwolnienie od kosztów wpisu sądowego oraz ustanowienie adwokata z urzędu


postanawia:

wnioski oddalić



                                                                                               

UZASADNIENIE


R D złożył wniosek o zwolnienie z kosztów wpisu sądowego raz ustanowienie adwokata z urzędu. Argumentował, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego w sprawie o zapłatę bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny.

 

Zważyć należy, co następuje:


Wniosek R D o zwolnienie od opłaty od pozwu w kwocie 100 zł nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z treścią przepisu art. 102 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398) zwolnienia od kosztów sądowych domagać się może osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.  Sąd może zaś zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub w części – biorąc pod uwagę jej sytuację majątkową i rodzinną (art. 100 i 101  powołanej ustawy).

W załączonym oświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym  R D podał, iż miesięcznie osiąga dochód z tytułu emerytury w wysokości około 1803  zł. Jedyny majątek jaki posiada to ¼ domu mieszkalnego o powierzchni 121 m2, położonego na działce o powierzchni 748 m2. Wskazał, iż prowadzi wspólne gospodarstwo z W D uzyskującą miesięczny dochód w wysokości 793,67 zł. Ma też oszczędności w wysokości 2000 euro. Jako swoje jedyne zobowiązanie wskazał pomoc niepełnosprawnemu synowi, nie uściślił jednak jakiego rodzaju i w jakiej wysokości jest to pomoc.


Zasadą jest, iż postępowanie sądowe jest odpłatne. Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych jest formą pomocy udzielanej przez Skarb Państwa osobom ubogim, aby w ten sposób pomóc im w sądowym dochodzeniu roszczeń. W związku z tym powinno mieć miejsce tylko w sytuacjach wyjątkowych. Ubiegający się o taką pomoc winien więc w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające – może zwrócić się o pomoc państwa (postanowienie SN z dnia 24.09.1984 r. II CZ 104/84).

Analizując całokształt okoliczności sprawy uznać należy, iż R D nie można uznać za osobę znajdującą się w trudnej sytuacji materialnej, która nie jest w stanie podołać obowiązkowi uiszczenia kosztów sądowych w postaci opłaty od pozwu w kwocie 100 zł. Wnioskodawca przy dochowaniu należytej staranności w dysponowaniu wskazanym powyżej dochodem mógł poczynić stosowne oszczędności i zgromadzić środki na poczet ww. opłaty. Mając powyższe na uwadze, Sąd oddalił wniosek o zwolnienie od opłaty od pozwu. 


Także wniosek R Do ustanowienie adwokata z urzędu nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z przepisem art. 117 § 2  kpc osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Z kolei na mocy przepisu art. 117 § 5 kpc w zw. z art. 123 § 2 kpc  sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny.

Udział adwokata (radcy prawnego) w sprawie sąd może w szczególności uznać za potrzebny, gdy strona wnosząca o jego ustanowienie jest nieporadna, ma trudności z samodzielnym podejmowaniem czynności procesowych albo gdy sprawa jest skomplikowana pod względem faktycznym lub prawnym (por. orzeczenie SN z dnia 23 września 1964 r., II PZ 46/64, NP. 1965, nr 5, s. 65).

Wnoszący o ustanowienie adwokata z urzędu R D – nie jest osobą nieporadną. Złożone przez niego pisma procesowe wskazują, że potrafi sam logicznie i spójnie przedstawiać swoje racje. Nie zachodzi zatem potrzeba ustanawiania pełnomocnika z urzędu.


Tym nie mniej należy podkreślić, iż niniejsze orzeczenie nie zamyka drogi do ustanowienia pełnomocnika z urzędu, o ile zmienią się okoliczności stanowiące przesłanki do jego przyznania.

            Mając powyższe na uwadze, na mocy powołanych powyżej przepisów, orzeczono jak w sentencji.

 


adwokat z urzędu, pełnomocnik z urzędu,

adwokat Białystok, pozew o zapłatę,

zwolnienie od kosztów sądowych, wpis sądowy



Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się