AKTUALNOŚCI

zatrzymanie prawa jazdy - zażalenie

Sygn. akt  XIII W 000/19

 

POSTANOWIENIE

 

                                             Dnia 00 sierpnia 2019 r.

 

Sąd Rejonowy w B XIII Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący: SSR K K

Protokolant         A G

w sprawie przeciwko W S

obwinionemu o czyn z art. 86 § 1 kw

po rozpoznaniu zażalenia obwinionego

na postanowienie Sądu Rejonowego w B z dnia 00 lipca 2019 r.                                  w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

 

na podstawie art. art. 14 § 1 pkt. 2 kpw, 109 § 1 i  2 kpw w zw. z art. 437 § 1 kpk

 

postanawia:

 

nie uwzględnić zażalenia i zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy.

 

Uzasadnienie

 

                Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w B z dnia 00 lipca 2019 r. W S zostało zatrzymane prawo jazdy. Podstawą tej decyzji było uprawdopodobnienie faktu popełnienia przez obwinionego wykroczenia  określonego w art. 86 § 1 kw.

            Na powyższe postanowienie W S złożył zażalenie, argumentując, że zagrożenie na drodze stworzył nietrzeźwy pieszy, który nieoczekiwanie wszedł na przejście dla pieszych i został przez obwinionego potrącony. Wskazywał także, iż uprawnienia do kierowania pojazdami posiada od wielu lat i nie był nigdy karany za wykroczenia drogowe, a pozbawienie go możliwości kierowania samochodem jest dolegliwe z uwagi na sytuację rodzinną. Obwiniony wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia. 


 Sąd zważył, co następuje:


Zażalenie nie zasługuje  na uwzględnienie. 

        Nie przesądzając na tym etapie postępowania, czy W S jest winny zarzucanego mu wykroczenia należy zauważyć, że postanowienie zostało wydane bez obrazy przepisów prawa. Zatrzymanie prawa jazdy znajduje bowiem  oparcie w art. 135 ust. 1 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym, gdyż w przypadku ukarania W S może być orzeczony wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Okoliczności zdarzenia wskazują na to, że orzeczenie tego środka karnego w przypadku uznania winy podsądnego jest bardzo prawdopodobne. Niewątpliwie zatrzymanie prawa jazdy wiąże się dla W S z pewnego rodzaju dolegliwością, ale jak słusznie zauważył Sąd w zaskarżonym postanowieniu, decyzja taka jest uzasadniona zarówno koniecznością wykonania przyszłego orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów, ale przede wszystkim potrzebą niezwłocznego wyeliminowania obwinionego z ruchu drogowego. Skoro  pojawienie się pieszego na oznakowanym przejściu dla pieszych jest dla W S zaskoczeniem, to niewątpliwe obwiniony stwarza realne zagrożenie  na drodze.

            Mając powyższe na uwadze postanowienie - jako słuszne i zasadne - należało utrzymać w mocy.

 

 

 

                                                                                  S ę d z i a

 

 zażalenie, prawo jazdy, postanowienie,

adwokat, adwokat Białystok, Sąd Rejonowy,

wykroczenie

 

 

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się