AKTUALNOŚCI

Wyrok łączny, kara łączna

Podstawą wymiaru kary łącznej ma być wymierzenie za dwa lub więcej przestępstw kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu i podlegające wykonaniu, w całości lub w części, kary za poszczególne przestępstwo. Łączeniu podlegają kary orzeczone za przestępstwa wymierzone w jednym postępowaniu lub kary orzeczone w poprzednich prawomocnych wyrokach. Zniknęły kryteria czasowe, tj. data popełnienia czynu czy data wyroku. W obecnie obowiązujących przepisach znaczenie ma, wykonalność i jednorodzajowość kar. Sygn. akt XIII K 00/18

 

 

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Dnia 00 sierpnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Białymstoku XIII Wydział Karny w składzie:

    

       Przewodniczący SSR A D


       Protokolant        Ł T


 

przy udziale prokuratora K W

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 00.08.2018 roku sprawy KP  urodz. 08.07.1990 roku w Białymstoku  syna Z i M  zd. Z

 

skazanego prawomocnymi wyrokami:

 

1. wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 00.02.2018 roku w sprawie VII K 000/17 za czyn z art.279 §1 kk popełniony w dniu 00.09.2017 roku

na karę 1 (jednego) rokupozbawienia wolności,  na mocy art. 63 § 1 kk  zaliczono skazanemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności  okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w postaci zatrzymania od dnia 00.09.2017 r. godz.03.00 do dnia 00.09.2017 r. godz. 15.25 (dwa dni),  zwolniono skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

 

kara pozbawienia wolności podlega wykonaniu i jest odbywana w okresie od 00.03.2018 roku do 00.03.2019 roku

 

  1. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 00.04.2018 roku w sprawie III K 000/18 na mocy którego połączone zostały kary jednostkowe orzeczone wobec skazanego KP przez Sąd Rejonowy  w Białymstoku w sprawach III K 00/17  i XV K 000/17  i orzeczono karę łączną w wymiarze 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, na mocy art. 63 §1 kk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okresy odbytych kar pozbawienia wolności w sprawach podlegających łączeniu oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności zaliczone na poczet kar orzeczonych w sprawach podlegających połączeniu w dniach 7-8.06.2017 roku tj. 1(jeden) dzień, w pozostałym zakresie wyroki w sprawach podlegających łączeniu  pozostawiono do odrębnego wykonania, zwolniono  skazanego od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie.

 

kara pozbawienia wolności podlega wykonaniu od dnia 00.03.2019 roku do dnia 00.02.2021 roku

 

  1. Na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 85 a kk, 86 § 1 i  4 kk łączy następujące kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego KP:

1. karę 1 (jednego) roku  pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem wydanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku z dnia 16.02.2018 roku w sprawie VII K 000/17

2.karę łączną 2 (dwóch ) lat pozbawieniawolności orzeczoną wyrokiem łącznym wydanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku z dnia 00.04.2018 roku w sprawie III K 000/18

 

i orzeka wobec skazanego KP  karę łączną w wymiarze 2 (dwóch) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

 

  1. Na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej w przedmiotowej sprawie  w pkt I sentencji wyroku zalicza okresy odbytych kar pozbawienia wolności w sprawach podlegających łączeniu .
  2. Na mocy art. 63 § 1 kk  na poczet orzeczonej kary łącznej w przedmiotowej sprawie  w pkt I sentencji wyroku zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w podlegającej łączeniu sprawie w dniach 7-8.06.2017 roku tj. 1(jeden) dzień.
  3. W pozostałym zakresie wyroki jednostkowe w podlegających łączeniu sprawach pozostawia do odrębnego wykonania.
  4. Zwalnia skazanego od ponoszenia  kosztów sądowych w sprawie.


 

 

 


Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się