AKTUALNOŚCI

warunkowe przedterminowe - art. 155 k.k.w

Sygn. akt II AKzw 0000/20

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 23 września 2020 r.

 

 

Sąd Apelacyjny w B II Wydział Karny w składzie:

 

                                               Przewodniczący         : SSA J S

 

                                               Protokolant                 : B M

 

bez udziału stron

 

po rozpoznaniu w sprawie D  Z

zażalenia skazanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w S

z dnia 18 czerwca 2020 r.      sygn. akt II Kow 000/20

w przedmiocie umorzenia postępowania wykonawczego

na podstawie art. 437 § 2 k.p.k.

 

p o s t a n a w i a:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do merytorycznego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w S.

 

UZASADNIENIE

 

            Wskazanym wyżej postanowieniem Sąd Okręgowy w S umorzył postępowanie w przedmiocie warunkowego zwolnienia.

            Rozstrzygnięcie to zaskarżył obrońca skazanego podnosząc, że Sąd umarzając ponownie postępowanie dopuścił się rażącej obrazy przepisów postępowania, albowiem skazany ubiegał się o warunkowe zwolnienia na podstawie art. 77 § 1 k.k. Adwokat w uzupełnieniu zażalenia wskazał, że nie ubiegał się o warunkowe zwolnienia na podstawie art. 155 § 1 k.k.w. Odbył ponad połowę z sumy wykonywanych kar pozbawienia wolności i nabył uprawnienia do ubiegania się o warunkowe zwolnienie na postawie wskazanego wyżej przepisu. Zwrócił uwagę, że Sąd Okręgowy w E postanowieniem z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie o sygn. akt II Kow 000/19/wz odmówił mu warunkowego zwolnienia, ustalając jednak fakt posiadania przez niego uprawnienia ubiegania się o to zwolnienie. Mając natomiast na uwadze, że od daty wydania tego orzeczenia upłynął okres 6 miesięcy określony w art. 161 § 4 k.k.w. oczywistym wydaje się, iż w dacie wydania zaskarżonego postanowienia posiadał uprawnienia do ubiegania się o to zwolnienie.

 

            Zażalenie  zasługuje na uwzględnienie.


            Sąd Okręgowy błędnie rozpoznał sprawę dochodząc do wniosku, iż zachodziły okoliczności przemawiające za umorzeniem postępowania.

            Jak wynika z okoliczności niniejszej sprawy skazany z dniem 19.06.2019 r. nabył uprawnienia formalne do ubiegania się o warunkowe zwolnienie na warunkach ogólnych o których mowa w art. 77 i 78 k.k. czego nota bene Sąd meriti nie neguje.

            Błędne jest natomiast przekonanie, iż wniosek skazanego winien być rozpatrywany w trybie art. 155 § 1 i 2 k.k.w. Przepis ten określa przesłanki, które muszą zostać łącznie spełnione, by skazany mógł skorzystać z możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary, bez ograniczeń wskazanych w art. 78 i 79 k.k. Jest to zatem możliwość uzyskania warunkowego zwolnienia na szczególnych zasadach w przypadku gdy skazany nie spełnia warunków formalnych, o których mowa w ww. przepisach. Z takimi okolicznościami nie mamy jednak do czynienia w niniejszej sprawie. Skazany nabył uprawnienia formalne do ubiegania się o warunkowe zwolnienia i jego wniosek winien zostać rozpoznany merytorycznie na zasadach ogólnych bez względu na treść art. 155 § 1 i 2 k.k.w., który w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania.

            Z tych też względów zaskarżone postanowienie należało uchylić i sprawę przekazać do merytorycznego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w S.

            Dlatego orzeczono jak w sentencji.warunkowe przedterminowe zwolnienie, adwokat, Białystok, obrońca,

zażalenie, Sąd Penitencjarny, Sąd Okręgowy

 

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się