AKTUALNOŚCI

zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu

Sygn. akt IV RC 000/22

 

UZASADNIENIE


            KF,działając jako ustawowa przedstawicielka małoletniego MT wniosła o podwyższeniealimentów zasądzonych od pozwanego PT  narzecz małoletniego wyrokiem Sądu Rejonowego w B z dnia 00 marca 2014 roku wsprawie sygn. akt V RC 000/13 z kwoty po 500 złotych miesięcznie do kwoty po1700 złotych miesięcznie płatnych z góry do jej rąk, jako przedstawicielkiustawowej do 10-tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razieopóźnienia którejkolwiek z rat alimentacyjnych. Jednocześnie ustawowaprzedstawicielka wnosiła o zabezpieczenie alimentów na czas trwaniapostępowania w przedmiocie podwyższenia alimentów  do kwoty po 1500 zł miesięcznie na rzecz małoletniegopowoda płatne z góry do 10-tego każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami wrazie opóźnienia w płatności rat do rąk KF, jako przedstawicielki ustawowej.

            Wnioseko udzielenie zabezpieczenia przedstawicielka ustawowa argumentowaładiametralnym wzrostem cen produktów i opłat za media. Wskazała, iż wyrokzasądzający alimenty zapadł 8 lat temu i przez ten czas nastąpił wzrost kosztówutrzymania syna, które aktualnie oscylują w granicy kwoty 3800 zł  ( pozew k. 3-7).


                                              Sąd ustalił i zważył, co następuje:

            Wnioseko udzielenie zabezpieczenia zasługiwał na częściowe uwzględnienie.

Stosownie do art. 730 § 1 kpc w każdej sprawiecywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądaćudzielenia zabezpieczenia.

Natomiast art. 7301kpc stanowi, że udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lubuczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny wudzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczeniaistnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudniwykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lubpoważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.


Wprawdzie w sprawach oalimenty podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnieniaroszczenia ( art. 753 zd. 2) kpc i nie jest wymagane wykazanie interesuprawnego w udzieleniu zabezpieczenia, jednak Sąd rozpoznaje wniosek ozabezpieczenie w jego granicach, biorąc za podstawę orzeczenia materiałzgromadzony w sprawie (art. 738 kpc).

Zakresobowiązku alimentacyjnego wyznacza treść art. 135 k.r.o. Z powyższego przepisuwynika, że wysokość alimentów determinują z jednej strony usprawiedliwionepotrzeby uprawionego, z drugiej zaś możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanych.Podstawą zmiany alimentów jest art. 138 kro, w myśl którego w razie zmianystosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązkualimentacyjnego. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmianystosunków powstałych po jego wydaniu, a jej ustalenie następuje poprzezporównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami uprzednioistniejącymi (uchwała Sądu NajwyższegoIII CZP 91/86 z dnia 16 grudnia 1987r,OSNC 1988/4/42, M.P.1988/6/60).

 Dodać przy tym należy, że istotązabezpieczenia jest zapewnienie uprawnionemu środków niezbędnych, podstawowychdo zaspokojenia bieżących potrzeb życiowych.

Wyrokiem SąduRejonowego w B z dnia 00 marca 2014 r  roku w sprawie V RC 000/13zasądzono od PT na rzecz małoletniego MT alimenty w kwocie po 500 złotychmiesięcznie poczynając od dnia 8 listopada 2013 r z 13% odsetek ustawowych wstosunku rocznym w przypadku uchybienia w płatności którejkolwiek z ratalimentacyjnych. Orzeczenie uprawomocniło się 17 kwietnia 2014 roku.

            Wdacie ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów małoletni był niemowlęciem,zaś przedstawicielka ustawowa określała jego koszt utrzymania na 1800-2000 zł.Przedstawicielka ustawowa miała 25 lat i pracowała, jako bankier. W dacieorzekania była na zasiłku macierzyńskim w wysokości 2800 zł. Z uwagi na stanzdrowia małoletniego przedstawicielka ustawowa była zmuszona ponosić dużekoszty związane z zakupem leków i wizytami lekarskimi. Pozwany miał 33 lata ipracował przy układaniu kostki brukowej osiągając wg jego twierdzeńwynagrodzenie ok. 1630 zł brutto miesięcznie, zaś w sezonie 2500 zł. Opróczmałoletniego nie miał innych dzieci na utrzymaniu, mieszkał z rodzicami. Swójkoszt utrzymania szacował na kwotę 1400-1500 zł.

            Wpozwie inicjującym niniejsze postępowanie przedstawicielka ustawowa określiłamiesięczny koszt utrzymania 8- letniego małoletniego na kwotę 3800 zł. Wskazała, że miesięczny dochód pozwanegooscyluje w kwocie 5000 zł, zaś jej 2500 zł.


            Niewątpliwiez uwagi na znaczny upływ czasu od daty ostatniego orzekania w przedmiociealimentów potrzeby małoletniego uległy zmianie pod względem jakościowym iilościowym, co uzasadnia podwyższenie alimentów. Nie mniej jednak na obecnymetapie postepowania, bez przeprowadzenia dogłębnego postepowania dowodowego,nie sposób jednoznacznie ustalić możliwości zarobkowych i finansowychzobowiązanych do alimentacji, które również determinują wysokość obowiązkualimentacyjnego. Weryfikacji należy poddać również twierdzenia przedstawicielkiustawowej w zakresie wyszczególnionych wydatków, albowiem niektóre z nich niewchodzą w zakres usprawiedliwionych kosztów utrzymania, zaś inne są wygórowanebiorąc pod uwagę wiek małoletniego, jak również zasadę równej stopy życiowejrodziców i dzieci. W przedstawiony zakres kosztów utrzymania wchodzi duża ilośćzajęć dodatkowych, które w znacznej części mogą być pokrywane ze świadczenia500 plus.  W toku postępowania dowodowegoprzedstawicielka ustawowa winna będzie również wykazać zasadność ponoszonychwydatków związanych ze stanem zdrowia psychicznego małoletniego. 

            Reasumując,w ocenie Sądu wniosek o udzielenie zabezpieczenia mógł być uwzględniony naetapie postępowania w zakresie kwoty 800 zł, która przy współudziale finansowymmatki pozwoli na zaspokojenie bieżących usprawiedliwionych kosztów utrzymaniamałoletniego powoda.


            Zpowyższych względów, na podstawie w/w przepisów, Sąd orzekła, jak w sentencji. 


Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się