AKTUALNOŚCI

Wniosek o odbycie kary systemie dozoru elektronicznego

Adwokat - obrońca skazanego złożył w jego imieniu wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Sąd Penitencjarny wniosek adwokata uwzględnił i postanowił udzielić skazanemu zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.


Sygn. akt IV Kow cccc/18/el

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia X sierpnia 2018 roku

SądOkręgowy w Białymstoku IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w składzie:

                        Przewodniczący–sędzia SOMP  

                        Protokolant - ES

przy udziale prokuratora  EO

po rozpoznaniu wniosku obrońcy skazanego MD

w przedmiocie zastosowania dozoru elektronicznego  

na podstawie art. 43 la § 1 pkt 1-5 i § 2 k.k.w.oraz art. 43 lh § 1 pkt 1 i 2 k.k.w. 

postanawia

 

udzielić MD, s. A zezwolenia na odbycie kary 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej  wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia XX czerwca 2018 r., sygn. akt XIII K ccc/18, poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, w ten sposób, iż:

 

I.          Nakładananiego obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu to jest w mieszkaniu położonym w W przy ulicy K 00 m. 11, 

II.       Jednocześnieokreśla przedział czasu w ciągu doby w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalić się z miejsca stałego pobytu, to jest od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6.45 do godziny 18.45, w celu świadczenia pracy zarobkowej, dokonywania zakupów i korzystania z opieki medycznej; w niedziele od godziny 10.00 do godziny 15.00 w celu wykonywania praktyk religijnych.

III.        Określa,iżkontrolowanie zachowania MD wymaga zamontowania nadajnika na nogę oraz zainstalowania w miejscu jego stałego pobytu, stacjonarnego urządzenia monitorującego.

IV.         Na podstawie art. 43 lh § 1 pkt 2 k.k.w. w zw. z art. 43 k § 2 zdanie pierwsze k.k.w. wyznacza skazanemu termin do godziny 10.00  dnia X sierpnia 2018 roku celem telefonicznego zgłoszenia upoważnionemu podmiotowi dozorującemu, gotowości do zainstalowania nadajnika i stacjonarnego urządzenia monitorującego.


UZASADNIENIE

 

MD wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia XX  czerwca 2018 r., sygn. akt XIIIK ccc/18, został skazany na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za czyn z art. 244 kk w zb. z art. 180a kk. Jak dotychczas skazany nie rozpoczął odbywania tej kary w warunkach jednostki penitencjarnej.

W dniu X lipca 2018 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął wniosek obrońcy skazanego MD w przedmiocie udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

 

Sąd penitencjarny ustalił i zważył,co następuje:

 

Wniosek obrońcy skazanego jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie.

Na początku należy stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki formalne, o jakich mowa w art. 43 la § 1 pkt 1-5 k.k.w. Skazany posiada stałe miejsce pobytu, mieszka tam sam. Również warunki techniczne umożliwiają wykonywanie tej kary, a jej rozmiar pozostaje w zgodzie z zasadą określoną w art. 43 la § 1 pkt 1 k.k.w.

W myśl przepisu art. 43 la § 2 k.k.w. skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.


Z ustaleń poczynionych przez kuratora w trakcie wywiadu środowiskowego z dnia  XX lipca 2018 roku wynika, że skazany MD pracuje w firmie „ GNTEG” sp. komandytowa w oparciu o umowę o pracę ( k. 21 odw,, 22 ). Skazany opiekuje się też schorowanymi rodzicami.  

 

W takiej sytuacji, ważąc dodatkowo na wykazaną przez skazanego na posiedzeniu w dniu dzisiejszym determinację do wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego Sąd uznał, że dozór elektroniczny winien okazać się skuteczną formą odbywania kary i  readaptacji skazanego.


Sąd zezwolił skazanemu na oddalanie się z miejsca wykonywania kary pozbawienia wolności w wyżej wskazanych celach.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak na wstępie. Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się