AKTUALNOŚCI

Obowiązkowe składki na ubezpieczenie z tytułu działalności gospodarczej, decyzja ZUS,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B decyzją z dnia 00.03.2018 r stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia K W z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi od X do XII 2015 r. po 2375,40 zł, a od I do XII 2016 r. po 2433 zł.

Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności gospodarczej zgłosiła się od 1.10.2015 r. K W. Podała podstawę wymiaru składek w kwocie odpowiadającej 30% minimalnego wynagrodzenia.

02.2015 r. zwróciła się do O/ ZUS o wyjaśnienie, czy będzie mogła – w związku z odbyciem od 1.10.2013 r. do 30.09.2014 r. stażu– opłacać najniższą składkę. Pismem z 13.03.2015 r. organ rentowy zawiadomił ją, że nie spełnia warunków do skorzystania z tej możliwości i będzie opłacać składkę od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. K W odwołała się od decyzji ZUS.Sygn. akt  V U 000/18

WYROK

W  IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ   POLSKIEJ

 

Dnia 00 czerwca 2018 roku                                  

 

Sąd Okręgowy w B

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:  SSO S S

Protokolant: A M                                                                           

po rozpoznaniu w dniu 00 czerwca 2018 roku w B

na rozprawie 

sprawy  K W    

przeciwko  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B  

 o ustalenie obowiązku ubezpieczenia

na skutek odwołania K W  

od decyzji  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B  

z dnia 0 marca 2018 roku    Nr 000/2018 

 

        Zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że  podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia K W w okresie  od października 2015 r. do grudnia 2016 r. wynosi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

          Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B decyzją z dnia 0.03.2018 r stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia K W z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi od X do XII 2015 r. po 2375,40 zł, a od I do XII 2016 r. po 2433 zł.


         Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności gospodarczej zgłosiła się od 1.10.2015 r. Podała podstawę wymiaru składek w kwocie odpowiadającej 30% minimalnego wynagrodzenia.

       K W 20.02.2015 r. zwróciła się do O/ ZUS o wyjaśnienie, czy będzie mogła – w związku z odbyciem od 1.10.2013 r. do 30.09.2014 r. stażu– opłacać najniższą składkę. Pismem z 13.03.2015 r. organ rentowy zawiadomił ją, że nie spełnia warunków do skorzystania z tej możliwości i będzie opłacać składkę od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.


           Z uzasadnieniadecyzji wynika, że K.W odbyła staż, a następnie zaczęła świadczyć usługi na rzecz tego samego lekarza – dentysty. Przerwa między tymi okresami jej pracy była za krótka i dlatego nie nabyła prawa do zastosowanej przez nią podstawy wymiaru składek.


           W odwołaniuod powyższej decyzji ubezpieczona podała, że w czasie stażu, a następnie w okresie od rozpoczęcia prowadzenia działalności wykonywała różne czynności. Jej sytuacja jest podobna do sytuacji aplikantów radcowskich, którzy świadczyli usługi na rzecz patrona lub kancelarii radcowskiej w czasie aplikacji, a po jej zakończeniu pracowali na rzecz tych samych podmiotów jako radcowie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22.10.2010 r. uznał, że przysługuje im składka w preferencyjnej wysokości.  Staż odbyła w NSZOZ „P D” w B, a od 01.10.2015 r. zaczęła świadczyć usługi na rzecz CMS P M, które to centrum nie jest jej byłym pracodawcą.     

           Na podstawietakich zarzutów wniosła o zmianę zaskarżonej decyzji i ustalenie właściwej podstawy prawnej wymiaru składek na jej ubezpieczenia społeczne.


Sąd Okręgowy zważył, co następuje:


           Odwołanie K.W jest zasadne. Z dokumentów znajdujących się w aktach ubezpieczeniowych wynika, że urodziła się 15.04.1989 r. Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w B. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w B uchwałą z 00.03.2013 r. przyznało K W ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza. Następnie uchwałą z 00.10.2014 r. PORL przyznało K Wprawo wykonywania zawodu lekarza dentysty. Szkolenie podyplomowe odbyła od 01.10.2013 r.do 30.09.2014 r. Na podstawie skierowania ORL NSZOZ „P- D” B K zawarła z ubezpieczoną umowę o pracę na czas określony na stanowisku lekarza stomatologa stażysty.


Prawdą jest, że 20.02.2015 r. K. W zwróciła się do O/ ZUS z zapytaniem czy będzie mogła od 1 kwietnia 2005 r. skorzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek w związku z zamiarem świadczenia usług na rzecz poradni stomatologicznej, w której odbyła staż. O/ ZUS odpowiedział jej, że świadczenie usług na rzecz NSZOZ P- D B K  spowoduje powstanie obowiązku opłacania składek od podstawy nie niżej niż 60%prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Zgodnie z art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13.10.1998 o s.u.s podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne,rentowe ubezpieczonych prowadzących poza-rolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Przywilej ten nie dotyczy osób, które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem wykonywania działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.


Zgodnie z treścią art. 3 k.p. pracodawcą jest jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona pracowników.

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajdują się 2 wpisy dotyczące działalności B K. Centrum Medyczno Stomatologiczne P M głównie wykonuje działalność w B przy ul. XXX 00, a Publiczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „P D” w B przy ul. YYY 00. Centrum i Zakład rozpoczęły działalność tego samego dnia tj. 00.07.1999 r.

Oba dokumenty zostały wygenerowane 10.04.2018 r. W rzeczywistości jest tylko jeden przedsiębiorca – B K. ZOZ P D 00.06.2015 r. przekształcił się w Centrum Medyczno – Stomatologiczne P M.Głównie miejsce wykonywania działalności zawodowej znajduje się przy ul. XXX 00. /wpisy w CEIDG/ K. W swoją działalność rozpoczęła 00.10.2016 r. W tym dniu zawarła umowę zlecenia, której przedmiotem było wykonywanie działalności ogólno-stomatologicznej w G i w B. ( L. 20 ) Na podstawie umowy o pracę pracowała tylko w B przy ul. YYY 00.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 3 b ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - stażysta jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu. Staż podyplomowy odbywa się na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.


Organizacja,finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej. W latach 2013-2014 środki na sfinansowanie stażu przekazał marszałkowi województwa minister właściwy ds.zdrowia ze środków funduszu pracy. Skierowanie do odbycia stażu podyplomowego następuje na podstawie uchwały okręgowej rady lekarskiej, w porozumieniu z marszałkiem województwa. 

Zgodnie z art.65 Konstytucji każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa.


Nie ulega wątpliwości, że odstępstwa od zasady odstępstwa od zasady wolności pracy znajdują się w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Na podstawie zebranych w sprawie dowodów, sąd uważał, że ubezpieczona miała obowiązek odbyć staż tylko w jednostce służby zdrowia wskazanej przez ORL. Był to NSZOZ „ P D” BK.

           Wumowieo pracę pracodawca nie wskazał miejsca wykonywania pracy. W rzeczywistości znajdowało się ono przy ul.XXX 00. (Oświadczenie z 00.02.2018 r.) Na wezwanie O/ZUS B K wyjaśniła, że K. W w okresie 01.10.2013 r. 30.09 2014 r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę jako stażysta, a od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. na podstawie umowy zlecenia. Tylko w późniejszym okresie jej czynności pokrywały się z czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.Zasady wykonywania działalności leczniczej zostały określone w ustawie z 15.04.2011 r.o działalności leczniczej. Podmiotem leczniczym w latach 2015-2016 był min.przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej. Lekarz mógł działalność leczniczą wykonywać w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Była to działalność regulowana,określona w art. 64-73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Kod PKD  86.23.Z oznacza praktykę lekarską dentystyczną. Organem rejestrowym dla tego rodzaju praktyki jest Okręgowa Rada Lekarska.Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 28.09.2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2012/poz.1082) ustanowił, że staż podyplomowy obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej, nauki udzielenia świadczeń zdrowotnych, a także szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, biotetyki i prawa medycznego. Na podstawie § 18 rozporządzenia marszałek województwa przekazuje podmiotowi uprawnionemu, który zawarł z lekarzem dentystą umowę na odbycie stażu, wynagrodzenie stażysty,składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, ryczałt na wynagrodzenie koordynatorów a także dofinansowanie kosztów materiałowych.


Nie ulega wątpliwości, że absolwent UM, aby móc praktykować jako lekarz musi zaliczyć staż. Ubezpieczona od 01.10.2015 r. zajmowała się głownie udzielaniem świadczeń ogólnostomatologicznych. Wcześniej praktykę łączyła ze szkoleniami.

Art. 18 a ust. 2 pkt. 2 s.u.s.wyklucza możliwość skorzystania z niskiej składki przez osoby wykonujące pracę na rzecz pracodawcy, u którego wcześniej w ramach stosunku pracy wykonywały czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Takie obostrzenie dotyka głównie lekarzy i przedstawicieli innych wolnych zawodów.Nie to po to młody człowiek studiuje kilka lat, odbywa staż, aby później przekwalifikowywać się.


Pomoc państwa dotyczy tylko osób mających kilka zawodów. Walka z samozatrudnieniem młodych lekarzy dentystów przy pomocy art. 18 ust. 2 pkt 2 s.u.s. może spowodować spadek liczby studentów, a w czasie wielu lekarzy.

Na podstawie znajdujących się w aktach dokumentów sąd zauważył, że wykonywanie przez K. W działalności gospodarczej na rzecz CMS „P D” nie pokrywa się z zakresem obowiązków wykonywanych z umową o pracę zawartą z NS ZOZ P – D. Osoba fizyczna nie może prowadzić działalności na podstawie kilku wpisów do ewidencji. Może prowadzić ją na podstawie jednego wpisu obejmującego różne kody PKD. Może też zmienić miejsce główne prowadzenia działalności oraz podać nowe miejsca. Taka sytuacja wystąpiła w przypadku pracodawcy K. W. Dodatkowo jej umowa o pracę miała wiele cech przymusu, co uzasadnia treść art.18 a za zbyt restrykcyjny.


           Zpodanychwyżej względów sąd na mocy art. 47714 § 2 k.p.c zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia K. W w okresie od X 2015 do XII 2016 wynosi 30% kwoty najniższego wynagrodzenia.

 

 

 adwokat, adwokat Białystok, pełnomocnik,

odwołanie od decyzji, ZUS, 

 

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się