Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
SZYBKI KONTAKT

Waszyngtona 12/67 i 68

15-269 Białystok


 tel. +48 85 742-30-04 
 tel. +48 85 744-10-19 
 biuro@kancelaria-skalimowscy.pl

Godziny pracy:
Pn. - Pt 9:00 -17:00

AKTUALNOŚCI

wyłączenie sędziego

Sygn. akt II Ns 000/17

 

P O S T A N O W I E N I E 

 

Dnia 4 lutego 2019 r.

 

Sąd    Rejonowy    w   B   II  Wydział  Cywilny  w składzie następującym:

 

            Przewodniczący:       SSR    K O

            Sędziowie:                  SSR    H P

                                                SSR   K M 

 

po  rozpoznaniu  w dniu  4 lutego 2019 r. w  B

na  posiedzeniu  niejawnym

sprawy z  wniosku  A A  

z  udziałem  E K i H S

o  zniesienie współwłasności 

w  przedmiocie  wniosku  uczestniczki  postępowania H S o  wyłączenie  sędziego K K

 

postanowił:

 

oddalić wniosek.

 

 UZASADNIENIE

 

 

Uczestniczka postępowania H S w dniu 28 stycznia 2019 r. złożyła wniosek o wyłącznie sędziego K K ( k. 344-345).

W jego uzasadnieniu wskazała na konflikt interesów zaistniały pomiędzy nią, a  sędzią, który może mieć wpływ na stosunek sędziego do niej, jako do strony. Wyjaśniła, że sędzia został przez nią „zaskarżony w prokuraturze” i toczy się wobec niego postępowanie karne  w sprawie o sygn. RP III Ko 000/217 Prokuratury Regionalnej w B  o czyn a art. 231§ 1 k.k. i art. 304 k.p.k. Powyższa okoliczność, w jej ocenie, jako temat przykry i niewygodny dla sędziego, powoduje uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego przy rozpatrywaniu tej sprawy. Powołała się przy tym na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.08.1971 r.  (I CZ 121/71) oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 27.01.1999 r. sygn. K1/98. Przytoczyła przesłanki, które według judykatury uzasadniają wyłączenie sędziego: wystąpienie sytuacji faktycznych, z którymi w stopniu wysoce uprawdopodobnionym łączyć można zagrożenie bezstronności sędziego; istnienie sytuacji obiektywnych, czyli takich, które wywołują wątpliwość co do braku bezstronności u przeciętnie rozsądnej osoby; istnienie podstawy, którą może stworzyć każda okoliczność mogąca wywołać wątpliwość (np. wynikająca ze sfery urzędowej); wystąpienie konkretnych zachowań sędziego, stanowiących uchybienie procesowe, które mogą materializować się m. in. w ograniczeniu praw procesowych strony.


Sędzia K K w oświadczeniu z dnia 31.01.2019 r. wskazał, że nie stwierdził, iż istnieją jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość, co do jego bezstronności. Z zainteresowanymi występującymi w niniejszej sprawie nie łączą go bowiem żadne stosunki, a wszelkie decyzje procesowe podejmował zgodnie z obowiązującymi przepisami.


             W  ocenie  Sądu  wniosek  o  wyłączenie  sędziego  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.

Zgodnie z art. 49 k.p.c.  sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieją okoliczności  tego rodzaju, że mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. W art. 48 k.p.c. natomiast zostały przewidziane przesłanki wyłączenia sędziego                            z mocy samej ustawy.

Wniosek złożony przez uczestniczkę postępowania, oparty o przytoczone powyżej podstawy, nie jest  uzasadniony.

Nie stwierdzono żadnej z przyczyn  mogących  świadczyć o  zaistnieniu przesłanek z art. 48 k.p.c. (przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy)  lub z art. 49 k.p.c.

 Subiektywna ocena uczestniczki postępowania o tym, że działania sędziego są stronnicze oraz złożenie przez nią doniesienia do prokuratury dotyczącego osoby sędziego, nie stanowią jeszcze okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość, co  do bezstronności sędziego K K, w rozumieniu art. 49 k.p.c.


Należy  podkreślić, że na skutek zawiadomienia uczestniczki postępowania, które skierowała ona  do Prokuratury Regionalnej w B, ostatecznie  jej sprawa została przekazana  do Prokuratury Rejonowej B – Południe w B, gdzie nadano  jej sygn. akt  PR Ds 000/18, a w dniu 25 czerwca 2018 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania. Rozstrzygnięcie w tym zakresie nie jest prawomocne, gdyż w dniu 12 grudnia 2018 r. przekazano do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w S zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania  (notatka urzędowa z dnia 4 lutego 2019 r.).

 Należy jednak zwrócić uwagę, że sędzia K K złożył w trybie art. 52 § 2 k.p.c. oświadczenie z dnia 31 stycznia 2019 r., z którego jednoznacznie wynika, że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby wywoływać  uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności, a które uzasadniałyby wniosek o jego wyłączenie  od rozpoznawania niniejszej sprawy (k. 354).

Autorytet moralny sędziego przemawia za wiarygodnością złożonego przez niego oświadczenia i jeżeli strona żądająca wyłączenia zaprzecza jego prawdziwości, obowiązana jest wskazać i udowodnić okoliczności, które by podważały wiarygodność oświadczenia sędziego  (postanowienie SN  z 25.08.1971 r., I CZ 212/71, OSNC 1972/3/55).


 W judykaturze panuje pogląd, który podziela także Sąd orzekający w niniejszej sprawie, że osobiste przeświadczenie strony co do tego, że sędzia prowadzi postępowanie wadliwie, nie jest wystarczające do żądania wyłączenia sędziego. Strona może zwalczać wadliwe orzeczenia przy pomocy środków odwoławczych. Nie może natomiast, poprzez składanie nieuzasadnionego wniosku o wyłączenie sędziego, wpływać na skład sądu rozpoznającego sprawę i  dokonywać  wyboru  sędziów, którzy  mieliby  ją  rozpoznawać                          (postanowienie Sądu Apelacyjnego w B z dnia 26.10.1995 r., I ACz 309/95, OSA 1997/9/49).

Okoliczności dotyczące ewentualnych  uchybień  proceduralnych, które  zdaniem uczestniczki miały  miejsce,  winny  być  przedmiotem  środków  odwoławczych, nie mogą zaś stanowić samodzielnej podstawy wniosku o wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy ( post. SN  z 29.01.1975 r., I CZ 170/74;  post. SN  z  02.05.1974 r., I CZ 48/74; post. SN z 08.03.1972 r., I PZ 9/72). 

Ponadto ustalenia dotyczące umorzenia postępowania w sprawie o sygn. akt  PR Ds 000/18 Prokuratury Rejonowej B – Południe w B oraz treść oświadczenia sędziego o braku z jego strony osobistego nastawienia o charakterze negatywnym do osób zainteresowanych, biorących udział w niniejszym postępowaniu, nie potwierdzają istnienia „konfliktu interesów” pomiędzy uczestniczką, a sędzią, na który powołuje się ona we wniosku, a który mógłby wpływać na  bezstronność  sędziego.  

 Z uwagi na powyższe, na mocy powołanych wyżej przepisów, Sąd  orzekł, jak                            w sentencji. 

 

Zarządzenie

 

  1. Odnotować.
  2. Odpis postanowienia doręczyć:

- pełnomocnikowi wnioskodawcy oraz adwokatowi z urzędu uczestniczki E K-bez pouczenia;

- uczestniczce H S -z pouczeniem o zażaleniu. adwokat Białystok zażalenie Sąd Najwyższy

wyłączenie sędziego uzasadnienie postanowienie

pełnomocni z urzędu Sąd Rejonowy


data publikacji: 2020-12-01 16:23:20