Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
SZYBKI KONTAKT

Waszyngtona 12/67 i 68

15-269 Białystok


 tel. +48 85 742-30-04 
 tel. +48 85 744-10-19 
 biuro@kancelaria-skalimowscy.pl

Godziny pracy:
Pn. - Pt 9:00 -17:00

AKTUALNOŚCI

pełnomocnik z urzędu

Sygn. akt I C 000/19

POSTANOWIENIE

Dnia 16 października 2019 roku

 

Sąd Okręgowy w B Wydział I Cywilny 
w składzie następującym:

Przewodniczący: J T

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2019 roku w B

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P R

przeciwko M R

o separację i alimenty

po rozpoznaniu wniosku pozwanej o ustanowienie pełnomocnika z urzędu 

 

postanawia:


oddalić wniosek


Uzasadnienie

 

Pozwana M R w odpowiedzi na pozew z dnia 10 października 2019 roku wniosła o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu do reprezentowania jej w tejże sprawie argumentując, że z uwagi na sytuację finansową nie jest w stanie ponieść kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru.


Zgodnie z art. 117 § 1 k.p.c. strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. W myśl §2 tegoż przepisu osoba fizyczna niezwolniona od kosztów sądowych może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Zgodnie z art. 117§5 k.p.c. Sąd może ustanowić stronie pełnomocnika procesowego z urzędu, jeżeli uzna jego udział w procesie za potrzebny. Podstawą oddalenia wniosku nie może być skorzystanie przez osobę fizyczną z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o którym mowa w ustawie z dnia  5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.


 O takiej potrzebie można mówić, gdy spełniona zostanie przesłanka przedmiotowa w postaci zawiłości faktycznej lub prawnej danej sprawy lub przesłanka podmiotowa w postaci nieporadności strony wnoszącej o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, niezdolności do samodzielnego podejmowania czynności procesowych w sprawie i niemożności należytej obrony swoich interesów przez stronę.


Mając na względzie powyższe regulacje należy zauważyć, że pozwana do wniosku o ustanowienie adwokata dołączyła konieczne zaświadczenie, z którego wynika, że faktycznie nie jest w stanie bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu dla siebie i rodziny  ponieść kosztów adwokata z wyboru. Jednocześnie jednak należy mieć na względzie, że przedmiotem sprawy, do której wnosi o ustanowienie tegoż adwokata jest żądanie orzeczenia separacji. Sprawy o rozwód i separację nie należą z reguły do kategorii spraw skomplikowanych pod względem prawnym, tj. takich, w których uzasadnienie stanowiska strony zależy od znajomości skomplikowanych przepisów prawa materialnego lub procesowego. Oceniając sprawę na obecnym etapie postępowania nie wydaje się, aby mogły w jej toku powstać sytuacje, w których wnioskodawczyni zobowiązana byłaby do podejmowania skomplikowanych czynności prawnych bądź faktycznych, uzasadniających występowanie w jej imieniu zawodowego prawnika. Co więcej, trzeba zaś dodatkowo mieć na względzie także i to, że zgodnie z art. 212 § 2 k.p.c. w razie uzasadnionej potrzeby Sąd może udzielić stronom niezbędnych pouczeń.

Nie sposób też zdaniem Sądu pominąć, iż z treści złożonej przez pozwaną odpowiedzi na pozew oraz wniosku nie wynika, ażeby była ona osobą nieporadną lub nie posiadającą orientacji w przedmiotowej sprawie. 

Z uwagi na powyższe, na mocy art. 117 § 5 kpc, wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należało oddalić. adwokat Białystok, pełnomocnik, rozwód, separacja, z urzędu

zwolnienie od kosztów, oświadczenie


data publikacji: 2020-02-26 11:46:07