AKTUALNOŚCI

 
 
1
   ...  
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
search
adwokat Białystokpostępowanie cywilnepełnomocnikdroga koniecznasprawy karneobrońcapostępowanie wykonawczeprywatny akt oskarżeniapostępowanie sądowedozór elektronicznypomoc prawnaubezwłasnowolnienieopiekun prawnywyrok łącznykara łącznałączenie karadwokatzasada asperacjizasada absorpcjizasada kumulacjiadwokat białystokzaprzeczenie ojcostwaAdwokatustalenie ojcostwauznanie ojcostwapełnomocnik Białystokkodeks rodzinny i opiekuńczypozwanypowódprzywrócenie posiadaniapowód pozwanyprzywrócenie posiadania posiadanie adwokat Białystokpowodowietymczasowe aresztowanieśrodek zapobiegawczyabsorpcjaasperacjaalimentypodwyższenie alimentówwarunkowe przedterminowe zwolnieniezażalenie prokuratorazażaleniezakład karnykodeks karnyniezatrzymanie się do kontroliapelacjaodwołaniezatrzymanie prawo jazdyZUSstażystaaplikantSąd OkręgowySąd Apelacyjnywyłączenie sędziegowniosek o wyłączenie sędziegoSąd Rejonowyposiedzenie niejawnezawieszenie postępowaniapostanowienie Sądu NajwyższegoodszkodowaniezadośćuczynienierentaWydział Rodzinny i Nieletnichdemoralizacjaumorzenie postępowaniaprokuratorumorzeniewyroksprawa karnasąd rejonowy w Białymstokugrzywnakoszty sądoweratyrozwódseparacjaz urzędu zwolnienie od kosztówoświadczenieSąd Najwyższypełnomocnik z urzęduzażalenie Sąd Rejonowyśrodek zapobiegawczy wolnościowynakaz opuszczenia lokaluProkuratura Rejonowaznęcanie sięzniesienie współwłasnościuczestnik postępowaniawnioskodawcapostanowienieprzystąpienie do sprawybialystokoskarżyciel posiłkowypokrzywdzonymałoletniBiałystokwykonywanie kary pozbawienia wolnościzmiana kolejnościkontakty z dzieckiemniewykonywanie kontakównakaz zapłaty  uczestnik postępowaniaSąd Rejonowy w Białymstokubiałystokzabezpieczenie

Adwokat- pełnomocnik powódki, reprezentującej małoletnią córkę, wniósł pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty od pozwanego Ł S na rzecz dziecka. 

Artykuł 89§ 2 k.r.o. stanowi, że w razie sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo, stosując odpowiednio przepisy § 1, zgodnie z którym dziecko nosi nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Natomiast, jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.


Pełnomocnik - adwokat wniósł pozew o ustalenie, że A Ś jest ojcem małoletniego dziecka.

Celem potwierdzenia wyjaśnień stron Sąd dopuścił dowód zbadań polimorfizmu DNA stron na okoliczność ustalenia ojcostwa małoletniej powódki.

Podkreślić należy, że badania DNA są na tym etapie osiągnięć medycyny jednym z najbardziej niepodważalnych dowodów i brak jest jakichkolwiek podstaw kwestionowania ich wyników.


Zgodnie z art.86 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o unieważnienie uznania dziecka może wytoczyć także prokurator. Prokurator nie jest związany terminami do wytoczenia powództwa o prawa stanu, w przeciwieństwie do ojca, matki lub dziecka (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 1968 r., sygn. akt II CR 39/68, LEX nr 6300). W przypadku wytoczenia powództwa przez prokuraturę, pozwanych może reprezentować adwokat - pełnomocnik.

Prokuratura Rejonowa wniosła pozew przeciwko P C i E N i małoletniemu F N o unieważnienie uznania dziecka. Adwokat - pełnomocnik pozwanego E N wstąpił do sprawy. Należało wykazać, iż pozwany E N nie jest biologicznym ojcem małoletniego dziecka i uznając małoletniego przed kierownikiem USC nie miał świadomości, iż nie jest ojcem dziecka.

Zasada absorpcji polega na wymierzeniu kary łącznej na poziomie najwyższej z kar podlegających połączeniu i jest to najbardziej korzystne dla skazanego. Natomiast zasada asperacji ma zastosowanie w  tych przypadkach, w których kara łączna jest wyższa od najwyższej z kar podlegających połączeniu, ale jest jednocześnie niższa od sumy łącznych kar. Istnieje jeszcze zasada kumulacji, która polega na zsumowaniu wszystkich kar podlegających połączeniu.

 Obrońca - adwokat wniósł o wyrok łączny skazanemu.

Podstawą wymiaru kary łącznej ma być wymierzenie za dwa lub więcej przestępstw kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu i podlegające wykonaniu, w całości lub w części, kary za poszczególne przestępstwo. Łączeniu podlegają kary orzeczone za przestępstwa wymierzone w jednym postępowaniu lub kary orzeczone w poprzednich prawomocnych wyrokach. Zniknęły kryteria czasowe, tj. data popełnienia czynu czy data wyroku. W obecnie obowiązujących przepisach znaczenie ma, wykonalność i jednorodzajowość kar. 

Pełnomocnik - adwokat w imieniu wnioskodawczyni złożył wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite W T z powodu zaburzeń psychicznych. Z opinii biegłych sądowych z zakresu psychiatrii i psychologii, należało stwierdzić, iż W T nie jest w stanie samodzielnie egzystować.

Pełnomocnik – adwokat wnioskodawczyni wniósł w jej imieniu  wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na taką czynność, a mianowicie zezwolił wnioskodawczyni na dokonanie czynności w imieniu ubezwłasnowolnionej polegającej na zawarciu umowy dożywocia na rzecz wnioskodawczyni, której przedmiotem będzie odrębna własność lokalu mieszkalnego.

Adwokat - obrońca skazanego złożył w jego imieniu wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Sąd Penitencjarny wniosek adwokata uwzględnił i postanowił udzielić skazanemu zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
 
 
1
   ...  
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się