AKTUALNOŚCI

 
 
1
   ...  
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
 
 
W lipcu 2017r. Ł K nie zatrzymał niezwłocznie swojego pojazdu mechanicznego i kontynuował jazdę mimo wydania przez funkcjonariusza policji, który poruszał się oznakowanym samochodem służbowym, sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych.
Należy w kontekście art. 178 b kodeksu karnego rozważyć, co to znaczy niezwłocznie zatrzymać pojazd do kontroli. Czy zatrzymanie się do kontroli w każdym miejscu nie stwarza zagrożenia w ruchu. Od wyroku Sądu I instancji apelację złożył obrońca oskarżonego.
Ł K oskarżony został, o to że nie zatrzymał się niezwłocznie do kontroli pojazdu. Kontynuował jazdę, mimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego - w tym przypadku policję sygnałów dźwiękowych i świetlnych polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego. Od wyroku Sądu I Instancji apelację złożył obrońca oskarżonego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B decyzją z dnia 00.03.2018 r stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia K W z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi od X do XII 2015 r. po 2375,40 zł, a od I do XII 2016 r. po 2433 zł.


Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności gospodarczej zgłosiła się od 1.10.2015 r. K W. Podała podstawę wymiaru składek w kwocie odpowiadającej 30% minimalnego wynagrodzenia.

00.02.2015 r. zwróciła się do O/ ZUS o wyjaśnienie, czy będzie mogła – w związku z odbyciem od 1.10.2013 r. do 30.09.2014 r. stażu– opłacać najniższą składkę. Pismem z 13.03.2015 r. organ rentowy zawiadomił ją, że nie spełnia warunków do skorzystania z tej możliwości i będzie opłacać składkę od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. K W odwołała się od decyzji ZUS.

Skazany złożył wniosek o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, zaznaczając, że do odbycia pozostało mu 10 dni. Jednak Sąd Penitencjarny nie wyraził zgody na wcześniejsze opuszczenie Z K przez skazanego, Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu I instancji.
Sąd Okręgowy - sąd I instancji udzielił skazanemu na wniosek obrońcy - adwokata, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Jednak prokuratura złożyła sprzeciw na posiedzeniu a następnie zażalenie do Sądu Apelacyjnego - II instancji.
Adwokat, obrońca skazanego złożył w jego imieniu wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Sąd I instancji udzielił skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia, jednakże prokurator złożył na posiedzeniu sprzeciw i zażalenie na postanowienie Sądu.
Adwokat, pełnomocnik wniósł sprawę o podwyższenie alimentów na dwoje dzieci do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego. Alimenty na dzieci, jak i powódkę zasądzone były wyrokiem rozwodowym. Należało złożyć wniosek o zmianę wyroku rozwodowego w punkcie zasądzającym alimenty.
Obrońca skazanego złożył apelację od wyroku Sądu Rejonowego - I instancji, zaskarżając go w części dotyczącej kary łącznej. Adwokat zarzucił niewspółmierność kary łącznej i wniósł o zmianę wyroku poprzez zastosowanie zasady asperacji zbliżonej do zasady absorpcji.
Sąd Okręgowy stosował wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd I instancji stwierdził, iż materiał dowodowy w sprawie w znacznym stopniu uprawdopodobnił fakt popełnienia przez oskarżonego zarzucanych mu czynów. Obrońca podejrzanego - adwokat złożył na to postanowienie zażalenie do Sądu Apelacyjnego.
 
 
1
   ...  
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
 
 
Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się