Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
SZYBKI KONTAKT

Waszyngtona 12/67 i 68

15-269 Białystok


 tel. +48 85 742-30-04 
 tel. +48 85 744-10-19 
 biuro@kancelaria-skalimowscy.pl

Godziny pracy:
Pn. - Pt 9:00 -17:00

AKTUALNOŚCI

grzywna i koszty - raty

sygn. akt III Ko 000/19

dotyczy sprawy o sygn. akt III K 000/19

P O S T A N O W I E N I E 

Data: 30 grudnia 2019  roku

Sąd Okręgowy w B, III Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego S C

Protokolant:    P S   

po rozpoznaniu na posiedzeniu w sprawie skazanej M M

wniosku obrońcy skazanej o rozłożenie na raty grzywny i kosztów sądowych

na podstawie art.  49§1 k.k.w., art. 49§1 k.k.w. w zw. z art. 206§2 k.k.w.

 

p o s t a n a w i a


Rozłożyć skazanej M M grzywnę w kwocie 1500 (jednego tysiąca pięciuset) złotych oraz koszty sądowe w kwocie 347,88 zł (trzystu czterdziestu siedmiu 88/100) złotych, tj. łącznie 1847,88 (jeden tysiąc osiemset czterdzieści siedem 88/100) złotych na 10 rat płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca począwszy od stycznia 2020 roku, przy czym pierwsza z nich wynosi 182,88 (sto osiemdziesiąt dwa 88/100 groszy) złotych, a kolejne po 185 (sto osiemdziesiąt) złotych.


u z a s a d n i e n i e


Zgodnie z art. 49 § 1 k.k.w. oraz art. 206 § 2 k.k.w. w zw. z art. 49 § 1 k.k.w. sąd może rozłożyć grzywnę oraz koszty sądowe na raty na czas nie przekraczający roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie, jeżeli natychmiastowe ich wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Przesłanki te w przypadku wnioskodawczyni sąd uznał za spełnione.


M M ma stałą pracę, zarabia około 3000 zł miesięcznie (k.5), samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, spłaca kredyt i mieszka wraz z synem, który obecnie pozostaje na jej utrzymaniu. W tej sytuacji należało umożliwić jej ratalną spłatę należności na rzecz Skarbu Państwa. Jeśli nie będzie wywiązywała się z płatności lub uchybi terminowi spłaty chociażby jednej raty, zostanie podjęta decyzja o ich odwołaniu (art. 50 k.k.w.).

Wobec powyższego sąd orzekł jak w części rozstrzygającej postanowienia.

 Pouczenia:

1. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie 7 dni od daty jego doręczenia do Sądu Apelacyjnego w B, za pośrednictwem Sądu Okręgowego w B, III Wydział Karny.

 

2. W przypadku uchybienia terminowi płatności chociażby jednej z rat sąd odwoła decyzję o rozłożeniu na raty grzywny i należności sądowych. Następnie sąd może skierować sprawę do egzekucji komorniczej celem wyegzekwowania aktualnego zobowiązania finansowego dłużnika (wraz z kosztami postępowania egzekucyjnego). W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że grzywny nie można ściągnąć w drodze egzekucji sąd orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.


adwokat Białystok, obrońca, grzywna, koszty sądowe, raty

 


data publikacji: 2020-02-05 12:27:58