Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
SZYBKI KONTAKT

Waszyngtona 12/67 i 68

15-269 Białystok


 tel. +48 85 742-30-04 
 tel. +48 85 744-10-19 
 biuro@kancelaria-skalimowscy.pl

Godziny pracy:
Pn. - Pt 9:00 -17:00

AKTUALNOŚCI

środek zapobiegawczy wolnościowy

Sygn. akt XIII K 000/20 Dnia 06 listopada 2020 roku

 

                                             P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                     

                                 

Sąd Rejonowy w B XIII Wydział Karny w składzie:

          Przewodniczący  Sędzia G D R-K

po  rozpoznaniu w sprawie K K

w przedmiocie dalszego stosowania środka zapobiegawczego w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego 

na  podstawie art.  249 § 1 k.p.k, art. 275a § 1 k.p.k, art. 258 § 1 pkt 2 i § 3 k.p.k 

 

                                                 p o s t a n a w i a

 

przedłużyć stosowanie wobec oskarżonego K K środka zapobiegawczego w postaci opuszczenia zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi lokalu położonego w B przy ul. W 0 m. 3, zastosowanego postanowieniem Prokuratury Rejonowej B-Północ z dnia 14 maja 2020 roku  na okres dalszych 3 (trzech) miesięcy, tj. do 08 lutego 2021 r.   

 

                                                 U Z A S A D N I E N I E

 

Prokuratura Rejonowa B – Północ w B postanowieniem z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie PR 2 Ds. 000.2020 zastosowała wobec K K środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji z zobowiązaniem go do stawiennictwa w Komisariacie Policji II w B raz w tygodniu oraz nakaz bezzwłocznego opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi na okres 3 miesięcy. Następnie postanowieniem z dnia 05 sierpnia 2020 r., sygn.. akt III Kp 000/20 Sąd Rejonowy w B przedłużył stosowanie środka w postaci nakazu opuszczenia lokalu na kolejne 3 miesiące tj. do dnia 10 listopada 2020 r.


Sąd zważył co następuje:


W ocenie Sądu nie ustały przesłanki do stosowania wobec oskarżonego  zastosowanego środka zapobiegawczego w postaci opuszczenia zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi lokalu mieszkalnego.

Przesłanką zastosowania nakazu opuszczenia lokalu, zgodnie z art. 275 a § 1 k.p.k jest uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec pokrzywdzonych, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. Jak wskazuje się w doktrynie, celem stosowania tego środka jest zapobieżenie popełnieniu przez oskarżonego nowego przestępstwa... Należy przy tym wskazać, że warunkiem orzeczenia tego środka będzie spełnienie również przesłanek ogólnych stosowania środków zapobiegawczych, określonych w art. 249 § 1 k.p.k, zgodnie z którym, środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez oskarżonego. Z kolei przesłanki określone w art. 275a § 1  k.p.k odnoszą się do przestępstw popełnionych z użyciem przemocy. Nakaz opuszczenia lokalu może być zastosowany, gdy oskarżonemu zarzuca się takie właśnie przestępstwo i gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni takie przestępstwo, zwłaszcza gdy jego popełnieniem groził. 

W ocenie Sądu wskazane przesłanki zachodzą w dalszym ciągu w przedmiotowej sprawie.


            Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie uprawdopodobnił fakt popełnienia przez  oskarżonego zarzucanego mu przestępstwa. 

            Nadal istnieje, w ocenie Sądu, realna obawa mataczenia, utrudniania postępowania sądowego. Jednocześnie dalsze stosowanie przedmiotowego środka zapobiegawczego na etapie postępowania sądowego uzasadnione jest także obawą ponownego popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec pokrzywdzonych.


Dlatego orzeczono jak wyżej. 
adwokat Białystok, zażalenie Sąd Rejonowy

środek zapobiegawczy wolnościowy

nakaz opuszczenia lokalu Prokuratura Rejonowa

znęcanie się


data publikacji: 2020-12-01 16:36:51