Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
SZYBKI KONTAKT

Waszyngtona 12/67 i 68

15-269 Białystok


 tel. +48 85 742-30-04 
 tel. +48 85 744-10-19 
 biuro@kancelaria-skalimowscy.pl

Godziny pracy:
Pn. - Pt 9:00 -17:00

AKTUALNOŚCI

przystąpienie do sprawy - etap postępowania

Sygn. akt II Ns 0000/17


 UZASADNIENIE

 

            Wnioskodawca A A wystąpił z wnioskiem o zniesienie współwłasności nieruchomości – działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym piętrowym o powierzchni 111 m2, położonej  B przy ul. Z 10, województwo p, powiat Białystok, gm. B, obręb ewidencyjny 000, oznaczonej numerem geodezyjnym 000/11, o powierzchni 0,0360 ha, dla której Sąd Rejonowy w B IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW AAA00000000/9 (k. 2 – 4).


H S, działająca w niniejszej sprawie jako pełnomocnik uczestniczki, pismami z 30 kwietnia 2018 r. i 16 maja 2018 r. domagała się zawieszenia postępowania w sprawie do czasu rozpoznania skargi na czynność komornika i wniosku o zabezpieczenie, a także do momentu zakończenia postępowania wszczętego z jej powództwa w przedmiocie przywrócenia posiadania (k. 162,169). Ponadto pismem z 16 maja 2018 r. wniosła o dopuszczenie jej do udziału w sprawie w charakterze uczestnika. Z lakonicznego uzasadnienia tego wniosku wynika, iż swoje uprawnienie do udziału w sprawie wywodzi z okoliczności bezprawnego wejścia przez A A w posiadanie jej majątku (k. 170).

 

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

 

Niniejsze postępowanie dotyczy nieruchomości w postaci działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym piętrowym o powierzchni 111 m2, położonej  B przy ul. Z 10, województwo p, powiat B, gm. B, obręb ewidencyjny 009, oznaczonej numerem geodezyjnym 000/11, o powierzchni 0,0360 ha, dla której Sąd Rejonowy w B IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW AAA000000/9. Z akt sprawy wynika, iż przedmiotowa nieruchomość pierwotnie stanowiła współwłasność E K (poprzednio S) i S S w udziałach po ½ części. Na skutek prowadzonego postępowania egzekucyjnego Sąd Rejonowy w B postanowieniem z 13 października 2015 r. w sprawie II Co 000/14 dokonał przysądzenia własności nieruchomości w postaci udziału w wysokości ½ w opisanej wyżej nieruchomości, będącej przedmiotem przejęcia w dniu 26 marca 2015 r., na rzecz A A. Orzeczenie stało się prawomocne dnia 15 kwietnia 2016 r. (k. 36). Aktualnie w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości jako współwłaściciele w udziałach po ½ części figurują E K i A A.

 

Sąd zważył, co następuje:

 

W myśl art. 510 § 1 k.p.c. zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem. Wskazać przy tym należy, że kształtowanie podmiotowej strony postępowania nieprocesowego nie jest wyrazem dowolności i swobody osób zgłaszających swój udział w sprawie, lecz leży w gestii Sądu, którego obowiązkiem jest dbałość o to, aby w postępowaniu brali udział wszyscy zainteresowani. Z drugiej jednak strony, jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 17 grudnia 1999 r. sygn. II CKU 25/98, rolą sądu jest nie tylko pozytywne ustalenie kręgu zainteresowanych, ale też eliminacja z urzędu takich uczestników, którzy nie wykazują wyraźnego interesu uczestnictwa, a wynik postępowania ich nie dotyczy (Legalis numer 46891). Zainteresowany, przystępując do danego postępowania nieprocesowego, powinien więc wskazać, jakich konkretnie jego praw lub obowiązków ma dotyczyć wynik postępowania, a w razie braku przesłanek dopuszczenia do udziału na Sądzie spoczywa obowiązek wydania negatywnego rozstrzygnięcie w tym zakresie.


Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy Sąd ocenił, iż brak było podstaw do dopuszczenia H S do udziału w sprawie w charakterze uczestniczki. Jak wynika z ustalonych w sprawie okoliczności faktycznych przedmiotowe postępowanie dotyczy zniesienia współwłasności nieruchomości, co do której ani obecnie ani przed wydaniem prawomocnego orzeczenia o przysądzeniu własności H S nie przysługiwał tytuł prawny. Współwłaścicielem nieruchomości w części odpowiadającej aktualnemu udziałowi A A był S S, nie zaś H S. Dla dopuszczenie jej do udziału w sprawie, nawet przy uwzględnieniu preferencji Sądu Najwyższego co do szerokiego rozumienia przesłanki uznania określonej osoby za zainteresowanego w ujęciu art. 510 § 1 k.p.c., wyrażonej w postanowieniu z dnia 26 marca 2014 r. V CSK 686/13 (Legalis Numer 1048656), nie było więc żadnych podstaw.


Końcowo wskazać trzeba, że na orzeczenie Sądu wydane na skutek wniosku o zawieszenie postępowania, nie przysługiwał środek zaskarżenia. Jedynie na marginesie wyjaśnić należy, że w świetle przytoczonej argumentacji wynik żadnego z postępowań, na które powoływała się H S, nie miałby wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy. Tytuł prawny A A o do przedmiotowej nieruchomości nie budzi wątpliwości Sądu.

Mając zatem na uwadze całokształt powyższych okoliczności oraz przytoczoną argumentację Sąd rozstrzygnął jak w punktach I i II sentencji. adwokat Białystok, pełnomocnik, zniesienie współwłasności,

Sąd Rejonowy, uczestnik postępowania, wnioskodawca, postanowienie, przystąpienie do sprawy

           

 


data publikacji: 2020-12-16 11:14:59